Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Stage vastgoed 630629/1931/2021/1/92
Studiegids

Stage vastgoed 6

30629/1931/2021/1/92
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 11 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Devos Johan
Andere co-titularis(sen): Baetens Thomas, Bouhadan Azeddine, Bries Tom, Cassiers Bart, De Lobel Frederik, Egaña Viteri Liesbeth, Muylaert Gina, Nobels Ellen, Sanen Katrien, Tiebout Justien, van Roon Renske
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester) of 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 286,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

pas te volgen in jaar van afstuderen OF binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 51 studiepunten afgewerkt hebben EN (geslaagd voor Projecten 4 OF geslaagd voor Vastgoedproject 4).

Korte omschrijving

De stage is een echte doe‐stage. Na een korte inloopperiode word je actief ingeschakeld in een multidisciplinaire arbeidsomgeving, gewapend met de competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) die je verworven hebt tijdens je opleiding.

Je wordt voltijds betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden in het verlengde van je toekomstig beroep. Je leert in alle concrete beroepssituaties efficiënt en professioneel te reageren en weet zo echt wat het beroep precies inhoudt wanneer je afstudeert. Tijdens de stage komen tevens de competenties 'zelfverantwoordelijkheid', 'zelfsturing' en de ontwikkeling van ‘sociale- en communicatievaardigheden’ aan bod. Op die manier is het de ultieme voorbereiding op de toekomstige professionele werkcontext waarin je als bachelor terechtkomt.

Er werd gekozen voor één lange stage van 480 stage-uren zodat je je kan inwerken in lopende dossiers en een beter inzicht krijgt in de werking van de firma waar je stage loopt.OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande : burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht,... en hieromtrent kwalitatief adviseren.
Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.
Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.
De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De verschillende vastgoedtypes beschrijven, evalueren, schatten.
De verschillende vastgoedtypes beschrijven, evalueren, schatten.
Het beroepsveld kennen en situeren t.o.v. aanverwante vakgebieden.
Het beroepsveld kennen en situeren t.o.v. aanverwante vakgebieden.
In een multidisciplinair verband samenwerken met beroepsactoren (collega's, notaris, bouwpartners, accountant, fiscalist, bankier, jurist, overheid, ...) indien nodig ook in een internationale context.
In een multidisciplinair verband samenwerken met beroepsactoren (collega's, notaris, bouwpartners, accountant, fiscalist, bankier, jurist, overheid, ...) indien nodig ook in een internationale context.
Plannen van onroerend goed lezen en interpreteren.
Plannen van onroerend goed lezen en interpreteren.
Technisch en administratief beheren van de gemene delen van de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen, als syndicus. Technisch, administratief en financieel beheren van onroerende goederen of van onroerende rechten als rentmeester
Technisch en administratief beheren van de gemene delen van de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen, als syndicus. Technisch, administratief en financieel beheren van onroerende goederen of van onroerende rechten als rentmeester.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
Voor rekening van derden bemiddelen bij verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
Voor rekening van derden bemiddelen bij verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
Zelfstandig een vastgoeddossier documenteren, analyseren en beheren, in al zijn facetten: bouwtechnisch, financieel, fiscaal, economisch, juridisch
Zelfstandig een vastgoeddossier documenteren, analyseren en beheren, in al zijn facetten: bouwtechnisch, financieel, fiscaal, economisch, juridisch
Zelfstandig oprichten, organiseren en bedrijfseconomisch leiden van een vastgoedkantoor/landmeetbureau (strategisch handelen)
Zelfstandig oprichten, organiseren en bedrijfseconomisch leiden van een vastgoedkantoor/landmeetbureau (strategisch handelen)
Zelfstandig overeenkomsten m.b.t. vastgoedtransacties op een juridisch correcte manier opstellen en aanpassen, bijhorende administratieve formaliteiten vervullen en financiële verrichtingen doen
Zelfstandig overeenkomsten m.b.t. vastgoedtransacties op een juridisch correcte manier opstellen en aanpassen, bijhorende administratieve formaliteiten vervullen en financiële verrichtingen doen

Leerinhoud

Uitvoeren van een bedrijfsstage in de vastgoedsector.

Als student zoek je zelf een gepast stagebedrijf in de vastgoedsector.

Tijdens je stage krijg je de kans om, in een multidisciplinaire arbeidsomgeving, je competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) die je verworven hebt gedurende je opleiding, te borgen. Om dit te bereiken word je dagelijks betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden in het verlengde van je toekomstig beroep. Niet enkel kijken maar doen is de boodschap!

Tijdens de stage komen vooral de competenties 'zelfverantwoordelijkheid', 'zelfsturing' en de ontwikkeling van ‘sociale- en communicatievaardigheden’ aan bod. Op die manier is het de ultieme voorbereiding op de toekomstige professionele werkcontext waarin je als bachelor terechtkomt.

Gedurende deze periode rapporteer je zowel op regelmatige basis aan je stagebegeleider.

Aan het einde wordt een stageverslag met zelfreflectie opgemaakt.

Het stagereglement is terug te vinden op het digitaal leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Stagereglement en andere stage-info zijn terug te vinden op het digitaal leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Werkplekleren en/of stage285,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht30,00Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarStage70,00Bron: open boek
Toetsmoment: permanent proces
Beoordelaar: stagementor
Dit deelcijfer wordt automatisch overgedragen naar de 2 de zittijd.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht30,00Toetsmethode: werkstukBron: open boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Stagereglement en stagebijlagen zijn te raadplegen op digitaal leerplatform.

Een student dient minimum 55 dagen stage te doen (wettelijke feestdagen en terugkomdagen tijdens de stageperiode inbegrepen).

Bij gewettigde afwezigheid dient de student de dagen in te halen voor zover dit organisatorisch mogelijk is voor het einde van de eerste zittijd.

Indien dit niet meer mogelijk is krijgt de student de code 'F' van 'Fail' voor stage6.

Bij ongewettigde afwezigheid krijgt de student onmiddellijk de code 'F' voor stage6.

Bij ongewettigde afwezigheid op stagefeedbackmomenten: -1/20 per afwezigheid op het totaal behaalde resultaat van de stage.

Code Fail wordt toegepast omdat de competentiegerichte leerprocessen met specifieke accenten op vaardigheidstrainingen en attitudevorming enkel kunnen verworven en geëvalueerd worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).

De student die omwille van medische redenen of overmacht zijn stageverslag niet binnen de voorziene deadline kan inleveren, volgt de hierna volgende procedure:
- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft zijn stageverslag binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, en op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste examendag van het semester waarin het stageverslag initieel diende ingeleverd te worden.
- Laattijdig indienen resulteert in een nul voor dit (deel)examen.

Tweede examenperiode: 

De stage zelf kan niet in de 2 de zittijd  herdaan worden, enkel het stageverslag kan worden herwerkt. Het deelcijfer van de stage beoordeeld door de stagementor wordt automatisch overgedragen naar de 2de zittijd.