Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
PKV muziek 5 toegepaste didactiek26420/1839/2021/1/26
Studiegids

PKV muziek 5 toegepaste didactiek

26420/1839/2021/1/26
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Project Kunstvakken
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Alders Elisabeth, Wolfs Elisabeth
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 60,40 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
gebruikt bibliografische en digitale bronnen doelgericht in functie van lespraktijk
Leerbevordering: didactisch handelen
Beheerst alle muzikale parameters en kan deze overbrengen op leerlingen
Kan alle mogelijke inoefenfases toepassen op elk onderdeel van de leerstof
Kan verworven kennis omzetten naar andere doelgroepen (tieners, volwassenen)
Kan een didactisch plan maken bij het aanbrengen van nieuwe leerstof of een inoefenfase
Leerbevordering: doelgericht werken
Kan doelgericht problemen detecteren en een passende oplossing voorzien
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
exploreert verschillende methodes en kan ze hanteren in functie van lespraktijk
gebruikt bibliografische en digitale bronnen doelgericht in functie van lespraktijk
kan de didactische bruikbaarheid van liedmateriaal (ook meerstemmig) voor volwassenen bepalen.
kan de moeilijkheden rond taal, tekst, stemgebruik, ritme, melodie, vorm, enz. die een gekozen lied volwassenen met zich meebrengt weergeven, duiden, illustreren en becommentariëren.
kan een jaarvorderingsplan uitwerken
Verkent de basiscompetenties voor de tweede en derde graad binnen de lespraktijk muzikale en culturele vorming
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan complexe werkvormen implementeren, in functie van de aanwezige diversiteit en in functie van differentiatie
kan de basisprincipes i.v.m. het aanleren van een lied aan kleuters weergeven, illustreren en becommentariëren.
kan differentiërend werken, in functie van de aanwezige diversiteit in de klas
maakt functionele lesvoorbereidingen met integratie van bronvermelding en bruikbaar lesmateriaal
past de 5 smaakmakers toe die in elke les muzikale en culturele vorming obligaat aanwezig moeten zijn
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
exploreert verschillende methodes en kan ze hanteren in functie van lespraktijk
gebruikt bibliografische en digitale bronnen doelgericht in functie van lespraktijk
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan de administratieve verplichtingen van een leerkracht weergeven
kan een jaarvorderingsplan uitwerken

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
SyllabusVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,40 uren
  • Omschrijving: Mondeling examen AMV: 20'/student
    Mondeling examen AMC: 20'/student
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets simulatie53,33Methodiek MCV 2de graad , T. Johnson, momentopname mondeling examen, 25'/student
Semester 1Vaardigheidstoets hands on33,34thema Methodiek MCV 3de graad , L. Wolfs- mondeling examen 30'/student
Semester 1Vaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)13,33Permanente evaluatie, thema methodiek MCV 2de graad, T. Johnson
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie66,66thema Methodiek MCV 2de graad , T. Johnson, mondeling examen 25'/student
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on33,34thema Methodiek MCV 3de graad -E. Wolfs, mondeling examen 30'/student

Toetsing (tekst)

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.

Wanneer de student afwezig is op een deelexamen en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor het deelexamen de code “F” van “Fail”. Indien de student een code “F” krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code “F” van “Fail” voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.
Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor één deelexamen dat kleiner is dan 8/20 of voor meer dan één deelexamen dat kleiner is dan 9,5/20 dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code “F” van “Fail” waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.
Indien de student voor één deelexamen een deelcijfer behaalt tussen 8/20 en 9,5/20, wordt de eindscore voor het opleidingsonderdeel bepaald door het gewogen gemiddelde van de deelexamens.

Voor de evaluatie van dit opleidingsonderdeel worden meerdere deelexamens georganiseerd. - In het deelexamen MCV 2de graad 5 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar PKV later in het werkveld aan de slag te kunnen: kan verschillende spelvormen demonstreren, kan de basisprincipes i.v.m. het aanleren van een lied weergeven, illustreren en becommentariëren, kan verwijzen naar de juiste ontwikkelingsdoelen binnen het domein muziek, kan de inhoud van het raamleerplan van de 2de graad (MCV + groepsmusiceren) becommentariëren en ernaar verwijzen bij het opmaken van een lesvoorbereiding, rekening houdend met de doelgroep kinderen, jongeren, volwassenen, kan de moeilijkheden rond taal, tekst, stemgebruik, ritme, melodie, vorm, enz. die een gekozen lied voor kinderen, jongeren en volwassenen met zich meebrengt weergeven, duiden, illustreren en becommentariëren, kan de didactische bruikbaarheid van liedmateriaal (ook meerstemmig) voor kinderen, jongeren en volwassenen bepalen, kan de moeilijkheden rond taal, tekst, stemgebruik, ritme, melodie, vorm, enz. die een gekozen lied voor kinderen, jongeren en volwassenen met zich meebrengt weergeven, duiden, illustreren en becommentariëren, kan opnoemen met welke aspecten moet worden rekening gehouden bij het schrijven van een lied. - In het deelexamen MCV 3de graad 5 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar PKV later in het werkveld aan de slag te kunnen: exploreert verschillende methodes en kan ze hanteren in functie van lespraktijk, gebruikt bibliografische en digitale bronnen doelgericht in functie van lespraktijk, hanteert het minimum leerplan AMC en het aangepaste leerplan van OVSG als inspiratiebron, kent het raamleerplant Kunstig Competent en maakt functionele lesvoorbereidingen met integratie van bronvermelding en bruikbaar lesmateriaal.