Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Nederlands 3 fictie25086/1839/2021/1/66
Studiegids

Nederlands 3 fictie

25086/1839/2021/1/66
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Nederlands
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Nederlands
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Caelen Deeviet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 15,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
communiceert vlot en correct mondeling en schriftelijk
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
analyseert en duidt verschillende aspecten (eigenheid, functie, stilistische en inhoudelijke kenmerken, geschiedenis) van poëzie, film en drama
verantwoordt de classificaties van teksten (fictie/non-fictie; proza/poëzie; epiek/lyriek/dramatiek; canonisering)
presenteert essentiële kenmerken van een hedendaagse dichter voor jongeren
Zelfontwikkeling: creatief denken
verwerkt een hedendaags werk uit de jeugdliteratuur op een analytische en een creatieve manier.
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
beoordeelt een kunstuiting (toneelvoorstelling, gedicht, film) op basis van vooropgestelde criteria.

Leerinhoud

Je leert eerst de criteria volgens welke de literaire genres ingedeeld worden (fictie en non-fictie / proza en poëzie / epiek, lyriek en dramatiek). We vatten literatuur in de ruime betekenis op en benaderen het als een element van een groter maatschappelijk, cultureel en historisch geheel. De middeleeuwse cultuur wordt exemplarisch behandeld met aandacht voor proza, poëzie, theater, non-fictie, plastische kunsten en de maatschappelijke context.
In een tweede luik hebben we aandacht voor het aanbod van jeugdpoëzie. Ten slotte krijgen ook film en drama de nodige aandacht.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Nederlands 3Verplicht€ 5,40
 • Auteur: vakgroep Nederlands
StudiewijzerVerplicht
Handboek Leesbeesten en boekenfeestenAanbevolen€ 29,95
 • Auteur: Van Coillie Jan

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
 • Omschrijving: Toneel- en/of filmvoorstelling op kosten van de student
Werktijd buiten de contacturen114,00 uren
 • Omschrijving: Hierin vervat: toneel- en/of filmvoorstelling: eventuele kosten voor rekening van de student

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets35,00Eerste examenperiode schriftelijk examen: 120' + mondeling examen: 20'/student
Semester 1Vaardigheidstoets hands off25,00
Semester 1Vaardigheidstoets hands on30,00
Semester 1Portfolio10,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio10,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on30,00
Tweede examenperiodeKennistoets35,00Tweede examenperiode schriftelijk examen: 120' + mondeling examen 20'/student

Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off25,00indienen taak

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere
deelexamens met name een kennistoets, een vaardigheidstoets hands on, een vaardigheidstoets hands off en een portfolio. Als de student in de eerste examenperiode voor
dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere
deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan
wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de
student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De
deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op
20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenkans.