Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Prof-i-leren 123837/1839/2021/1/86
Studiegids

Prof-i-leren 1

23837/1839/2021/1/86
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Saey Mark, Van der Kuylen Dennis
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 85,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
neemt diversiteit waar en omschrijft ze
Interactie: taal ontwikkelen
brengt de eigen talige startcompetenties in kaart door een taalscreening af te leggen
gebruikt digitale hulpmiddelen om de schriftelijke taalvaardigheid te verbeteren
kan schriftelijk goede vragen stellen
schrijft een mail volgens de netiquette
verklaart en gebruikt professioneel taalgebruik in de juiste context
zet tijdens het lezen strategieën in die het tekstbegrip bevorderen (TD12)
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
gebruikt tekstverwerkingsprogramma en rekenblad op een efficiënte en professionele manier
Zelfontwikkeling: creatief denken
doet aan cultuurparticipatie
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
verdiept zich in actuele thema's

Leerinhoud

De leerlijn Prof-i-leren richt zich vooral op de competentiedomeinen Zelfontwikkeling (o.a. Reflecteren, Creatief denken en zijn, Onderzoekend handelen) en Interactie (o.a. Omgaan met diversiteit, Taal ondersteunen, Authentiek communiceren). Ze omvat de thema’s onderzoek, taal, digitale didactiek en (wereld)burgerschap. Deze thema's worden zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden. Bij de opdrachten wordt gestreefd naar maximale integratie van de vijf thema’s.

Dit semester ligt de klemtoon op de thema's taal (taalontwikkelend en taalsturend werken, het gebruik van digitale hulpmiddelen en leeromgevingen om de eigen taalvaardigheid te verbeteren, het afleggen van een diagnostische toets, het actief participeren aan een coachingstraject rond taalvaardigheid, het vergroten van de eigen woordenschat, ...) en wereldburgerschap (diversiteit en onderwijs). Daarnaast is er ook aandacht voor cultuurparticipatie.

Studiematerialen (lijst)

Prof-i-leren 1, taalVerplicht
  • Auteur: Dennis Van der Kuylen
Cursus Nedercom - digitale cursusVerplicht
Katern-pakketVerplicht€ 2,00
  • Auteur: Jelle De Keersmaecker
StudiewijzerVerplicht
Diversiteit en onderwijs (artikels voor Wereldburgerschap1)Verplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Practicum en/of oefeningen
  • Omschrijving: Toegepaste practica taalvaardigheid, afhankelijk van de instaptoetsing en/of tussentijdse evaluatie(s).
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht30,00wereldburgerschap
Semester 1Vaardigheidstoets hands on40,00Schriftelijk examen taal: 120'
Semester 1Vaardigheidstoets hands on5,00Toets opstellen (zit.1)
Semester 1Reflectieopdracht5,00Cultuurparticipatie (zit.1)
Semester 1Portfolio20,00Taalportfolio
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht20,00Taalportfolio
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on5,00Toets opstellen
Tweede examenperiodeReflectieopdracht5,00Cultuurparticipatie
Tweede examenperiodeProjectopdracht30,00Wereldburgerschap
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on40,00schriftelijk examen taal: 120'

Toetsing (tekst)

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode.

Wanneer de student afwezig is op een deelexamen en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor het deelexamen de code “F” van “Fail”. Indien de student een code “F” krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code “F” van “Fail” voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.
Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor een deelexamen dat kleiner is dan 9,5/20 dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code “F” van “Fail” waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.
De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.