Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Aardrijkskunde 3 toegepaste didactiek25131/1839/2021/1/44
Studiegids

Aardrijkskunde 3 toegepaste didactiek

25131/1839/2021/1/44
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Aardrijkskunde
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Heyrman Rita
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kan taalgericht vakonderwijs concreet toepassen
kan tekstueel didactisch materiaal correct opstellen
kunnen taalgericht onderwijs toepassen binnen de les aardrijkskunde
kunnen tekstueel didactisch materiaal correct opstellen binnen het kader van een les aardrijkskunde
Leerbevordering: doelgericht werken
kunnen binnen competentiegestuurd leerplan GO! leerplandoelen clusteren tot optimale concrete lesopbouw
kunnen vakgebonden eindtermen en ontwikkelingsdoelen koppelen aan leerplandoelen en komen tot kwaliteitsvolle operationele lesdoelen in een les aardrijkskunde
kan een goede evaluatie bij een les(senreeks) opstellen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kunnen atlasgebruik (digitaal en analoog) doeltreffend integreren in les(senreeksen) en leerlijnen binnen de aardrijkskundeles
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
kan de basisprincipes van evaluatie beargumenteren, afwegen
kan de basisprincipes van evaluatie concretiseren in een geschikte evaluatiemethode voor een les(senreeks)
kan de kwaliteitscriteria van een goede toetsing weergeven en beargumenteren
kan een goede evaluatie bij een les(senreeks) opstellen
kan evaluatievormen opnoemen en selecteren
kunnen de basisprincipes van evaluatie beargumenteren, afwegen
kunnen de basisprincipes van evaluatie concretiseren in een geschikte evaluatiemethode voor een les(senreeks) aardrijkskunde
kunnen de kwaliteitscriteria van een goede toetsing weergeven en beargumenteren
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan verschillende didactische werkvormen doelgericht inzetten in een lesontwerp
kan werkvormen selecteren in functie van de beginsituatie en doelstellingen
kunnen de didactiek van topografie-opbouw toepassen in concrete lessituaties en leerlijnen
kunnen de geografische kubus in concrete situaties correct toepassen
kunnen op didactisch verantwoorde wijze referentie en mentale kaarten integreren in een les(senreeks) aardrijkskunde
kunnen verschillende didactische werkvormen doelgericht inzetten in een lesontwerp aardrijkskunde
kunnen werkvormen selecteren in functie van de beginsituatie en doelstellingen

Leerinhoud

Ruimte als ons werkterrein.
Tussen topografie en mentale kaarten.
Kaarten als basismateriaal - kaartvaardigheid trainen.
De atlas als bronnenboek - atlasgebruik, atlasvaardigheid trainen.
Eerste graad SO-Astroom: eindtermen - leerplannen - leermiddelen.
Diversiteit en binnenklasdifferentiatie.
Van toetsing tot brede evaluatie.
Transversale eindtermen integreren in lesmateriaal.ALGEMEEN DEEL TOEGEPASTE DIDACTIEKLEERDOELEN - SPECIFIEK DEEL Aardrijkskunde 2, toegepaste didactiek  
INTERACTIE
Taal ondersteunen
kunnen tekstueel materiaal correct opstellen binnen het kader van een les aardrijkskunde
kunnen taalgericht onderwijs toepassen binnen een les aardrijkskunde
kunnen eigen communicatiestijl analyseren en evalueren in opeenvolgende spreekoefeningen en presentaties (onderdeel leerlijn).

LEERBEVORDERING

Didactisch handelen
kunnen de geografische denkwijze (geografische kubus – systeemdenken) in concrete situaties en lesontwerpen toepassen
kunnen de didactiek van topografie-opbouw toepassen in concrete situaties en lesontwerpen en deze plaatsen binnen relevante leerlijnen.
kunnen de opbouw van referentie- en mentale kaarten integreren in les(senreeksen) en deze plaatsen binnen relevante leerlijnen
kunnen atlasgebruik (digitaal en analoog) doeltreffend integreren in les(senreeksen) en deze plaatsen binnen relevante leerlijnen.
kunnen diverse kaarten herkennen en lezen en deze didactiek integreren in les(senreeksen).
kunnen passende werkvormen selecteren in functie van de vooropgestelde doelen en deze gevarieerd inzetten in les(senreeksen)
Kunnen de diverse leermiddelen aardrijkskunde voor de eerste graad terugvinden en gebruiken voor de opmaak van les(senreeksen)
bouwen aan referentiekaart en geografisch wereldbeeld, kunnen dit expliciteren en binnen geopoltieke en historische context plaatsen
kunnen eigen geografisch referentiekader relateren aan andere denk- en referentiekaders en hier gepast mee omgaan.

doelgericht werken
kunnen vakgebonden eindtermen en ontwikkelingsdoelen koppelen aan leerplandoelen en komen tot operationele lesdoelen.
kunnen binnen competentiegestuurd leerplan leerplandoelen clusteren tot concrete lesopbouw.
kunnen een functionele lesvoorbereiding opmaken voor aardrijkskunde les(senreeksen).
kunnen de nieuwe begrippen en inzichten inzake diversiteit en binnenklasdifferentiatie omschrijven en toepassen in concrete situaties en lesontwerpen
kunnen geografische voorbeelden voor binnenklasdifferentiatie analyseren en evalueren op doelgerichtheid.
kunnen aangeven op welke manieren o.m. diversiteit-binnenklasdifferentiatie wordt beïnvloed door internationale maatschappelijke ontwikkelingen, o.m. door migraties.


evalueren
kunnen de evaluatie van hun didactisch handelen kritisch analyseren en bijsturen in concrete situaties en les(senreeksen)
kunnen de basisprincipes van evaluatie concretiseren in een zelfgemaakte herhalingstoets
kunnen de basisprincipes van evaluatie concretiseren in een evaluatiematrix (kennis, vaardigheden en attitudes)

Studiematerialen (lijst)

cursus aardrijkskunde 3, toegepaste didactiekVerplicht€ 5,00
 • Auteur: R.Heyrman
StudiewijzerVerplicht
Plantyn Algemene WereldatlasVerplicht€ 29,00
Vakdidactiek aardrijkskunde. Leraar worden en zijnVerplicht€ 36,50
 • Auteur: Steegen An

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
 • Omschrijving: Excursie:Studiebezoek KBIN, fossielen-mineralen en gesteenten, kosten voor rekening van de student.
 • Opmerking: Eenmaal per maand wordt didactisch atelier ingericht. Dit twee uur durend atelier bevat ruimte voor extra oefeningen, feedback op lesvoorbereidingen en -ontwerpen en vraaggestuurde activiteiten. Verplichte aanwezigheid wordt al dan niet vastgelegd door de docent.
  "Excursies zijn verplichte activiteiten en kunnen niet vervangen worden door vervangtaken. De aangeleverde inhouden zijn uniek. De vaardigheden en attituden dien je immers in situ in te oefenen en te verwerven."
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets75,00schriftelijk examen 90'
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)25,00
Tweede examenperiodeKennistoets75,00schriftelijk examen 90'

Toetsing (tekst)