Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Mode 2 toegepaste didactiek23910/1839/2021/1/46
Studiegids

Mode 2 toegepaste didactiek

23910/1839/2021/1/46
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
    Keuzeoptie:
    • Mode
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Mode
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Smout Stef
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Algemene didactiek 1+2 OF simultaan te volgen met Algemene didactiek 1+2.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
kan het veiligheidsaspect in zijn onderwijs duiden en bewaken waar nodig
Interactie: diversiteit hanteren
is zich bewust van de te overbruggen kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
kan bij het opstellen van vragen en instructies rekening houden met de kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
kan bij het opstellen van vragen en instructies rekening houden met de kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
Interactie: taal ontwikkelen
kan bij het opstellen van vragen en instructies rekening houden met de kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
kan instructies geven, een goede vraagstelling gebruiken en een onderwijsleergesprek opbouwen
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
kan het veiligheidsaspect in zijn onderwijs duiden en bewaken waar nodig
Leerbevordering: didactisch handelen
kan alle componenten van het didactisch model vertalen naar een geschikt lesverloop voor het vak
kan de theorie rond het didactische model (beginsituatie, doelstellingen, didactische principes, werkvormen, leerinhouden, media en differentiatie) toepassen in een concrete situatie
past specifieke eigenschappen van het vak en diens didactiek toe bij het uitwerken van een lesvoorbereiding
stelt een lesvoorbereiding op die alle componenten omvat
Leerbevordering: doelgericht werken
kan de relatie van eindtermen en/of beroepsprofielen naar leerplannen tot lesdoelstellingen verwoorden
kan doelgericht opzoeken in een leerplan van het vak
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan de structuur en opbouw van het vak (en vakinhouden) weergeven
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan de specifieke werkvormen voor het modeonderwijs kiezen en correct verwerken in de lesvoorbereiding,
kan in een les mode flexibel inspelen op de grote variatie aan modellen en materialen.
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan de structuur en opbouw van het vak (en vakinhouden) weergeven

Leerinhoud

De opbouw van een voorbeeldles aangereikt

Het modeonderwijs in Vlaanderen

Verschillende leerplannen en de doelgroepen in dit onderwijsveld

Vanuit het didactisch model van Van Gelder wordt de belangrijkheid van een goed ingeschatte beginsituatie benadrukt.

Leerplandoelstellingen selecteren en hieruit relevante lesdoelen formuleren aan de hand van de verschillende criteria en classificaties.

Om deze lesdoelen te kunnen bereiken wordt de didactische aanpak bepaald, met focus op de verschillende didactische principes en de overeenkomstige werkvormen

De student leert evalueren of de doelen werden bereikt.

Projectmatig werken komt hierin aan bod in al zijn facetten.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen70,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00mondeling - 20 minuten per student
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00mondeling - 20 minuten per student