Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Biologie 4 ecologie en duurzame ontwikkeling25028/1839/2021/1/34
Studiegids

Biologie 4 ecologie en duurzame ontwikkeling

25028/1839/2021/1/34
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Biologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Gadeyne Judith
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan aan de hand van een schema enkele materiekringlopen (koolstof-, zuurstof-, stikstof-) in een ecosysteem omschrijven en voorbeelden geven
kan aan de hand van voorbeelden relaties tussen organismen van dezelfde soort en van verschillende soorten herkennen, benoemen en omschrijven.
kan basisbegrippen uit de ecologie op een wetenschappelijk verantwoorde wijze omschrijven en met voorbeelden illustreren.
kan bij de waargenomen organismen overeenkomsten en verschillen beschrijven en deze organismen op basis van morfologische kenmerken in groepen delen en benoemen.
kan de biologische kwaliteit van het water (biotische index) en de chemische kwaliteit experimenteel bepalen en vergelijken.
kan de energiedoorstroming in een ecosysteem in verband brengen met de voedselpiramide en verklaren.
kan relaties leggen tussen aanwezige organismen en abiotische factoren van de onderzochte biotoop (water).
kan veel voorkomende kruiden herkennen en benoemen.
kan voorbeelden geven van factoren die de stabiliteit en de successie van een ecosysteem beïnvloeden (natuurbehoud en -beheer).
Zelfontwikkeling: creatief denken
kan creatieve oplossingen aanbrengen om duurzaamheidsproblemen te behandelen
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kan bij discussies over duurzaamheidsvraagstukken wetenschappelijke principes hanteren die betrekking hebben op grondstoffengebruik, energiegebruik, biodiversiteit en leefmilieu (duurzaamheid).
kan zelfstandig informatie opzoeken en verwerken m.b.t. de wisselwerking tussen natuurwetenschappen en de maatschappij op ecologisch (leefmilieu en gezondheid) en ethisch vlak.

Leerinhoud

Een ecologische begrippenkader, ENERGIESTROOM en MATERIEKRINGLOOP IN ECOSYSTEMEN.

Ecologisch veldwerk: een aquatisch biotoop - de zuiverheid van het water achterhalen door de biotische index te bepalen en chemische analyses uit te voeren. Natuurbeheer en - behoud in natuurreservaten.

Educatie voor duurzame ontwikkeling op klas- en schoolniveau. Historisch kaderen van 'duurzame ontwikkeling'. 

Informatie verwerven en verwerken rond gezondheid en milieu.

Kruidachtige planten herkennen en benoemen. 

Studiematerialen (lijst)

Cursus Biologie 4 ecologie en duurzame ontwikkelingVerplicht€ 5,00
Presentaties powerpointVerplicht
StudiewijzerVerplicht
www.vob-ond.beVerplicht
  • Auteur: VOB

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
  • Omschrijving: veldecologisch werk in het Mechels Broek: gratis; studenten zorgen voor eigen vervoer
Vormen van groepsleren6,00 uren
  • Opmerking: EDO
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets50,00schriftelijk - open en gesloten vragen, 120 minuten
Semester 2Vaardigheidstoets simulatie15,00mondeling - werkstuk of presentatie, 15 minuten
Semester 2Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)35,00met verplichte aanwezigheid
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off35,00In de 2de examenperiode worden deze vaardigheden getoetst, samen met de kennistoets in een mondeling examen van 20 minuten (20 minuten voorbereiding)
Tweede examenperiodeKennistoets50,00mondeling - open en gesloten vragen, 20 minuten voorbereiding en 20 minuten examen, inclusief vaardigheidstoets
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie15,00mondeling - werkstuk of presentatie, 15 minuten