Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Biologie 1 NW materie en interactie23854/1839/2021/1/82
Studiegids

Biologie 1 NW materie en interactie

23854/1839/2021/1/82
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Biologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Duchatelet Lisa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
gebruikt de chemische terminologie correct : namen van materieel, technieken, stoffen…
omschrijft met behulp van het deeltjes modellen de verschillen tussen atomen, moleculen, zuivere stoffen, homogene en heterogene mengsels
bepaalt en beschrijft de meest geschikte scheidingsmethode van een mengsel, rekening houdend met de stofeigenschappen van de componenten van het mengsel
voert scheidingstechnieken uit en geeft schematisch weer (in correcte terminologie) hoe dit verloopt
beschrijft de evolutie van het atoommodel in een historisch perspectief
kan atomen weergeven met een elementnotatie, atoommodel en Lewisstructuur aan de hand van een periodiek systeem
legt verband tussen elektronenconfiguraties en de opbouw van het periodiek systeem
verklaart het ontstaan van bindingen vanuit het streven naar een edelgasconfiguratie, illustreert dit met voorbeelden en bepaalt formule(eenheden) van de ontstane verbindingen
leidt af of moleculen polaire of apolaire bindingen bevatten gebruik makend van de elektronegatieve waarde
bepaalt de ruimtelijke structuur van moleculen en bepaalt of deze polaire of apolaire verbindingen zijn
leidt op basis van de formule af tot welke (organische en anorganische) stofklasse moleculen behoren
kent de wetenschappelijke en triviale namen van (de belangrijkste) vertegenwoordigers van elke stofklasse
leidt eigenschappen, reacties en toepassingen van stoffen af, op basis van de stofklasse waartoe ze behoren
gebruikt molaire massa's en molverhoudingen om eenvoudige stoïchiometrische vraagstukken op te lossen
bepaalt reactiesoort wanneer twee stoffen met elkaar reageren en schrijft de bijhorende reactievergelijking uit
berekent de procentuele en molconcentratie van een oplossing
past de algemene veiligheidsvoorschriften in een labo toe
hanteert het materieel op veilige en correcte wijze

Leerinhoud

De kennis, vaardigheden en attiduden horend bij het vak chemie in de 1ste en 2de graad. 

Kennis

Het onderscheid tussen atomen, moleculen, zuivere stoffen en mengsels.

Indelen van mengels op basis van samenstellende deeltjes en bepalen welke scheidingsmethode aangewezen is om er zuivere stoffen uit te halen.

De evolutie van het atoommodel linken aan de resultaten van wetenschappelijke experimenten.

Op basis van rangnummer en atoommassa van een atoom dit atoom weergeven met atoommodel of Lewisstructuur en het plaatsen in het periodiek systeem.

Verklaren waarom atomen streven naar een edelgasconfiguratie en uitleggen welke soort bindingen hieruit kunnen ontstaan. Van hieruit kan je moleculen indelen in stofklassen en de eigenschappen van deze groep verklaren. Vanuit datzelfde streven naar een edelgasconfiguratie kan je ook formule-eenheden opstellen of polariteit van bindingen en moleculen bepalen. Vanuit de formule/formule-eenheid kan je bepalen tot welke stofklasse een stof behoort en voorspellingen doen over eigenschappen, reacties en toepassingen.

Je leert formules en reactievergelijkingen opstellen, stochiometrische vraagstukken oplossen,...

 

Vaardigheden

Je kan het geschikte materiaal voor een proef kiezen en correct hanteren en eenvoudige proefopstellingen maken.

Attitude

Veilig en nauwkeurig werken. Orde houden in een labo.Dit vak vereist permanente aanwezigheid in de lessen.

Studiematerialen (lijst)

Cursus materie en interactie 1Verplicht€ 10,00
  • Auteur: Lisa Duchâtelet
StudiewijzerVerplicht
laboschort en vodVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
  • Opmerking: Dit vak vereist permanente aanwezigheid tijdens de les
Practicum en/of oefeningen2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets80,00schriftelijk (120')
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)20,00Taken zie studiewijzer
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijk (120')