Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Schattingen 58686/1931/2021/1/57
Studiegids

Schattingen 5

8686/1931/2021/1/57
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: van Roon Renske
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Studenten leren, aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden en oefeningen, niet-residentieel vastgoed te taxeren. O.a. het waarderen van kantoren, winkels en industriegebouwen komt aan bod.

Ook worden juridische termen zoals vruchtgebruik, tekortschatting, e.a. verduidelijkt en studenten leren de concrete waarde te schatten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student handelt volgens de deontologische code en kan de aansprakelijkheid van de expert en de gevolgen inschatten
De verschillende vastgoedtypes beschrijven, evalueren, schatten.
De student kan de verschillen en overeenkomsten tussen de kantoormarkt, winkelmarkt en industriële markt in België aangeven
De student kan de verschillende schattingstypes bespreken
De student kan het vruchtgebruik van onroerende goederen waarderen
De student kan de bijzonderheden van het schatten van niet-residentieel vastgoed aangeven
De student kan een tekortschatting definiëren en de gevolgen ervan bepalen
De student kan de waarde van niet-residentieel vastgoed bepalen
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
De student kan schattingsverslagen opmaken van niet-residentieel vastgoed

Leerinhoud

Schatten van niet-residentieel vastgoed:

1. De kantoormarkt

- waardering

- cases en oefeningen

- opstellen van een schattingsrapport2. Tekortschatting:

- registratiebelasting

- erfbelasting

- oefeningen


3. Schatten van vruchtgebruik:

- wetgeving

- berekening

- cases en oefeningen4. Retail:

- verschillende soorten retailpanden

- asset deal 

- share deal

- cases en oefeningen


5. industriepanden -en gronden

- waardering

- cases en oefeningen


6. waarderen van:

- recht van opstal

- erfpacht

- logistiek en haven

- religieus vastgoed

- agrarisch vastgoed

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op elektronisch leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- AVONDSTONDT, J., Schatten van onroerende goederen, edi.pro, 447
- CONSULTANTS, B., Ruimtelijk-economische aspecten van de kantoren en kantoorachtigen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werkplekleren en/of stage2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets25,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie50,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on25,00Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: zie elektronisch leerplatform
Beoordelaar: lector(en)
Deelcijfer wordt overgedragen naar 2 de zittijd
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets25,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie50,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on25,00Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: permanent product
Beoordelaar: lector(en)
Deelcijfer wordt overgenomen vanuit de 1 ste zittijd.

Toetsing (tekst)

Aan het begin van het semester zal gedetailleerde informatie ivm de permanente evaluatie via het digitaal leerplatform aan de student worden meegedeeld.

De opdracht "schattingsverslag van een bedrijfsgebouw" kan bij afwezigheid niet ingehaald worden. Student heeft 0 voor dit deelexamen.

De student die omwille van medische redenen of overmacht niet kan deelnemen aan het bijbehorende plaatsbezoek, kan een inhaalexamen buiten de examenreeks aanvragen volgens volgende procedure:

- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, zal op  door de lector, later gekozen tijdstip het plaatsbezoek kunnen inhalen.

Afwezigheid op dit inhaalmoment resulteert in een 0. 


De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet of laattijdig indient, kan een inhaalexamen buiten de examenreeks aanvragen volgens volgende procedure:
- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, en op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van het semester waarin de opdracht initieel diende ingeleverd te worden.
- Laattijdig indienen resulteert in een nul voor dit (deel)examen.

Het cijfer van deze opdracht wordt altijd overgedragen naar 2 de zittijd.