Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
POP 1+230607/1931/2021/1/23
Studiegids

POP 1+2

30607/1931/2021/1/23
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Bries Tom
Andere co-titularis(sen): Baetens Thomas, Bouhadan Azeddine, De Lobel Frederik, Egaña Viteri Liesbeth, Henderickx Ann, Mast Pascale, Sanen Katrien, Stouffs Inge, Tiebout Justien, van Roon Renske
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De student zal tijdens zijn opleiding een portfolio samenstellen.
Dit portfolio moet een selectie en ordening zijn van eigen gepresteerd werk, (extra) gevolgde bijscholingen, bijgewoonde congressen en beurzen, reflecties van kijkstages en/of vakantiewerk in de sector, … maar ook de vertaling van de eigen culturele en maatschappelijke betrokkenheid. De student dient een keuze te maken uit een reeks verplichte activiteiten die nauw aansluiten bij OLOD’s uit trajectschijf 1 en kan deze aanvullen met eigen gekozen activiteiten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student meet al tijdens zijn opleiding een houding van levenslang leren aan.
De student neemt zijn eigen leerproces voor een deel zelf in de hand en gaat extra en/of buitenschools de vooropgestelde eindcompetenties van de opleiding verder ontwikkelen.
De student toont verantwoordelijkheidszin en legt een kritische reflectie aan de dag m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student leert het belang van netwerken en levenslang leren.
De student reflecteert over de eigen ervaring en kan hieruit zinvolle lessen trekken voor de toekomst.
In een multidisciplinair verband samenwerken met beroepsactoren (collega's, notaris, bouwpartners, accountant, fiscalist, bankier, jurist, overheid, ...) indien nodig ook in een internationale context.
De student komt in contact met de verschillende sectoren in de vastgoedwereld
De student komt in contact met nieuwe ontwikkelingen inzake bouwmaterialen, technieken en uitvoeringsmethodes
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan schriftelijk en mondeling op een duidelijke manier rapporteren en presenteren.
De student documenteert de eigen leerweg

Leerinhoud

De student zal tijdens zijn opleiding een portfolio samenstellen.
Dit portfolio moet een selectie en ordening zijn van eigen gepresteerd werk, (extra) gevolgde bijscholingen, bijgewoonde congressen en beurzen, reflecties van kijkstages en/of vakantiewerk in de sector, … maar ook de vertaling van de eigen culturele en maatschappelijke betrokkenheid. De student dient een keuze te maken uit een reeks verplichte activiteiten die nauw aansluiten bij OLOD’s uit trajectschijf 1 en kan deze aanvullen met eigen gekozen activiteiten.  

Studiematerialen (tekst): Verplicht

POP reglement en cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Werkplekleren en/of stage77,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio90,00Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)10,00Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: permanent
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Iedere student wordt de LeMo-test en een test Nederlands aangeboden en is verplicht deze in te vullen. Indien de score op één of meerdere studievaardigheden te laag is, wordt de student door de studiebegeleider en/of de taalbegeider uitgenodigd deel te nemen aan gesprekken of workshops om zijn studievoortgang te bespreken. Deelname aan deze activiteiten wordt mee verrekend in het olod POP1+2. (zie reglement POP1+2 op digitaal leerplatform)


De student die omwille van medische redenen of overmacht het portfolio niet of laattijdig indient, kan een inhaalexamen buiten de examenreeks aanvragen volgens volgende procedure:

- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft het portfolio binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, en op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van het semester waarin het portfolio initieel diende ingeleverd te worden.
- Laattijdig indienen resulteert in een nul voor dit (deel)examen.