Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 NCZ25123/1839/2021/1/63
Studiegids

Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 NCZ

25123/1839/2021/1/63
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Niet-confessionele zedenleer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Beine Ann, Bisschops Patrick, Geens Leen, Hancké Tom, Rymen Tine, Saey Mark, Timmermans Annie, Van der Kuylen Dennis, Van Doren Liesbeth, Vermeiren Kristel, Vervoort Thierry
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Begincompetenties (tekst)

De eindcompetenties van de opleidingsonderdelen die in de volgtijdelijkheid van dit opleidingsonderdeel vermeld zijn, dienen bereikt te zijn.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
Neemt zelf initiatief voor gepaste communicatie met de betrokkenen van de stage.
Interactie: de klas managen
Reageert op (on)gepast leergedrag
Bevordert een gestructureerd werkklimaat
Interactie: diversiteit hanteren
Gaat gepast om met de diversiteit in de groep
Interactie: inspirerend coachen
Stelt gerichte vragen en geeft gerichte feedback aan medestudenten i.f.v collegiale consultatie (intervisie)
Past de GRROW-methodiek toe om leervragen om te zetten in constructieve actie (intervisie)
Interactie: taal ontwikkelen
Houdt bij het ontwerpen van een les/activiteit rekening met het stimuleren van de taalontwikkeling van leerlingen/deelnemers
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
Hanteert een interactie- en begeleidingsstijl die het welbevinden en de betrokkenheid van alle leerlingen/deelnemers bevordert.
leerbevordering: de beginsituatie bepalen
stelt een gedifferentieerde beginsituatie op van de doelgroep
Leerbevordering: doelgericht werken
geeft doelgericht een reeks lessen- en/of activiteiten die afgestemd is op de beginsituatie
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Brengt domeinspecifieke kennis, vaardigheden en attitudes concreet en helder over en wendt deze zelfstandig en geïntegreerd aan
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
Bereid observatie- en evaluatiemomenten voor
Observeert/evalueert met het oog op bijsturing
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Creëert een rijke leeromgeving
Gebruikt gevarieerde werkvormen
Zet leermiddelen functioneel in om een stimulerende leeromgeving te creëren.
Differentieert op basis van de beginsituatie naar niveau en tempo
Kiest gepaste en gevarieerde groeperingsvormen in functie van het doel en de beginsituatie
Creëert een soepel en efficiënt lesverloop (timing)
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
stuurt de lespraktijk bij aan de hand van feedback en zelfreflectie
Integreert feedback i.v.m. de beginsituatie in het eigen handelen
Kan het eigen handelen ter discussie stellen en bijsturen (intervisie)
gaat kritisch om met feedback van medestudenten en lectoren, destilleert hieruit wat eigen groei bevordert
Kan innerlijke belevingen op een gepaste manier duidelijk maken (rekening houdend met de kwetsbaarheid van anderen en met de eigen behoeften) (grondhouding AUTHENTICITEIT)
Kan zich inleven in verschillende standpunten (grondhouding: PERSPECTIEFNEMING)
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Formuleert persoonlijke groeipunten en vertaalt deze in een plan van aanpak. (intervisie)
Durft ‘out of the box’ denken en het omzetten in opties (grondhouding VERBEELDINGSKRACHT)
Kan en durft het eigen referentiekader loslaten (grondhouding Open HOUDING)
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
Maakt, eventueel in overleg met de mentor, een planning op, voert deze uit en stuurt bij waar nodig
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
Gaat gepast om met onvoorziene omstandigheden

Leerinhoud

De student past de aangeleerde inhoudelijke, didactische en psycho-pedagogische competenties toe in een gesimuleerde of reële praktijksituatie.

- Observeren van en/of participeren aan lessen
- Lessen voorbereiden en geven
- Alle relevante informatie verzamelen in een stagemap

Concrete organisatorische informatie is terug te vinden in de stagecursus van de respectievelijke trajectschijf en het academiejaar.

Intervisie: (3) Klasmanagement en (4) De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Intervisie 3Verplicht€ 5,00
Cursus Intervisie 4Verplicht€ 5,00
Cursus Opdrachtenbundel BBPVerplicht
stagecursus begeleide beroepspraktijk 3+4 met in bijlage het Stagereglement departement Onderwijs & TrainingVerplicht
Digitale leeromgeving: cursus Begleide beroepspraktijk 3 + 4Verplicht
Digitale leeromgeving: cursus Intervisie 3+4Verplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren20,00 uren
 • Opmerking: Verplichte aanwezigheid.
Werkplekleren en/of stage160,00 uren
 • Opmerking: Verplichte aanwezigheid.
  Vervoer zelf te voorzien en voor eigen rekening.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio10,00Permanent uitgesteld.
Bij gewettigde afwezigheid worden inhaalopdrachten voorzien (zie richtlijnen in cursus Intervisie).
Niet herneembaar in tweede examenperiode.
AcademiejaarStage90,00Afwezigheid: zie 'stagereglement Departement Onderwijs en training'
Niet herneembaar in tweede examenperiode.

Toetsing (tekst)