Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Aardrijkskunde 68942/1839/2021/1/93
Studiegids

Aardrijkskunde 6

8942/1839/2021/1/93
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Aardrijkskunde
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Heyrman Rita
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 92,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 250,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 aardrijkskunde EN (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 biologie OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 bouw OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 BR OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 burotica OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 economie OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 elektriciteit OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Engels OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Frans OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 fysica OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 geschiedenis OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 hout OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 LO OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 mechanica OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 MO OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 mode OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 NCZ OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Nederlands OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 PAV OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 PKV muziek OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 techniek OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + intervisie 3+4 gezondheidsopvoeding OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 wiskunde OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Islamitische godsdienst).

Begincompetenties (tekst)

.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
is respectvol en open in communicatie met anderen en hanteert een transparante manier van communiceren
willen vanuit eigen interesse participeren in extra-initiatieven (extra-murosactiviteten themalessen) samen met alumni-aardrijkskunde en durven de inhoudelijk-didactische discussie aan te gaan
Interactie: diversiteit hanteren
benadert en waardeert diversiteit positief bij medestudenten, lectoren, externe partners en op maatschappelijk vlak
Interactie: inspirerend coachen
is respectvol en open in communicatie met anderen en hanteert een transparante manier van communiceren
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
integreert op basis van kritische ingesteldheid en maatschappelijke betrokkenheid vernieuwende elementen in eigen lesmateriaal
kunnen het politiek handelen naar duurzame ontwikkeling toe, evalueren en toepassen in actuele contexten
kunnen statistisch en ander bronmateriaal aanwenden om een ontwikkelingsland als case binnen ontwikkelingsgeografie uit te werken en te presenteren
kunnen waterschaarste in verschillende typegebieden afleiden uit bronmateriaal, koppelen aan geopolitieke beslissingen in deze regio en binnen de actualiteit kaderen
stuurt zichzelf bij d.m.v. kritische beschouwing op onderwijs en maatschappij
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert domeinspecifieke en vakoverschrijdende kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes i.f.v de doelen en de beginsituatie
kunnen budgethulp en projecthulp tegenover elkaar afwegen binnen ontwikkelingssamenwerking en evalueren in actuele contexten
kunnen de rol van de EU als supranationale donor binnen ontwikkelingssamenwerking kaderen en de recente beleidswijzigingen zowel politiek verklaren als de gevolgen voor specifieke landen verduidelijken
kunnen de sociaal-politieke invloed van de multipolaire wereldorde op de positie van de ontwikkelingslanden omschrijven en toetsen aan cases in de actualiteit
kunnen geografisch bronmateriaal adequaat toepassen en geografische basiskennis-begrippen-relaties in passende context gebruiken
kunnen in complementaire teams door het uitwerken van de verschillende voorbereidende opdrachten greep krijgen op de stadsgeografische context van de grootstad Londen of Parijs.
kunnen in complementaire teams expert worden in het stedelijk landschap van een opgegeven typewijk en voldoende inhoudelijk materiaal verzamelen om een leerwandeling uit te tekenen
kunnen nieuwe inhouden inzake milieuproblematieken inzichtelijk omschrijven, verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal en toepassen in actuele contexten
kunnen nieuwe inhouden inzake ontwikkelingsgeografie inzichtelijk omschrijven, verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal en toepassen in nieuwe actuele contexten
kunnen ontwikkelingssamenwerking economisch vergelijken met de rol van directe investeringen en migrantentransfers voor ontwikkelingslanden
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kunnen de specifieke woordenschat, aangepaste didactiek en de logische opbouw van extra-muros inzichtelijk omschrijven, verklaren en herkennen in aangeboden voorbeelden
kunnen de voorbereide wandeling door gebruik van actieve werkvormen omzetten in een leerwandeling geschikt voor leerlingen van de tweede graad
kunnen eigen webquest uitproberen in stageperiode en uit reflectie didactisch bijsturen
kunnen minimum 5 verschillende IT-technieken integreren in de klaspraktijk aardrijkskunde van BBP 6
kunnen nieuwe inhouden, de aangepaste didactiek en de logische opbouw van smartboardlessen inzichtelijk omschrijven, verklaren vanuit aangeboden voorbeelden en bronmateriaal
kunnen nieuwe inhouden, de aangepaste didactiek en de logische opbouw van webquests inzichtelijk omschrijven, verklaren vanuit aangeboden voorbeelden en bronmateriaal
kunnen vervolledigde leerlijn extra-muros voorleggen en geven blijk van eigen initiatief in het opnemen van extra-curriculaire activiteiten met geografische inslag (zowel op de stageplaats, binnen de beroepsvereniging als binnen de uitbreidingsleerstof
kunnen voorbereide leerwandeling uitvoeren in typewijk waarbij vooral het stedelijk landschap gelezen en verklaard wordt, en het publiek geleid wordt tot kijken
Zelfontwikkeling: creatief denken
bekijkt problemen vanuit meerdere invalshoeken en zoekt nieuwe oplossingen i.f.v de context
weet op een originele manier vorm te geven aan nieuwe oplossingen
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
stuurt zichzelf bij d.m.v. kritische beschouwing op onderwijs en maatschappij
stuurt zichzelf bij d.m.v. reflectie op het eigen functioneren
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
integreert op basis van kritische ingesteldheid en maatschappelijke betrokkenheid vernieuwende elementen in eigen lesmateriaal
kunnen eigen smartboardles ontwikkelen binnen de vooropgestelde procesopbouw en presenteren als case
kunnen eigen webquest ontwikkelen binnen de vooropgestelde procesopbouw en presenteren als case voor medestudenten
kunnen Vlaanderen als casestudy van luchtverontreiniging ontleden door bronmateriaal te analyseren en te koppelen aan politieke beslissingen op regionaal en supertrantionaal niveau om tot oplossingen te komen
kunnen Vlaanderen als casestudy van ruimtelijke ordening ontleden door bronmateriaal te analyseren en te koppelen aan politieke beslissingen op regionaal en nationaal niveau om tot een ruimtelijke structuur te komen
weet op een originele manier vorm te geven aan nieuwe oplossingen
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
is in staat een planning op korte en langere termijn uit te voeren
speelt soepel in op uiteenlopende omstandigheden en vragen
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
speelt soepel in op uiteenlopende omstandigheden en vragen

Leerinhoud

INTERACTIE
kunnen professioneel samenwerken in complementaire teams.
kunnen voorbereide leerwandeling uitvoeren in typewijk waarbij vooral het stedelijk landschap gelezen en verklaard wordt, en het publiek geleid wordt tot kijken.
willen vanuit eigen interesse participeren in extra-initiatieven (extra-murosactiviteiten, themalessen, professionaliseringsnetwerk) wamen met alumni-aardrijkskunde en durven de inhoudelijk-didactische discussie binnen hun vakgebied aan te gaan.

LEERBEVORDERING

didactisch handelen
kunnen de voorbereide wandeling door gebruik van activerende werkvormen omzetten in een leerwandeling geschikt voor leerlingen van de tweede graad.
kunnen een webquest opmaken vanuit zelfgekozen thema
kunnen minimaal 5 verschillende IT technieken integreren in de klaspraktijk aardrijkskunde tijdens de eindstage
kunnen vervolledigde leerlijn extra-muros voorleggen en geven blijk van eigen initiatief in het opnemen van extra-curriculaire activiteiten met geografische inslag (zowel op de stageplaats, binnen de beroepsvereniging als binnen de uitbreidingsleerstof)

geschikte leermiddelen hanteren
kunnen de specifieke woordenschat, aangepaste didactiek en de logische opbouw van extra-muros inzichtelijk omschrijven, verklaren en herkennen in aangeboden voorbeelden
kunnen geografisch bronnenmateriaal adequaat toepassen en geografische basiskennis-begrippen-relaties in passende context gebruiken
kunnen in complementaire teams door het uitwerken van de verschillende voorbereide opdrachten greep krijgen op de stadsgeografische context van de grootstad Londen of Parijs.
kunnen nieuwe inhouden inzake milieuproblematieken inzichtelijk omschrijven, verklaren vanuit het aangeboden bronmateriaal en toepassen in actuele contexten.
Kunnen nieuwe inhouden, de aangepaste didactiek en de logische opbouw van smartboardlessen en webquests inzichtelijk omschrijven, verklaren vanuit aangeboden voorbeelden en bronmateriaal
Kunnen waterschaarste in verschillende typegebieden afleiden uit bronmateriaal, koppelen aan geopolitieke beslissingen in deze regio en binnen de actualiteit kaderen

ZELFONTWIKKELING
Onderzoekend handelen
kunnen eigen smartboardles ontwikkelen binnen de vooropgestelde procesopbouw en presenteren als case
kunnen eigen webquest ontwikkelen binnen de vooropgestelde procesopbouw en presenteren als case voor medestudenten
kunnen het politiek handelen naar duurzame ontwikkeling toe, evalueren en toepassen in actuele contexten
kunnen in complementaire teams expert worden in het stedelijk landschap van een opgegeven typewijk en voldoende inhoudelijk materiaal verzamelen om een leerwandeling uit te tekenen
kunnen Vlaanderen als casestudy van luchtverontreiniging ontleden door bronmateriaal te analyseren en te koppelen aan politieke beslissingen op regionaal en supranationaal niveau om tot oplossingen te komen
kunnen Vlaanderen als casestudyvan ruimtelijke ordening ontleden door bronmateriaal te analyseren en te koppelen aan politieke beslissingen op regionaal, nationaal en supranationaal niveau om tot een ruimtelijke structuur te komen
kunnen Vlaanderen als casestudy van waterzuivering ontleden door bronmateriaal te analyseren en te koppelen aan de politieke beslissingen op regionaal en supranationaal niveau

beschikken over een gedetailleerde referentiekaart van de wereld en kunnen deze binnen geopolitieke en historische context plaatsen.
kunnen eigen geografisch referentiekader relateren aan andere denk- en referentiekaders en hier gepast mee omgaan.

kunnen aangeven op welke manier hun concrete beroepsuitoefening door globaliserend werkende geografische processen (demografie, migratie, klimaatverandering) beïnvloed wordt.
kunnen tijdens extra-murosactiviteit in Londen of Parijs op een vlotte manier communiceren met de lokale bewoners en formele geografische informatieverstrekkers.
kunnen tijdens de voorbereiding op de extra-muros in Londen of Parijs inhouden samenstellen uit Engels of Frans bronmateriaal, zowel reisgidsen, naslagwerken, kranten-tijdschriften als webmateriaal.

kunnen eigen communicatiestijl, en deze van medestudenten evalueren evalueren en van feedback voorzien in presentaties en wijkverkenning in Londen of Parijs.
kunnen milieuproblematieken benaderen en analyseren vanuit meerdere socio-culturele invalshoeken en kan ze plaatsen in een geopolitieke context
beschikken door actualiteitsverwerving in combinatie met de cursusinhouden, over een gefundeerde mening over internationaal maatschappelijke, economische en politieke vraagstukken gerelateerd aan de behandelde thema’s binnen de cursus vakinhoud.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Aardrijkskunde 6, Thema 12, geopolitiek van milieuproblematiekenVerplicht€ 1,50
 • Auteur: R. Heyrman
Cursus aardrijkskunde 6, Thema 13, IT in de aardrijkskundelesVerplicht€ 1,50
 • Auteur: R. Heyrman
Cursus Aardrijkskunde 6, Thema 14, extra-muros binnen het lesvak aardrijkskundeVerplicht€ 1,50
 • Auteur: R. Heyrman
StudiewijzerVerplicht
Plantyn Algemene WereldatlasVerplicht€ 29,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen50,00 uren
 • Omschrijving: Thema 14: Leerwandeling in stedelijke ruimte Londen of Parijs,
  Prijzen kunnen variëren in functie van de groepssamenstelling.
  Ook de transportkosten voor het uittesten van extra-murosopdrachten zijn voor rekening van de student.
 • Opmerking: Eenmaal per maand wordt vakinhoudelijke atelier ingericht. Dit vier uur durend atelier bevat ruimte voor extra oefeningen, procestoetsen topografie -actualiteitsverwerving, feedback en vraaggestuurde activiteiten. Verplichte aanwezigheid wordt al dan niet vastgelegd door de docent."Excursies zijn verplichte activiteiten en kunnen niet vervangen worden door vervangtaken. De aangeleverde inhouden zijn uniek. De vaardigheden en attituden dien je immers in situ in te oefenen en te verwerven."
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren
 • Omschrijving: Werktijd voor uitbreidingsleerstof New York en/of andere bestemming: werktijd in lesvrije week.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)40,00extra-muros
Semester 2Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)35,00
Semester 2Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)25,00IT
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets35,00
Tweede examenperiodeProjectopdracht25,00IT
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00extra-muros