Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
PKV muziek 3 toegepaste didactiek25153/1839/2021/1/16
Studiegids

PKV muziek 3 toegepaste didactiek

25153/1839/2021/1/16
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Project Kunstvakken
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Alders Elisabeth
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 70,40 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kan taalgericht vakonderwijs concreet toepassen
kan tekstueel didactisch materiaal correct opstellen
Leerbevordering: didactisch handelen
Beheerst alle muzikale parameters en kan deze overbrengen op leerlingen
Kan alle mogelijke inoefenfases toepassen op elk onderdeel van de leerstof
Leerbevordering: doelgericht werken
kan een goede evaluatie bij een les(senreeks) opstellen
Kan doelgericht problemen detecteren en een passende oplossing voorzien
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan correct voorzingen in groep.
Verkent de basiscompetenties voor de tweede en derde graad binnen de lespraktijk muzikale en culturele vorming
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
kan de basisprincipes van evaluatie beargumenteren, afwegen
kan de basisprincipes van evaluatie concretiseren in een geschikte evaluatiemethode voor een les(senreeks)
kan de kwaliteitscriteria van een goede toetsing weergeven en beargumenteren
kan een goede evaluatie bij een les(senreeks) opstellen
kan evaluatievormen opnoemen en selecteren
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
hanteert creatieve werkvormen bij het aanbrengen van een notenleerles, een ritmische oefening, een speelstuk, ...
kan de principes van de lieddidactiek i.v.m. het aanleren en spelen met een lied demonstreren, illustreren en becommentariëren.
kan op elementair niveau stemvormend werken met groepen.
kan verschillende didactische werkvormen doelgericht inzetten in een lesontwerp
kan werkvormen selecteren in functie van de beginsituatie en doelstellingen
past de 5 smaakmakers toe die in elke les muzikale en culturele vorming obligaat aanwezig moeten zijn

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
SyllabusVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht


Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,40 uren
  • Omschrijving: Momentopname examen TD 3, thema AMV: 20'/student, zowel in eerste als in tweede zittijd.
    Thema AMC: 20'/student (eerste en tweede examenkans)
  • Duur: Beperkt
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets simulatie53,33thema Methodiek MCV, tweede graad, T. Johnson, mondeling examen, 25'/student
Semester 1Vaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)13,33Permanent thema MCV, tweede graad, T. Johnson
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)33,34Domeinoverschrijdende initiatie, Elisabeth Alders, permanente evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie33,34Domeinverschr. initiatie, Elisabeth Alders: mondeling examen - 20 minuten per student
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie66,66thema Methodiek MCV, tweede graad, T. Johnson, mondeling examen, 25' /student

Toetsing (tekst)

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.

Wanneer de student afwezig is op een deelexamen en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor het deelexamen de code “F” van “Fail”. Indien de student een code “F” krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code “F” van “Fail” voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.
Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor één deelexamen dat kleiner is dan 8/20 of voor meer dan één deelexamen dat kleiner is dan 9,5/20 dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code “F” van “Fail” waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.
Indien de student voor één deelexamen een deelcijfer behaalt tussen 8/20 en 9,5/20, wordt de eindscore voor het opleidingsonderdeel bepaald door het gewogen gemiddelde van de deelexamens.Voor de evaluatie van dit opleidingsonderdeel worden meerdere deelexamens georganiseerd.
- In het deelexamen AMV 3 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar PKV later in het werkveld aan de slag te kunnen: hanteert creatieve werkvormen bij het aanbrengen van een notenleerles, een ritmische oefening, een speelstuk, kan correct voorzingen in groep, kan een lied niveau L3 muzikaal afwerken, kan het zingen van bv. notenleerlessen L3/ liederen L3 en het begeleiden als geïntegreerde vaardigheid toepassen, kan de principes van de lieddidactiek i.v.m. het aanleren en spelen met een lied demonstreren, illustreren en becommentariëren, kan een probleemanalyse maken van een melodische, ritmische of metrische leerinhoud of notenleerles niveau L3, kan op elementair niveau stemvormend werken met groepen, kan zijn/haar theoretische AMV-kennis vertalen naar de klasgroep, ziet de belangrijkste moeilijkheden rond taal, tekst, stemgebruik, ritme, melodie, vorm, enz. die een gekozen lied L3 met zich meebrengt en kan die weergeven, duiden, illustreren en becommentariëren, kan doelgericht tewerk gaan in het aanbrengen van nieuwe leerinhoud binnen de AMV-les L3, kan een jaarplan AMV opstellen, kan de inhoud van het leerplan SZ L3 verduidelijken en ernaar verwijzen bij het opmaken van een lesvoorbereiding, krijgt steeds meer vat op het bepalen van de didactische bruikbaarheid van liedmateriaal (ook meerstemmig), zowel voor SZ (niveau L3) als voor AMV, kan de meest gebruikte handboeken AMV L3 opnoemen en heeft inzicht in hun methodiek, leerinhoud, opbouw en tekorten , verkent en geraakt vertrouwd met de meest gebruikte liedbundels en losse liedbladen (ook bv. ook quodlibets) en bouwt zodoende liedrepertoire voor SZ L3 op, gebruikt verschillende evaluatievormen bij AMV-lessen , kan theoretische oefeningen en gehooroefeningen opstellen met betrekking tot een opgegeven leerinhoud L3.
- In het deelexamen AMC 3 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar PKV later in het werkveld aan de slag te kunnen: hanteert het minimum leerplan AMC en het aangepaste leerplan van OVSG als inspiratiebron, past de 5 smaakmakers toe die in elke AMC-les obligaat aanwezig moeten zijn.