Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Nederlands 1 schriftelijke vaardigheden33046/1839/2021/1/76
Studiegids

Nederlands 1 schriftelijke vaardigheden

33046/1839/2021/1/76
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Nederlands
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Nederlands
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Caelen Deeviet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 106,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
communiceert vlot en correct mondeling en schriftelijk
spellingregels laten afleiden en uitleggen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
schriftelijk verschillende literaire genres verkennen
spellingoefeningen selecteren
zinsbouwen stijlfouten verbeteren
Studenten kunnen benoemen welke vakspecifieke componenten het didactisch cahier/ een leerplan omvat (TD)
Studenten kunnen vakspecifieke doelen en vakinhouden situeren in een didactisch cahier/ een leerplan (TD)
Studenten kunnen de vakspecifieke lesopbouw in een gegeven of geobserveerde les omschrijven.(TD)
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Studenten kunnen de rol van de didactische principes binnen hun vak verwoorden. (TD)
Studenten kunnen verschillende didactische werkvormen voor het eigen vak situeren binnen het continuüm leerkracht- / leerlinggestuurd. (TD)
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
schrijfproducten (her)lezen en herschrijven tot correcte, gestructureerde en vlot leesbare teksten volgens de kenmerken van de tekstsoort
taalsysteemregels correct toepassen

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel verdiep je je in de stelvaardigheid van verschillende fictionele en niet-fictionele tekstsoorten.

Er is aandacht voor spelling, zinsbouw en stijl.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Nederlands 1 schrijvenVerplicht€ 2,10
 • Auteur: Magda Mommaerts en Deeviet Caelen
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges34,00 uren
 • Opmerking: Interactieve werkvormen (TD)
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00TD
Semester 1Kennistoets31,50eerste examenperiode schriftelijk examen: 120'
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)45,00mondeling en schriftelijk
Semester 1Portfolio13,50schriftelijk
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio13,50schriftelijk
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00TD
Tweede examenperiodeKennistoets31,50tweede examenperiode schriftelijk examen: 120'
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)45,00mondeling en schriftelijk

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere
deelexamens met name een kennistoets, een vaardigheidstoets hands on permanent en een portfolio. Als de student in de eerste examenperiode voor
dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere
deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan
wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de
student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De
deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op
20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.