Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Biologie 3 biodiversiteit25025/1839/2021/1/29
Studiegids

Biologie 3 biodiversiteit

25025/1839/2021/1/29
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Biologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Duchatelet Lisa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan bij waargenomen organismen overeenkomsten en verschillen beschrijven en deze organismen in een eenvoudige classificatie plaatsen
kan de conceptvorming bij classificatie in een historische context toelichten
kan illustreren hoe toepassingen van wetenschappelijke kennis leiden tot veranderingen in de samenleving
kan met voorbeelden illustreren dat micro-organismen uiteenlopende functies vervullen in de natuur.
kan met voorbeelden uitleggen dat bacteriën en virussen de menselijke gezondheid beïnvloeden.
kan voorbeelden geven van interacties tussen organismen en hun omgeving en van interacties tussen organismen onderling
kan bouw en levensprocessen van typevertegenwoordigers van sponzen, holtedieren, wormen, weekdieren en stekelhuidige dieren beschrijven
kan aan de hand van vers/gedroogd materiaal een boom of struik herkennen en benoemen (Nederlandse en wetenschappelijke naam)
kan aan de hand van fotomateriaal een aantal vogels herkennen en benoemen (Nederlandse naam)
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan experimenten of waarnemingen in klassituaties met situaties uit de leefwereld verbinden
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
is ingesteld op het veilig en milieubewust uitvoeren van een experiment.
kan basisexperimenten met micro-organismen correct uitvoeren
kan de wisselwerking tussen de natuurwetenschappen, de technologische ontwikkeling en de leefomstandigheden van de mens met voorbeelden illustreren
kan met behulp van een determinatiesleutel bomen en struiken identificeren, in de juiste familie en geslacht onderbrengen en de correcte Nederlandse en wetenschappelijke naam geven

Leerinhoud

De term biodiversiteit is een samentrekking van twee woorden: bio (leven) en diversiteit (verscheidenheid). Biodiversiteit verwijst naar alle vormen van leven die u op aarde aantreft: planten, dieren en micro-organismen. Biodiversiteit kan worden beschouwd op verschillende niveaus, naargelang men zich interesseert voor microscopisch kleine elementen of processen op wereldschaal. Zo omvat het concept biodiversiteit onder andere de genen, individuen, populaties, soorten, gemeenschappen en ecosystemen.

We bestuderen een aantal groepen ongewervelde dieren (weekdieren, stekelhuidigen, wormen, holtedieren, sponzen) ter voorbereiding van de stage ‘MuZee’.
Virussen, bacteriën en schimmels nemen we letterlijk ‘onder de loep’. Aan de hand van practica en microscopische studie onderzoeken we bacteriën en hun levensvoorwaarden. 
Per practicum zullen ook de praktische basisvaardigheden getraind en geëvalueerd worden met telkens de nadruk op een ander aspect.

Het herbarium (bomenverzameling) wordt ingeleverd en tijdens week 2 (of 3) testen we de parate kennis van bomen en struiken. 

Zelfstandige studie van een aantal park-, tuin- en kustvogels.

Studiematerialen (lijst)

Cursus biologie biodiversiteit 3Verplicht€ 10,00
  • Auteur: Marleen Van Strydonck en Lisa Duchâtelet
StudiewijzerVerplicht
Handboek Planten en andere niet-dierlijke organismenVerplicht€ 130,75
  • Auteur: Asperges ea
Handboeken Natuurwetenschappen SO (1ste graad) - bibliotheekVerplicht
handboeken SOVerplicht
10VoorBiologieVerplicht
www.vob-ond.beVerplicht
  • Auteur: VOB

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets60,00schriftelijk (120') - gesloten en open vragen
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)40,00schriftelijk werkstuk (herbarium, verslag bacteriën), toets bomenkennis; examen praktijkleerlijn met VERPLICHTE AANWEZIGHEID
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on40,00mondeling (60') - werkstukken worden tijdens de vakantie zelfstandig hernomen en het verslag afgegeven op mondeling examen-examenperiode 2; het zelfstandig practicum wordt hernomen in labo 04.001 (alle studenten samen)
Tweede examenperiodeKennistoets60,00mondeling; 20' per student; mag op dezelfde dag als mondeling hands-on