Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
PKV muziek 2 toegepaste didactiek23926/1839/2021/1/08
Studiegids

PKV muziek 2 toegepaste didactiek

23926/1839/2021/1/08
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Project Kunstvakken
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Alders Elisabeth, Wolfs Elisabeth
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 69,40 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
kan het veiligheidsaspect in zijn onderwijs duiden en bewaken waar nodig
Interactie: diversiteit hanteren
kan bij het opstellen van vragen en instructies rekening houden met de kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
kan bij het opstellen van vragen en instructies rekening houden met de kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
Interactie: taal ontwikkelen
kan bij het opstellen van vragen en instructies rekening houden met de kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
kan instructies geven, een goede vraagstelling gebruiken en een onderwijsleergesprek opbouwen
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
kan het veiligheidsaspect in zijn onderwijs duiden en bewaken waar nodig
Leerbevordering: didactisch handelen
kan alle componenten van het didactisch model vertalen naar een geschikt lesverloop voor het vak
kan de theorie rond het didactische model (beginsituatie, doelstellingen, didactische principes, werkvormen, leerinhouden, media en differentiatie) toepassen in een concrete situatie
past specifieke eigenschappen van het vak en diens didactiek toe bij het uitwerken van een lesvoorbereiding
stelt een lesvoorbereiding op die alle componenten omvat
Beheerst alle muzikale parameters en kan deze overbrengen op leerlingen
Kan alle mogelijke inoefenfases toepassen op elk onderdeel van de leerstof
Kan een didactisch plan maken bij het aanbrengen van nieuwe leerstof of een inoefenfase
Leerbevordering: doelgericht werken
kan de relatie van eindtermen en/of beroepsprofielen naar leerplannen tot lesdoelstellingen verwoorden
kan doelgericht opzoeken in een leerplan van het vak
Kan doelgericht problemen detecteren en een passende oplossing voorzien
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
herkent de stilistische kenmerken van elke muzikale stijlperiode
kan correct voorzingen in groep.
kan de structuur en opbouw van het vak (en vakinhouden) weergeven
kan het zingen en begeleiden als geïntegreerde vaardigheid toepassen.
linkt de stijlkenmerken van elk genre aan relevante muzikale parameters
selecteert representatieve voorbeelden binnen de muziekhistorische uitvoeringspraktijk
Verkent de basiscompetenties voor de tweede en derde graad binnen de lespraktijk muzikale en culturele vorming
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
hanteert creatieve werkvormen bij het aanbrengen van een notenleerles, een ritmische oefening, een speelstuk, ...
kan een functionele lesvoorbereiding maken.
past de 5 smaakmakers toe die in elke les muzikale en culturele vorming obligaat aanwezig moeten zijn
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan de structuur en opbouw van het vak (en vakinhouden) weergeven

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
SyllabusVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,40 uren
  • Omschrijving: Momentopname examen TD 2, thema AMV: 20'/student, zowel in eerste als in tweede zittijd.AMC: 20'/student
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets simulatie53,33MCV tweede graad, T. Johnson - momentopname op mondeling examen, 25' per student
Semester 2Vaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)13,33thema MCV, tweede graad, T. Johnson
Semester 2Vaardigheidstoets simulatie33,34Elisabeth Wolfs: MCV derde graad, mondeling examen , E. Wolfs- 30 minuten per student
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie33,34MCV derde graad Elisabeth Wolfs: mondeling examen - 30 minuten per student
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie66,66MCV, tweede graad, T. Johnson, mondeling examen, 25' per student

Toetsing (tekst)

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.

Wanneer de student afwezig is op een deelexamen en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor het deelexamen de code “F” van “Fail”. Indien de student een code “F” krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code “F” van “Fail” voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.
Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor één deelexamen dat kleiner is dan 8/20 of voor meer dan één deelexamen dat kleiner is dan 9,5/20 dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code “F” van “Fail” waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.
Indien de student voor één deelexamen een deelcijfer behaalt tussen 8/20 en 9,5/20, wordt de eindscore voor het opleidingsonderdeel bepaald door het gewogen gemiddelde van de deelexamens.

Voor de evaluatie van dit opleidingsonderdeel worden meerdere deelexamens georganiseerd. - In het deelexamen muzikale culturele vorming 2de graad worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar PKV later in het werkveld aan de slag te kunnen: kan een probleemanalyse maken van een melodische, ritmische of metrische leerinhoud of notenleerles niveau 2.1 en 2.2 kan de inhoud van de basiscompetenties van een les Muzikale Culturele Vorming 2.1 en 2.2 opnoemen en kan ernaar verwijzen bij het opstellen van een lesvoorbereiding, kan doelgericht te werk gaan in het aanbrengen van nieuwe leerinhoud 2.1 en 2.2, kan een les muzikale culturele vorming 2.1/2.2 logisch opbouwen, hanteert creatieve werkvormen bij het aanbrengen van een notenleerles, een ritmische oefening, een speelstuk, kan correct voorzingen in groep, , kan het zingen en begeleiden als geïntegreerde vaardigheid toepassen, kan klein ritmisch slagwerk en djembé gebruiken binnen de MCV lessen 2.1 en 2.2, kan theoretische oefeningen en gehooroefeningen opstellen met betrekking tot een opgegeven leerinhoud 2.1 en 2.2 - In het deelexamen Muzikale Culturele Vorming 3de graad worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar PKV later in het werkveld aan de slag te kunnen: hanteert de basiscompetenties en kerncompetenties van het raamleerplan van Kunstig Competent en van OVSG als inspiratiebron, herkent de stilistische kenmerken van elke muzikale stijlperiode, linkt de stijlkenmerken van elk genre aan relevante muzikale parameters, past de 5 smaakmakers toe die in elke les Muzikale Culturele Vorming (MCV) 3de graad obligaat aanwezig moeten zijn, selecteert representatieve voorbeelden binnen de historische uitvoeringspraktijk.