Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Aardrijkskunde 2 toegepaste didactiek23846/1839/2021/1/04
Studiegids

Aardrijkskunde 2 toegepaste didactiek

23846/1839/2021/1/04
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Aardrijkskunde
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Heyrman Rita
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Algemene didactiek 1+2 OF simultaan te volgen met Algemene didactiek 1+2.

Korte omschrijving

De cursus start met het voorstellen van het lesvak aardrijkskunde. Vervolgens verkennen we de nieuwe eindtermen ruimtelijk bewustzijn voor de eerste graad A-stroom en B-stroom. We analyseren het competentiegestuurde cahier GO! voor de eerste graad en starten hier met het uitwerken van ons stappenplan naar een lessenreeks: mindmap, clustertabel, script en lesvoorbereidingen
Na BBP 2 vertrekken we vanuit onze eigen lesvoorbereidingen om bijsturingen, verbeteringen aan te brengen en analyseren we aangeleverde voorbeelden van lesvoorbereidingen voor de eerste graad.
Tenslotte staan we stil bij de leermiddelen eerste graad voor ruimtelijk bewustzijn en oefenen we in activerende werkvormen.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
kan het veiligheidsaspect in zijn onderwijs duiden en bewaken waar nodig
Interactie: diversiteit hanteren
is zich bewust van de te overbruggen kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
kan bij het opstellen van vragen en instructies rekening houden met de kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
kan bij het opstellen van vragen en instructies rekening houden met de kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
Interactie: taal ontwikkelen
kan bij het opstellen van vragen en instructies rekening houden met de kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
kan instructies geven, een goede vraagstelling gebruiken en een onderwijsleergesprek opbouwen
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
kan het veiligheidsaspect in zijn onderwijs duiden en bewaken waar nodig
Leerbevordering: didactisch handelen
kan alle componenten van het didactisch model vertalen naar een geschikt lesverloop voor het vak
kan de theorie rond het didactische model (beginsituatie, doelstellingen, didactische principes, werkvormen, leerinhouden, media en differentiatie) toepassen in een concrete situatie
past specifieke eigenschappen van het vak en diens didactiek toe bij het uitwerken van een lesvoorbereiding
stelt een lesvoorbereiding op die alle componenten omvat
Leerbevordering: doelgericht werken
kan de relatie van eindtermen en/of beroepsprofielen naar leerplannen tot lesdoelstellingen verwoorden
kan doelgericht opzoeken in een leerplan van het vak
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan de structuur en opbouw van het vak (en vakinhouden) weergeven
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan de structuur en opbouw van het vak (en vakinhouden) weergeven

Leerinhoud

De geografische kubus - ruimte als systeem.
Een funtionele lesvoorbereiding zorgt voor een goede les.
Didactisch cahier GO! vertaalt de eindtermen.
Stappenplan in thematisch clusteren: opbouw van een lesthema.
Evaluatiecriteria en evaluatiemethode koppelen.
Leermiddelen functioneel inzetten.
GIS als generieke werkvorm in lesfasen didactisch inzettennieuwe eindtermen ruimtelijk bewustzijn

Studiematerialen (lijst)

Aardrijkskunde 2 toegepaste didactiekVerplicht
  • Auteur: Rita Heyrman
StudiewijzerVerplicht
Vakdidactiek aardrijkskunde. Leraar worden en zijnVerplicht€ 36,50
  • Auteur: Steegen An

Studiematerialen (tekst): Verplicht

cursus aardrijkskunde 2 toegepaste didactiek.

handboek vakdidactiek aardrijkskunde Leraar worden en zijn.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets80,00examen van 60'
Semester 2Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)20,00Onderdelen van de lesvoorbereiding
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off20,00Onderdelen van de lesvoorbereiding
Tweede examenperiodeKennistoets80,00examen van 60'