Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Wiskunde 2 toegepaste didactiek23939/1839/2021/1/62
Studiegids

Wiskunde 2 toegepaste didactiek

23939/1839/2021/1/62
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Wiskunde
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Meskens Ad
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Algemene didactiek 1+2 OF simultaan te volgen met Algemene didactiek 1+2.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
kan het veiligheidsaspect in zijn onderwijs duiden en bewaken waar nodig
Interactie: diversiteit hanteren
kan bij het opstellen van vragen en instructies rekening houden met de kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
Interactie: inspirerend coachen
kan probleem oplossend werken en dit proces stimuleren bij leerlingen via OLG
Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
kan bij het opstellen van vragen en instructies rekening houden met de kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
Interactie: taal ontwikkelen
kan bij het opstellen van vragen en instructies rekening houden met de kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
kan in een wiskundeles juiste instructies geven, een goede vraagstelling gebruiken, afhankelijk van de fase van de les, en een onderwijsleergesprek opbouwen
kan instructies geven, een goede vraagstelling gebruiken en een onderwijsleergesprek opbouwen
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
kan het veiligheidsaspect in zijn onderwijs duiden en bewaken waar nodig
Leerbevordering: didactisch handelen
kan alle componenten van het didactisch model vertalen naar een geschikt lesverloop voor het vak
kan de theorie rond het didactische model (beginsituatie, doelstellingen, didactische principes, werkvormen, leerinhouden, media en differentiatie) toepassen in een concrete situatie
past specifieke eigenschappen van het vak en diens didactiek toe bij het uitwerken van een lesvoorbereiding
stelt een lesvoorbereiding op die alle componenten omvat
Leerbevordering: doelgericht werken
kan de relatie van eindtermen en/of beroepsprofielen naar leerplannen tot lesdoelstellingen verwoorden
kan doelgericht opzoeken in een leerplan van het vak
kan specifieke wiskunde doelen verwoorden en deze gebruiken bij het voorbereiden van een les
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan de structuur en opbouw van het vak (en vakinhouden) weergeven
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan een wiskundeles correct structureren volgens specifiek wiskundig didactisch model
kan nieuwe leerstof (begrippen, regels en eigenschappen) op de juiste manier aanbrengen
kent de didactische principes voor wiskunde onderwijs en kan deze toepassen
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan de structuur en opbouw van het vak (en vakinhouden) weergeven

Leerinhoud

Zie eindcompetenties
* het opstellen van een lesvoorbereiding

* het 6E model en andere modellen

* Visies op het wiskunde-onderwijs

* Hulpmiddelen bij het lesgevenStudiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Studiematerialen (tekst): Verplicht
Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Handboek Argument 1 Getallenleer (Richtprijs +/- 28,35 €)
Auteur: Jean-Pierre Daems, Edward Jennekens
Handboek Argument 1 Meetkunde (Richtprijs +/- 26,55 €)
Auteur: Jean-Pierre Daems, Edward Jennekens
Handboek Argument 2 Getallenleer (Richtprijs +/- 25,50 €)
Auteur: Jean-Pierre Daems, Edward Jennekens
Handboek Argument 2 Meetkunde (Richtprijs +/- 23,20 €)
Auteur: Jean-Pierre Daems, Edward Jennekens
Handboek Argument 3 Getallenleer (Richtprijs +/- 30,50 €)
Auteur: Jean-Pierre Daems, Edward Jennekens
Handboek Argument 3 Meetkunde (Richtprijs +/- 28,35 €)
Auteur: Jean-Pierre Daems, Edward Jennekens

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)15,00schriftelijk
Semester 2Kennistoets55,00schriftelijk (150 min)
Semester 2Vaardigheidstoets hands off30,00mondeling (15 min voorbereiding + 15 minuten bij lector)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off30,00mondeling (15 min voorbereiding + 15 minuten bij lector)
Tweede examenperiodeKennistoets permanent (Permanente evaluatie)15,00schriftelijk
Tweede examenperiodeKennistoets55,00schriftelijk (150 min)