Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
NCZ 2 toegepaste didactiek23923/1839/2021/1/03
Studiegids

NCZ 2 toegepaste didactiek

23923/1839/2021/1/03
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Niet-confessionele zedenleer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Saey Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Algemene didactiek 1+2 OF simultaan te volgen met Algemene didactiek 1+2.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
kan het veiligheidsaspect in zijn onderwijs duiden en bewaken waar nodig
Interactie: diversiteit hanteren
kunnen eenvoudige gedifferentieerde vraagstelling ontwikkelen i.v.m. een lesonderwerp
Interactie: taal ontwikkelen
kan instructies geven, een goede vraagstelling gebruiken en een onderwijsleergesprek opbouwen
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
kan het veiligheidsaspect in zijn onderwijs duiden en bewaken waar nodig
Leerbevordering: didactisch handelen
kunnen alle componenten van het didactisch model NCZ vertalen naar een geschikt lesverloop voor het vak,
Leerbevordering: doelgericht werken
kunnen de theorie rond het didactisch model met bijvoorbeeld de selectie van procesdoelen, themavelden en thema’s weergeven
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kunnen een referentiekader voor een les NCZ selecteren
kunnen leerinhouden selecteren voor het vak NCZ
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
kunnen de basisprincipes van een evaluatie concretiseren door het juist selecteren van een evaluatiemethode in functie van een bepaalde les NCZ
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kunnen de specifieke eigenschappen (van concreet naar abstract) van het vak uitwerken in een lesvoorbereiding
kunnen gedifferentieerde werkvormen selecteren in functie van operationele lesdoelstellingen en leerinhoud
kunnen het gebruik van ICT doelgericht en functioneel verweven in een les NCZ
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kunnen vrijzinnig humanistische wetenschappelijk verantwoorde bronnen selecteren

Leerinhoud

We analyseren het doel en het concept van de cursus NCZ. Onder begeleiding worden alle componenten van het algemeen didactisch model naar het vakspecifieke  van NCZ vertaald. We analyseren de themavelden en de 5 procesdoelen, en zoeken naar thema's om dit concreet in te vullen. Het selecteren en formuleren van operationele lesdoelstellingen en invullen met een geselecteerde leerinhoud worden geoefend zowel in groep als individueel. Veel aandacht wordt besteed aan het leren integreren van de specifieke didactische eigenschappen van het vak(o.a .van concreet naar abstract) in een lesvoorbereiding. Er wordt geoefend in het samenstellen van referentiekaders in functie van de verschillende thema's, en de studenten worden wegwijs gemaakt in het selecteren en analyseren van( o.a. vrijzinnig humanistische)  wetenschappelijk verantwoorde bronnen. Er wordt veel aandacht besteed aan het leren creëren van de juiste sfeer en omgang met de leerlingen tijdens een les NCZ.

Studiematerialen (lijst)

Cursus "Vakdidactiek NCZ"Verplicht€ 2,65
Presentaties powerpointVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)15,00Didactische toepassing
Semester 2Kennistoets85,00Schriftelijk examen van 90 min, op voorwaarde van een gepresteerde aanwezigheid van 75% tijdens de hoorcolleges voor de reguliere studenten.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets85,00Schriftelijk examen van 90 min, op voorwaarde van een gepresteerde aanwezigheid van 75% tijdens de hoorcolleges voor de reguliere studenten.
Tweede examenperiodeKennistoets permanent (Permanente evaluatie)15,00Didactische toepassing

Toetsing (tekst)

Er wordt een verplichte aanwezigheid van minimum 75% vereist tijdens de hoor- en werkcolleges als voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de examens van de eerste en de tweede examenperiode.
"NCZ 2 toegepaste didactiek" is namelijk een opleidingsonderdeel dat behoort tot een opleiding die leidt tot het vereiste bekwaamheidsattest om les te kunnen geven in een levensbeschouwing, waar naast de cognitieve vorming, ook attitudevorming ect uiterst belangrijk is en waarvoor dus een actieve participatie tijdens de hoor- en werkcolleges noodzakelijk is.
Afwezigheden gewettigd door doktersattesten en/of een bewijs van overmacht worden niet in rekening gebracht wanneer wordt nagegaan of de student meer dan 25% afwezig was tijdens de hoor-en werkcolleges. Om zijn afwezigheid te wettigen, dient de student het medische attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie in bij de titularis, ten laatste 4 kalenderdagen na de dag van de afwezigheid.