Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Biologie 1 NW de plant en zijn omgeving23852/1839/2021/1/14
Studiegids

Biologie 1 NW de plant en zijn omgeving

23852/1839/2021/1/14
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Biologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gadeyne Judith
Andere co-titularis(sen): Van Strydonck Marleen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 80,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan bij een plant bouw en functies van wortel, stengel, blad en bloem toelichten
kan de algemene chemische reacties van fotosynthese en celademhaling schrijven en de essentie van de deelprocessen verwoorden
kan de kenmerken van het leven verwoorden
kan de structuur van de cel op lichtmicroscopisch en elektronenmicroscopisch niveau herkennen en bouw en functie van de celonderdelen toelichten.
kan de structuurformules van de chemische bouwstenen en de opbouwreactie van de biochemische moleculen schrijven
kan de verschillende stadia van mitose en meiose tekenen en plaatsen in de totale celcyclus.
kan passieve en actieve celtransportprocessen illustreren aan de hand van experimenten en herkennen binnen een reële context.
kan veel voorkomende dieren herkennen, benoemen en indelen o.b.v. karakteristieke kenmerken
kan weefsels in wortel, stengel, blad en bloem herkennen en in verband brengen met hun functie.
Studenten kunnen benoemen welke vakspecifieke componenten het didactisch cahier/ een leerplan omvat (TD)
Studenten kunnen vakspecifieke doelen en vakinhouden situeren in een didactisch cahier/ een leerplan (TD)
Studenten kunnen de vakspecifieke lesopbouw in een gegeven of geobserveerde les omschrijven.(TD)
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Studenten kunnen de rol van de didactische principes binnen hun vak verwoorden. (TD)
Studenten kunnen verschillende didactische werkvormen voor het eigen vak situeren binnen het continuüm leerkracht- / leerlinggestuurd. (TD)
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kan de essentiële stappen van de natuurwetenschappelijke methode toepassen en in verslag brengen.
kan de leerstof 1ste graad SO zelfstandig verwerken.

Leerinhoud

Basiskennis biologie van de 1ste graad A-stroom secundair onderwijs opfrissen.

Een stedelijk biotoop verkennen met waarnemingsopdrachten en determinatie-oefeningen.

Kenmerken en organisatie van de levende wezens:
Wat is leven? Een filosofische oefening. Volgende begrippen en onderwerpen komen aan bod: soort, taxonomie, systematiek en de hiërarchische opbouw van de levende wereld.

Chemische samenstelling van organismen.

Cytologie:de celcyclus, de metabole processen en transportprocessen op celniveau.

Morfologie, anatomie en fysiologie van de zaadplanten:
De bouw – functie relatie staat in dit hoofdstuk centraal en volgende vraag: Hoe zijn zaadplanten  morfologisch (uitwendig zichtbaar) en anatomisch (op cel- en weefselniveau) opgebouwd om ‘transport’ over het organisme te verwezenlijken of om zich voort te planten? De fotosynthese en ademhaling worden experimenteel vastgesteld en de bouw en werking van de huidmondjes toegelicht. 


Studiematerialen (lijst)

Cursus Natuurwetenschappen: de plant en zijn omgevingVerplicht€ 2,05
Presentaties powerpointVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Handboek Planten en andere niet-dierlijke organismenVerplicht€ 130,75
 • Auteur: Asperges ea
Handboeken Natuurwetenschappen SO (1ste graad) - bibliotheekVerplicht
www.bioplek.orgVerplicht
 • Auteur: diverse auteurs

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges17,00 uren
 • Opmerking: Interactieve werkvormen (TD)
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen53,00 uren
 • Opmerking: + 1u excursie Park Spoor Noord

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)18,00schriftelijk; Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid
Semester 1Kennistoets72,00schriftelijk: 120 minuten
Semester 1Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00TD
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets90,00mondeling 20 minuten examen en 20 minuten voorbereidingstijd, inbegrepen vaardigheidstoets hands-off
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off10,00TD