Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Islamititsche godsdienst 2 toegepaste didactiek28673/1839/2021/1/95
Studiegids

Islamititsche godsdienst 2 toegepaste didactiek

28673/1839/2021/1/95
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Islamitische godsdienst
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Islamitische godsdienst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): El Meziani Mourad
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
kan het veiligheidsaspect in zijn onderwijs duiden en bewaken waar nodig
Interactie: diversiteit hanteren
kan bij het opstellen van vragen en instructies rekening houden met de kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
kan bij het opstellen van vragen en instructies rekening houden met de kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
Interactie: taal ontwikkelen
kan bij het opstellen van vragen en instructies rekening houden met de kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
kan instructies geven, een goede vraagstelling gebruiken en een onderwijsleergesprek opbouwen
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
kan het veiligheidsaspect in zijn onderwijs duiden en bewaken waar nodig
Leerbevordering: didactisch handelen
kan alle componenten van het didactisch model vertalen naar een geschikt lesverloop voor het vak
kan de theorie rond het didactische model (beginsituatie, doelstellingen, didactische principes, werkvormen, leerinhouden, media en differentiatie) toepassen in een concrete situatie
past specifieke eigenschappen van het vak en diens didactiek toe bij het uitwerken van een lesvoorbereiding
stelt een lesvoorbereiding op die alle componenten omvat
Leerbevordering: doelgericht werken
kan de relatie van eindtermen en/of beroepsprofielen naar leerplannen tot lesdoelstellingen verwoorden
kan doelgericht opzoeken in een leerplan van het vak
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan de structuur en opbouw van het vak (en vakinhouden) weergeven
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan de structuur en opbouw van het vak (en vakinhouden) weergeven

Leerinhoud

We analyseren het doel en het concept van de cursus islamitische godsdienst. Onder begeleiding worden alle componenten van het algemeen didactisch model naar het vakspecifieke vertaald. We analyseren de zes leerdomeinen, en zoeken naar thema's om dit concreet in te vullen. Het selecteren en formuleren van operationele lesdoelstellingen en invullen met een geselecteerde leerinhoud worden geoefend zowel in groep als individueel. Veel aandacht wordt besteed aan het leren integreren van de specifieke didactische eigenschappen van het vak in een lesvoorbereiding. Er wordt geoefend in het samenstellen van referentiekaders in functie van de verschillende thema's, en de studenten worden wegwijs gemaakt in het selecteren en analyseren van koranverzen, hadithoverleveringen en verantwoorde bronnen. Er wordt veel aandacht besteed aan het leren creëren van de juiste sfeer en omgang met de leerlingen tijdens een les islamitische godsdienst. Tot slot worden de interlevensbeschouwelijke competenties besproken en geconcretiseerd aan de hand van voorbeelden.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Islamitische godsdienst 2 toegepaste didactiekVerplicht
Presentaties powerpointVerplicht
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets60,00Schriftelijk examen van 120 min.Er wordt een verplichte aanwezigheid van minimum 75% vereist tijdens de hoor- en werkcolleges als voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de examens van de eerste en de tweede examenperiode. "Islamitische godsdienst 2 toegepaste didactiek" is namelijk een opleidingsonderdeel dat behoort tot een opleiding die leidt tot het vereiste bekwaamheidsattest om les te kunnen geven in een levensbeschouwing, waar naast de cognitieve vorming, ook attitudevorming ect uiterst belangrijk is en waarvoor dus een actieve participatie tijdens de hoor- en werkcolleges noodzakelijk is.Afwezigheden gewettigd door doktersattesten en/of een bewijs van overmacht worden niet in rekening gebracht wanneer wordt nagegaan of de student meer dan 25% afwezig was tijdens de hoor-en werkcolleges. Om zijn afwezigheid te wettigen, dient de student het medische attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie in bij de titularis, ten laatste 4 kalenderdagen na de dag van de afwezigheid.
Semester 2Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)40,00Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor de deelopdrachten een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student de deelopdrachten niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelopdrachten waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00Schriftelijk
Tweede examenperiodeKennistoets60,00Schriftelijk examen van 120 min.

Toetsing (tekst)

Schriftelijk examen van 90'.
Er is een verplichte aanwezigheid van 75% nodig tijdens de hoorcolleges om te kunnen deelnemen aan de examens van de eerste en tweede examenperiode.
"Islamitische godsdienst 2 toegepaste didactiek" is een olod dat behoort tot een opleiding die leidt tot het vereiste bekwaamheidsattest om les te kunnen geven in een levensbeschouwing, waar naast de cognitieve vorming ook attitudevorming ect uiterst belangrijk zijn.
Afwezigheden gewettigd door doktersattesten en/of bewijs van overmacht worden niet in rekening gebracht.