Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
PKV muziek 4 toegepaste didactiek25155/1839/2021/1/84
Studiegids

PKV muziek 4 toegepaste didactiek

25155/1839/2021/1/84
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Project Kunstvakken
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Alders Elisabeth, Wolfs Elisabeth
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 66,40 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
gebruikt bibliografische en digitale bronnen doelgericht in functie van lespraktijk
Leerbevordering: didactisch handelen
Beheerst alle muzikale parameters en kan deze overbrengen op leerlingen
Kan alle mogelijke inoefenfases toepassen op elk onderdeel van de leerstof
Kan een didactisch plan maken bij het aanbrengen van nieuwe leerstof of een inoefenfase
Leerbevordering: doelgericht werken
Kan doelgericht problemen detecteren en een passende oplossing voorzien
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
exploreert verschillende methodes en kan ze hanteren in functie van lespraktijk
gebruikt bibliografische en digitale bronnen doelgericht in functie van lespraktijk
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan complexe werkvormen uitwerken voor een concreet leerstofonderdeel
kan de principes en werkwijzen van differentiatie weergeven en beargumenteren
kan digitale didactiek en digitale media doelgericht verweven met de didactiek van het vak
kan eenvoudige differentiatietechnieken uitwerken in het lesontwerp
kan enkele complexe werkvormen inzichtelijk weergeven
kan het gebruik van complexe werkvormen relateren aan de principes van differentiatie
past de 5 smaakmakers toe die in elke les muzikale en culturele vorming 3de graad aanwezig moeten zijn
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
exploreert verschillende methodes en kan ze hanteren in functie van lespraktijk
gebruikt bibliografische en digitale bronnen doelgericht in functie van lespraktijk
hanteert het minimum leerplan AMC en het aangepaste leerplan van OVSG als inspiratiebron

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
SyllabusVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,40 uren
  • Omschrijving: Mondeling examen, methodiek thema AMV: 20'/student
    Mondeling examen, methodiek thema AMC: 20'/student
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets simulatie46,66thema Methodiek MCV tweede graad , T. Johnson: momentopname mondeling examen,25' /student
Semester 2Vaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)13,33Permanente evaluatie, thema MCV , tweede graad, T. Johnson
Semester 2Vaardigheidstoets simulatie33,34Elisabeth Wolfs: MCV derde graad, mondeling examen - 20 minuten per student
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie33,34Elisabeth Wolfs: MVC derde graad, mondeling examen - 30 minuten per student
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie53,33thema Methodiek MCV tweede graad, T. Johnson mondeling examen, 25' /student

Toetsing (tekst)

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.

Wanneer de student afwezig is op een deelexamen en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor het deelexamen de code “F” van “Fail”. Indien de student een code “F” krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code “F” van “Fail” voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.
Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor één deelexamen dat kleiner is dan 8/20 of voor meer dan één deelexamen dat kleiner is dan 9,5/20 dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code “F” van “Fail” waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.
Indien de student voor één deelexamen een deelcijfer behaalt tussen 8/20 en 9,5/20, wordt de eindscore voor het opleidingsonderdeel bepaald door het gewogen gemiddelde van de deelexamens.

Voor de evaluatie van dit opleidingsonderdeel worden meerdere deelexamens georganiseerd. - In het deelexamen MCV 2de graad 4 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar PKV later in het werkveld aan de slag te kunnen: hanteert creatieve werkvormen bij het aanbrengen van een notenleerles 2.3/2.4, een ritmische oefening, een speelstuk, kan de principes van de lieddidactiek i.v.m. het aanleren en spelen met een lied demonstreren, illustreren en becommentariëren, specifiek toegepast niveau 2.3/2.4, kan doelgericht te werk gaan in het aanbrengen van nieuwe leerinhoud binnen de MCV les 2.3/2.4, kan verschillende vormen van differentiatie toepassen, zowel binnen de MCV-les als binnen de les groepsmusiceren, kan zijn/haar theoretische MCV-kennis 2.3/2.4 vertalen naar de klasgroep, ziet de verschillende problemen i.v.m. lees-, schrijf-, zing-, gehoor- en luistervaardigheid van essentiële leerinhouden binnen de MCV les 2.3/2.4 in en kan die weergeven, illustreren en becommentariëren, kan gehooroefeningen en theoretische oefeningen opstellen en geven in 2.3/2.4, kan de didactische bruikbaarheid van liedmateriaal (ook meerstemmig), zowel voor groepsmusiceren (niveau 2.3/2.4) als voor MCV bepalen, kan een probleemanalyse maken van een melodische, ritmische of metrische leerinhoud of notenleerles niveau 2.3/2.4, kent de inhoud van het raamleerplan MCV 2.3/2.4 en kan die becommentariëren en ernaar verwijzen bij het opmaken van een lesvoorbereiding, ziet de belangrijkste moeilijkheden rond taal, tekst, stemgebruik, ritme, melodie, vorm, enz. die een gekozen lied binnen 2.3/2.4 met zich meebrengt en kan die weergeven, duiden, illustreren en becommentariëren, exploreert verschillende methodes en kan ze hanteren in functie van lespraktijk, kan verschillende handboeken muzikale culturele vorming + groepsmusiceren met elkaar vergelijken en kan hun methodiek, leerinhoud, opbouw en tekorten becommentariëren. - In het deelexamen MCV 3de graad 4 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar PKV later in het werkveld aan de slag te kunnen: gebruikt bibliografische en digitale bronnen doelgericht in functie van lespraktijk , hanteert het minimum leerplan AMC en het aangepaste leerplan van OVSG als inspiratiebron, kent het raamleerplan Kunstig Competent en past de 5 smaakmakers toe die in elke les MCV 3de graad obligaat aanwezig moeten zijn.