Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Fysica 5 toegepaste didactiek26398/1839/2021/1/54
Studiegids

Fysica 5 toegepaste didactiek

26398/1839/2021/1/54
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Fysica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Meskens Ad
Andere co-titularis(sen): Aelbrecht Eddy OT, Duchatelet Lisa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties van Fysica 4 toegepaste didactiek

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
kan de vakspecifieke eisen voor fysica en natuurwetenschappen in TSO en BSO toelichten en toepassen in een lessenplan en lesvoorbereiding
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
Interactie: taal ontwikkelen
kan een correct wetenschappelijk taalgebruik, mondeling en schriftelijk, hanteren en motiveren
kan taalgericht vakonderwijs concreet toepassen
kan tekstueel didactisch materiaal correct opstellen
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
kan het biologie/fysica-onderwijs in Vlaanderen vergelijken met het biologie/fysica-onderwijs in de buurlanden (Nederland/Frankrijk/Groot-Brittannië)
Leerbevordering: doelgericht werken
kan de link tussen VOETen en leerinhouden biologie/fysica verwoorden en toelichten waar van toepassing
kan VOETen realiseren in een lesontwerp
kan een goede evaluatie bij een les(senreeks) opstellen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan de structuur van de vakoverschrijdende eindtermen weergeven
kan een jaarvorderingsplan uitwerken
kan een jaarvorderingsplan uitwerken voor een specifiek leerjaar en doelgroep a.d.h.v.. het leerplan voor fysica
kan fysica proeven voorbereiden en uitvoeren
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
kan de basisprincipes van evaluatie beargumenteren, afwegen
kan de basisprincipes van evaluatie concretiseren in een geschikte evaluatiemethode voor een les(senreeks)
kan de kwaliteitscriteria van een goede toetsing weergeven en beargumenteren
kan de resultaten van de peilingtoetsen interpreteren
kan een goede evaluatie bij een les(senreeks) opstellen
kan evaluatievormen opnoemen en selecteren
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan complexe werkvormen implementeren, in functie van de aanwezige diversiteit en in functie van differentiatie
kan differentiërend werken, in functie van de aanwezige diversiteit in de klas
kan diverse didactische werkvormen inzetten in een fysicales
kan een fysica les voorbereiden, rekening houdend met didactische methoden en technieken uit vorig en dit semester
kan verschillende didactische werkvormen doelgericht inzetten in een lesontwerp
kan werkvormen selecteren in functie van de beginsituatie en doelstellingen
kan min. 5 experimenten i.v.m. een thema uitwerken volgens een vooraf bepaald sjabloon
kan de leermogelijkheden bedenken en kort uitwerken om via outdoor-educatie fysica zichtbaar te maken voor leerlingen
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan de administratieve verplichtingen van een leerkracht weergeven
kan een jaarvorderingsplan uitwerken

Leerinhoud

In Biologie/Fysica 5 toegepaste didactiek bouwen we verder op de al verworven competenties en kennis van de vorige semesters toegepaste didactiek.

In dit laatste jaar van de opleiding staan we stil bij het onderwijs voor andere doelgroepen (BSO, buitengewoon onderwijs, methode-onderwijs). We kijken naar de invloed van leerstoornissen op de keuze van werkvormen en leermiddelen, maar ook van klasmanagement. Je leert het belang van differentiëren en past de kenmerken van UDL toe, zoals je gezien hebt in Anders leren 4.
Waar mogelijk worden eveneens linken gelegd met Brede zorg 5 en Prof-i-leren 5 (diversiteit). Wat je in dit olod verwerft aan kennis en vaardigheden, zal je mogelijk kunnen toepassen tijdens de stage.
Wetenschappelijk-technische geletterdheid is een belangrijke troef om als burger bewust in de samenleving van morgen (Wetenschappen in de 21ste eeuw) te kunnen staan. Zo kan men kritisch en gefundeerd oordelen, zonder toepassing van enig (bijvoorbeeld religieus) autoriteitsprincipe. Dit kan je bereiken als leerkracht door meer nadruk te leggen op onderzoekend (en ontdekkend) leren, met aandacht voor taal (diversiteit) en communicatie. Het leerproces verschuift van deductief naar inductief.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Biologie/fysica 5 toegepaste didactiekVerplicht€ 5,00
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)100,00schriftelijk afgegeven en ter beschikking gesteld voor iedereen, eventueel mondeling gepresenteerd
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00