Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Frans 2 toegepaste didactiek23881/1839/2021/1/30
Studiegids

Frans 2 toegepaste didactiek

23881/1839/2021/1/30
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Frans
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Adam Natacha
Andere co-titularis(sen): Goldwasser Janine
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Algemene didactiek 1+2 OF simultaan te volgen met Algemene didactiek 1+2.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
kan het veiligheidsaspect in zijn onderwijs duiden en bewaken waar nodig
Interactie: diversiteit hanteren
kan bij het opstellen van vragen en instructies rekening houden met de kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
Interactie: inspirerend coachen
kan de elementen die de motivatie van lln voor het vak Frans positief en negatief beïnvloeden benoemen en uitleggen
Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
kan bij het opstellen van vragen en instructies rekening houden met de kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
Interactie: taal ontwikkelen
kan bij het opstellen van vragen en instructies rekening houden met de kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
kan de verschillen tussen taalverwerving van de MT en het Frans als VT opnoemen
kan het taalverwervingsproces bij de moedertaal schetsen
kan instructies geven, een goede vraagstelling gebruiken en een onderwijsleergesprek opbouwen
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
kan het veiligheidsaspect in zijn onderwijs duiden en bewaken waar nodig
leerbevordering: de beginsituatie bepalen
kan de beginsituatie van de lln bepalen bij het begin van de 1ste graad
kan de verschillen tussen taalverwerving van de MT en het Frans als VT opnoemen
kan het taalverwervingsproces bij de moedertaal schetsen
Leerbevordering: didactisch handelen
kan alle componenten van het didactisch model vertalen naar een geschikt lesverloop voor het vak
kan de theorie rond het didactische model (beginsituatie, doelstellingen, didactische principes, werkvormen, leerinhouden, media en differentiatie) toepassen in een concrete situatie
past specifieke eigenschappen van het vak en diens didactiek toe bij het uitwerken van een lesvoorbereiding
stelt een lesvoorbereiding op die alle componenten omvat
Leerbevordering: doelgericht werken
kan de relatie van eindtermen en/of beroepsprofielen naar leerplannen tot lesdoelstellingen verwoorden
kan doelgericht opzoeken in een leerplan van het vak
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
communicatieve grammatica en woordenschatoefeningen bedenken en selecteren
kan de structuur en opbouw van het vak (en vakinhouden) weergeven
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kan de historische evolutie binnen de VT didactiek bondig schetsen
kan de meest courante handboeken Frans met elkaar vergelijken
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan de structuur en opbouw van het vak (en vakinhouden) weergeven

Studiematerialen (lijst)

Cursus Cours de didactique du français langue étrangère - deel 1Verplicht€ 2,00
  • Auteur: Goldwasser J.
StudiewijzerVerplicht
Handboek La classe de langueAanbevolen€ 31,00
  • Auteur: Tagliante

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)25,00mondeling en schriftelijk
De student is verplicht aan de lessen voor dit opleidingsonderdeel deel te nemen aangezien actieve participatie in de lessen nodig is om ervoor te zorgen dat de student de beoogde competenties voldoende ontwikkelt. Als de student in meer dan 20% van de lessen ongewettigd afwezig is, verliest hij het recht op deelname aan alle deelexamens van de eerste examenperiode. Om zijn afwezigheid te wettigen, dient de student het medische attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie in bij de titularis per e-mail, ten laatste 2 kalenderdagen na de dag van de afwezigheid.
Semester 2Kennistoets37,50examen mondeling (30'/student)
Semester 2Vaardigheidstoets hands on37,50examen mondeling
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00examen mondeling
Tweede examenperiodeKennistoets50,00examen mondeling (30'/student)