Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
PAV 1 ontwikkeling34480/1839/2021/1/41
Studiegids

PAV 1 ontwikkeling

34480/1839/2021/1/41
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Project Algemene Vakken
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Project Algemene Vakken
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Witte Nele, Schoenmakers Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 81,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
Hanteert mondeling en schriftelijk een heldere en correcte taal.
leerbevordering: de beginsituatie bepalen
Toont kennis van de leerlingenprofielen binnen het (d)bso en past deze kennis toe.
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Toont kennis van inhoud en kenmerken van het vak PAV en past deze kennis toe.
Studenten kunnen benoemen welke vakspecifieke componenten het didactisch cahier/ een leerplan omvat (TD)
Studenten kunnen vakspecifieke doelen en vakinhouden situeren in een didactisch cahier/ een leerplan (TD)
Studenten kunnen de vakspecifieke lesopbouw in een gegeven of geobserveerde les omschrijven.(TD)
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Studenten kunnen de rol van de didactische principes binnen hun vak verwoorden. (TD)
Studenten kunnen verschillende didactische werkvormen voor het eigen vak situeren binnen het continuüm leerkracht- / leerlinggestuurd. (TD)
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Verzamelt en verwerkt zelfstandig mondelinge en schriftelijke informatie om tot een kritische benadering en reflectie aangaande het vak PAV en de onderwijsvorm (d)bso te komen.
omschrijft de historiek en kenmerken van de onderwijsvorm (d)bso
Leerbevordering: onderwijsgerelateerde kennis ontwikkelen
Omschrijft historiek van de onderwijsvorm bso

Leerinhoud

In dit olod gaan we na waarin het vak PAV zich onderscheidt van andere algemene vakken binnen het secundair onderwijs. We zien hoe dit vak in de praktijk vorm krijgt. Ook de onderwijsvorm (d)bso nemen we onder de loep. Tot slot bekijken we wat in grote lijnen kenmerkend is voor de leerlingen van een PAV-leraar.

Studiematerialen (lijst)

Digitale leeromgeving OFVerplicht
StudiewijzerVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal, interessante links, aanvullende informatie ... : beschikbaar op de digitale leeromgeving.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges27,00 uren
 • Opmerking: Interactieve werkvormen (TD)
Werkplekleren en/of stage2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets67,50Schriftelijk examen 90 minuten
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)22,50
Semester 1Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00TD
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00TD
Tweede examenperiodeKennistoets67,50Schriftelijk examen 90 minuten
Tweede examenperiodeProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)22,50

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.