Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Aardrijkskunde 5 toegepaste didactiek26462/1839/2021/1/96
Studiegids

Aardrijkskunde 5 toegepaste didactiek

26462/1839/2021/1/96
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Aardrijkskunde
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Heyrman Rita
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 74,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan een jaarvorderingsplan uitwerken
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan complexe werkvormen implementeren, in functie van de aanwezige diversiteit en in functie van differentiatie
kan differentiërend werken, in functie van de aanwezige diversiteit in de klas
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan de administratieve verplichtingen van een leerkracht weergeven
kan een jaarvorderingsplan uitwerken

Leerinhoud

Leerinhouden:

Actualiteit als tool - actualiteit in de aardrijkskundeles integreren.
Activerende werkvormen integreren in excursies.
Jaarvorderingsplannen opmaken met thematische clustering.
BSO (Arbeidsmarkt): eindtermen over de drie graden - integratie binnen PAV.
Nascholing - integratie binnen lerende gemeenschappen.ALGEMEEN DEEL TOEGEPASTE DIDACTIEK

I

Leerdoelen aardrijkskunde 5, toegepaste didactiek.

Didactisch handelen
kunnen geografisch bronnenmateriaal adequaat toepassen en geografische basiskennis-begrippen-relaties in verschillende contexten inzetten
bouwen aan referentiekaart en geografisch wereldbeeld, kan dit expliciteren en binnen geopolitieke en historische context plaatsen (leerlijn).
kunnen eigen geografisch referentiekader relateren aan andere denk- en referentiekaders en hier gepast mee omgaan.
kunnen op efficiënte manier de verschillende aanwezige didactische hulpmiddelen in een vaklokaal inzetten tijdens het verloop van presentaties en les(senreeksen)
kunnen de noodzaak en optimale inrichting van een vaklokaal aftoetsen aan de realiteit en hierop gericht handelen
kunnen de leerinhouden van een zelf uitgevoerde leerwandeling omzetten in actieve werkvormen voor leerlingen van de tweede graad binnen de context van vakgebonden en transversale eindtermen
kunnen de specifieke woordenschat, aangepaste didactiek en de logische opbouw van extra-muros inzichtelijk omschrijven, verklaren en herkennen in aangeboden voorbeelden
kunnen, vertrekkend vanuit eigen attitude, actualiteit integreren in lesontwerpen, lesuitvoeringen en inrichting van het vaklokaal.
kunnen actualiteit als tool voor waardevorming, waardeverheldering en waardecommunicatie inzetten binnen geopolitieke contexten in lesontwerpen en les(senreeksen)
kunnen de rol van aardrijkskunde binnen de B-stroom, in het lesvak Mavo en PAV, verduidelijken, verklaren en kaderen vanuit de eindtermen en visie.
Kunnen aangeven op welke manieren de organisatie van het zaakvak aardrijkskunde in de B-stroom wordt beïnvloed door internationale maatschappelijke ontwikkelingen.
kunnen tweemaal inhouden uit tekstmateriaal in het Engels schematiseren en in verband brengen met leerstof over het thema, aardrijkskunde in B-stroom en activerende werkvormen.
kunnen de rol en de invulling van PAV als lesvak binnen de tweede en derde graad BSO verduidelijken, verklaren en kaderen vanuit de eindtermen en visie.
Kunnen een PAV-project ontwikkelen waarin leerplandoelen, lesdoelen, leerinhouden en bijhorende werkvormen uitgewerkt zijn voor een willekeurig thema.

Planmatig handelen
kunnen in een complementair team en op basis van het leerplan aardrijkskunde GO! een jaarplan voor de eerste of tweede graad ontwikkelen en hier een evaluatiematrix aan koppelen voor een semester.

Studiematerialen (lijst)

cursus aardrijkskunde 5, toegepaste didactiekVerplicht€ 5,00
  • Auteur: R.Heyrman
StudiewijzerVerplicht
Plantyn Algemene WereldatlasVerplicht€ 29,00
Vakdidactiek aardrijkskunde. Leraar worden en zijnVerplicht€ 36,50
  • Auteur: Steegen An

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Opmerking: "Excursies zijn verplichte activiteiten en kunnen niet vervangen worden door vervangtaken. De aangeleverde inhouden zijn uniek. De vaardigheden en attituden dien je immers in situ in te oefenen en te verwerven."
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets50,00schriftelijk examen: 90’
Semester 1Vaardigheidstoets hands on50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00schriftelijk examen: 90’
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00