Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Topometrie 533896/1931/2021/1/08
Studiegids

Topometrie 5

33896/1931/2021/1/08
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Bens Tim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Wetenschappelijke ondersteuning topografie 2 EN eerder ingeschreven voor Topometrie 3 EN eerder ingeschreven voor Vereffeningsleer 4.

Korte omschrijving

In topometrie5 worden meettechnieken uit de werfmaatvoering toegelicht (meten op werven, deformatiemetingen,...). Daarnaast worden oppervlakte en volumeberekeningen uitgevoerd en rekenmehodes gezien om perceelsverdelingen te doen. De uitwerking van de Helmerttransformatie en toepassing ervan in topografische software wordt bekeken.

Een deel van dit opleidingsonderdeel wordt in afstandsonderwijs ingericht. Aan de hand van filmpjes wordt de theorie gegeven en voorbeeldoefeningen aangereikt. De student bekijkt deze filmpjes en oefent de leerstof zelfstandig in door het maken van oefeningen. Op regelmatige basis worden de vorderingen getest, het bijhouden van de leerstof wordt dus ten stelligste aangeraden. Tijdens de wekelijkse lessen (ON-CAMPUS) worden uiteenzettingen gegeven, kunnen oefeningen in groep gemaakt worden en vragen aan de lector worden gesteld. Bij minder goede resultaten op de testen wordt aanwezigheid tijdens deze wekelijkse les ten zeerste aangeraden om de problemen met de leerstof aan te pakken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.
De student kan aan de hand van de door de software aangeleverde parameters uitspraken doen over de nauwkeurigheid van uitgevoerde berekeningen.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de meetgegevens. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.
De student kan aan de hand van de door de software aangeleverde parameters uitspraken doen over de nauwkeurigheid van uitgevoerde berekeningen.
De student kan de belangrijkste coƶrdinaattransformaties verduidelijken
De student kan de meetmanieren om een gekromde grenslijn benaderend op te meten, opsommen en beschrijven.
De student kan de oppervlakte van een perceel berekenen zowel manueel als in een rekenblad
De student kan een Helmerttransformatie toepassen
De student kan rekening houdend met opgelegde voorwaarden een nieuwe grenslijn berekenen (manueel, met topografische software en in een rekenblad.)
De student kan via integraalberekening oppervlaktes berekenen van percelen met een wiskundig beschreven gekromde grenslijn
De student kan de verschillende veelgebruikte meettechnieken, eigen aan de werfmaatvoering, beschrijven, met oog voor nauwkeurigheid en foutenbronnen.

Leerinhoud

1. Bouwmeten en werfmaatvoering
* Bouwraam uitzetten
* Assen uitzetten
* Wanden plaatsen
* Funderingspalen uitzetten
* Assen overbrengen
* Prefabelementen

2. De Helmerttransformatie

3. Landmeetkundig rekenen: oppervlaktes en perceelsverdelingen: theorie en oefeningen (manueel, rekenblad, topografische software)

4. Deformatiemeting

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op elektronisch leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- Van Sickle, J. GPS for Land Surveyors. Michigan: Ann Arbor Press Chelsea.
- Van Twembeke, U.L. . Praktische geodesie en topografie deel 1, 3a en 3b. Leuven Tiensestraat 134-136: Acco.
- Nathanson, J. - Lanzafama, M.T. - Kissam, P. (2011). Surveying fundamentals and practices (6e ed.). New Jersey, Columbus, Ohio: Pearson.
- Zondag, N. (1997). Bouwmeten 2-3 (1e ed.). Houtven, Nederland: EPN
- Kavanagh B. - Slattery D. (2015). Surveying with construction applications (8e ed.). Essex, England: Pearson
- Zondag, N. (1999). Landmeten 2 (1e ed.). Houtven, Nederland: Pearson
- Bannister, A. - Raymond, S. - Baker, R. (1998). Surveying (7e ed.). Essex, England: Pearson

- Kevenagh, B. - Mastin, T. (2014). Surveying Principles and applications (9e ed.). Essex, England: Pearson

Onderwijsorganisatie

Afstandstraject
Hoor- en/of werkcolleges (afstandstraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (afstandstraject)6,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets90,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragenBron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk/digitaalToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)10,00Toetsmethode: open en gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal (Digitap)
Toetsmoment: permanent
Beoordeling: Lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Op regelmatige basis zal er gevraagd worden korte testen/oefeningen te maken en in te dienen via het elektronisch leerplatform. De resultaten van deze testen/oefeningen tellen mee voor 10% van het eindresultaat in eerste zittijd.