Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Biologie 2 toegepaste didactiek23856/1839/2021/1/53
Studiegids

Biologie 2 toegepaste didactiek

23856/1839/2021/1/53
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Biologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Duchatelet Lisa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Algemene didactiek 1+2 OF simultaan te volgen met Algemene didactiek 1+2.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
kan de veiligheidsaspecten horend bij natuurwetenschappen verwoorden, zelf toepassen en laten toepassen in de klaspraktijk met extra aandacht voor gebruik van chemicaliën
kan een les natuurwetenschappen correct structureren
kan het veiligheidsaspect in zijn onderwijs duiden en bewaken waar nodig
Interactie: diversiteit hanteren
kan bij het opstellen van vragen en instructies rekening houden met de kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
kan bij het opstellen van vragen en instructies rekening houden met de kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
Interactie: taal ontwikkelen
kan bij het opstellen van vragen en instructies rekening houden met de kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
kan in een les natuurwetenschappen juiste instructies geven, een goede vraagstelling gebruiken en afhankelijk van de lesfase een onderwijsgesprek opbouwen
kan instructies geven, een goede vraagstelling gebruiken en een onderwijsleergesprek opbouwen
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
kan het veiligheidsaspect in zijn onderwijs duiden en bewaken waar nodig
Leerbevordering: didactisch handelen
kan alle componenten van het didactisch model vertalen naar een geschikt lesverloop voor het vak
kan de theorie rond het didactische model (beginsituatie, doelstellingen, didactische principes, werkvormen, leerinhouden, media en differentiatie) toepassen in een concrete situatie
past specifieke eigenschappen van het vak en diens didactiek toe bij het uitwerken van een lesvoorbereiding
stelt een lesvoorbereiding op die alle componenten omvat
Leerbevordering: doelgericht werken
kan de lesfasen relateren aan de onderwijspsychologische achtergrond
kan de relatie van eindtermen naar leerplannen van het didactisch cahier tot lesdoelstellingen verwoorden
kan doelgericht opzoeken in een leerplan van het didactisch cahier van het vak
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan de eigenheid van het vak biologie (veel voorkomende biologische fenomenen) verwoorden en met voorbeelden illustreren
kan de structuur en opbouw van het vak (en vakinhouden) weergeven
kan in een schema weergeven hoe het menselijk brein leert (onderwijspsychologische achtergrond)
kan in een tekst de natuurwetenschappelijke concepten en principes detecteren en indelen in objectbegrippen, structuurbegrippen, procesbegrippen en eigenschapsbegrippen
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan de eigenheid van het vak biologie op de juiste manier aanbrengen
kan nieuwe leerstof (begrippen, concepten, regels en wetten) op een correcte manier aanbrengen
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan de structuur en opbouw van het vak (en vakinhouden) weergeven

Leerinhoud

In het opleidingsonderdeel Natuurwetenschappen 2 toegepaste didactiek starten we met het toepassen van kennis en vaardigheden uit Algemene didactiek 1 in de specifieke didactiek voor het vak natuurwetenschappen. We werken in dit olod aan het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om een goede leraar natuurwetenschappen voor de 1ste graad SO te worden.

Met het didactisch model als basis nemen we de verschillende componenten onder de loep. De formele structuur van het vak natuurwetenschappen geeft inzicht in concepten en principes. Vanuit de eindtermen kijken we naar de leerplandoelen en leren we concrete, operationele lesdoelen opstellen. Een vak zoals natuurwetenschappen vraagt om een concrete aanpak. We leren de meeste geschikte werkvormen en hulpmiddelen hiervoor uit te kiezen en toe te passen in klassikale oefeningen. We zoeken naar een motiverende en probleemstellende instap voor (een) les(senreeks). We hebben vooral aandacht voor het onderwijsleergesprek: het stellen van (goede) vragen ligt aan de basis van een geslaagde les.

In de aanloop naar de eerste stage leren we een functionele lesvoorbereiding uit te werken, met aandacht voor alle aspecten.

Tot slot hebben we nog aandacht aan The Big Ideas, een nieuwe(re) kijk op hoe wetenschappen verweven zijn met elkaar en hoe je leerlingen ook kan leren met deze nieuwe bril te kijken.

Studiematerialen (lijst)

Cursus toegepaste didactiek biologie 2Verplicht€ 10,00
  • Auteur: Lisa Duchâtelet
StudiewijzerVerplicht
De Taxonomie van Bloom in de klasVerplicht€ 22,50
  • Auteur: Eef Rombaut, Tine Van Severen, Ingrid Molein
Handboeken biologie en natuurwetenschappen voor het sec. onderwijsVerplicht
http://pro.g-o.beVerplicht
http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/lessentabellen-en-leerplannen-soVerplicht
http://www.ovsg.be/leerplannenVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,00 uren
Practicum en/of oefeningen2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets85,00schriftelijk (120'); mondeling (15'): te plannen NA het schriftelijk examen
Semester 2Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)15,00schriftelijk
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijk (120')