Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Biologie 3 de mens in interactie met zijn omgeving25026/1839/2021/1/63
Studiegids

Biologie 3 de mens in interactie met zijn omgeving

25026/1839/2021/1/63
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Biologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Gadeyne Judith
Andere co-titularis(sen): Van Strydonck Marleen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan de aangepastheid aan voortbeweging van gewervelde dieren illustreren en uitleggen met voorbeelden (uitwendige en inwendige bouw).
kan de bouw en werking van de zintuigen beschrijven en demonstreren met experimenten
kan de gevolgde weg van een zenuwimpuls (zintuiglijke waarneming) tot reactie uitleggen.
kan de hormonale werking conceptualiseren en met voorbeelden illustreren.
kan de impulsgeleiding bij de zenuwcel en de overdracht aan de synaps uitleggen a.d.h.v.. zelf getekende grafieken en schetsen
kan de opbouw van de hersenen tonen op een model en de werking met eigen woorden vertellen.
kan de verschillende soorten gewrichten herkennen en benoemen en hun beweging beschrijven en demonstreren
kan de werking van de dwarsgestreepte spier uitleggen a.d.h.v.. een schematische voorstelling.
kan een aantal beenderen van het skelet herkennen en benoemen en de bouw en vorming in verband brengen met de functie.
kan glad en gestreept spierweefsel lokaliseren in het lichaam, herkennen en van elkaar onderscheiden.
kan vanuit een gegeven vorm van een biologische eenheid naar een bijhorende functie zoeken en andersom (vorm-functie denken).
kan voorbeelden van zintuigen bij dieren aangepast aan hun specifieke levenswijze geven.
kan de belangrijkste concepten uit de gedragsbiologie omschrijven en illustreren met de verschillen en overeenkomsten in gedrag tussen soorten te beschrijven die door bekende ethologen onderzocht zijn en waarvan de evolutionaire achtergrond achterhaald is (historische benadering)
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kan gedrag bij dieren op een wetenschappelijke wijze observeren en indelen op basis van ontstaan en functie.
kan zich oriënteren op een natuurkundig verschijnsel, een onderzoeksvraag opstellen, een hypothese formuleren en een gepast onderzoeksplan opstellen, uitvoeren en de resultaten systematisch noteren, conclusies trekken en rapporteren

Leerinhoud

In het opleidingsonderdeel De mens in interactie met zijn omgeving komen de begrippen homeostase en regeling (zintuigen, zenuw- en hormonaal stelsel) aan bod. Een reeks zintuigexperimenten illustreren de bouw en werking van de zintuigen (oog, oor, smaak, tast). De link met het skelet en het spierstelsel ligt voor de hand. We bestuderen het bouwplan van het skelet bij de mens en onderzoeken de aanpassingen van andere gewervelden aan de voortbeweging. Bouw en werking van de spieren komen eveneens aan bod.
Het gedrag is het resultaat van de interactie tussen regeling, skelet en spieren met als einddoel homeostase. Na een theoretisch kader rond gedrag, bestuderen we het gedrag van ongewervelden (pissebedden) in de klas en kijken we naar het gedrag van gewervelde dieren in de Zoo van Antwerpen.

Studiematerialen (lijst)

Cursus De mens in interactie met zijn omgeving praktijkcursusVerplicht
  • Auteur: Judith Gadeyne
StudiewijzerVerplicht
Handboek Planten en andere niet-dierlijke organismenVerplicht€ 130,75
  • Auteur: Asperges ea
10VoorBiologieVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Vormen van groepsleren2,00 uren
  • Omschrijving: opdracht rond 'gedrag' in de dierentuin van Antwerpen (studenten maken zich lid van VOB (lerarenvereniging: Vereniging voor onderwijs in de biologie) en kunnen zo gratis binnen, geen andere onkosten, studenten zorgen voor hun eigen vervoer)
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets75,00schriftelijk (120') - open en gesloten vragen
Semester 1Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)25,00schriftelijk
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets75,00schriftelijk (120') - open en gesloten vragen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off25,00schriftelijk