Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Islamitische godsdienst 630956/1839/2021/1/20
Studiegids

Islamitische godsdienst 6

30956/1839/2021/1/20
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
    Keuzeoptie:
    • Islamitische godsdienst
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Islamitische godsdienst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): El Meziani Mourad
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
is respectvol en open in communicatie met anderen en hanteert een transparante manier van communiceren
Interactie: diversiteit hanteren
benadert en waardeert diversiteit positief bij medestudenten, lectoren, externe partners en op maatschappelijk vlak
Interactie: inspirerend coachen
is respectvol en open in communicatie met anderen en hanteert een transparante manier van communiceren
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
integreert op basis van kritische ingesteldheid en maatschappelijke betrokkenheid vernieuwende elementen in eigen lesmateriaal
stuurt zichzelf bij d.m.v. kritische beschouwing op onderwijs en maatschappij
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert domeinspecifieke en vakoverschrijdende kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes i.f.v. de doelen en de beginsituatie
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
De student kan een interlevensbeschouwelijk project voorbereiden, uitvoeren en naverwerken.
De student kan in een moskeebezoek de Islamitische rituelen vertalen naar een specifieke doelgroep.
de student werkt een educatief lessenpaket uit voor het vak islamitische godsdienst.
Zelfontwikkeling: creatief denken
bekijkt problemen vanuit meerdere invalshoeken en zoekt nieuwe oplossingen i.f.v. de context
weet op een originele manier vorm te geven aan nieuwe oplossingen
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
stuurt zichzelf bij d.m.v. kritische beschouwing op onderwijs en maatschappij
stuurt zichzelf bij d.m.v. reflectie op het eigen functioneren
hanteert domeinspecifieke en vakoverschrijdende kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes i.f.v. de doelen en de beginsituatie
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
bekijkt problemen vanuit meerdere invalshoeken en zoekt nieuwe oplossingen i.f.v. de context
integreert op basis van kritische ingesteldheid en maatschappelijke betrokkenheid vernieuwende elementen in eigen lesmateriaal
weet op een originele manier vorm te geven aan nieuwe oplossingen
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
is in staat een planning op korte en langere termijn uit te voeren
speelt soepel in op uiteenlopende omstandigheden en vragen
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
speelt soepel in op uiteenlopende omstandigheden en vragen
bekijkt problemen vanuit meerdere invalshoeken en zoekt nieuwe oplossingen i.f.v. de context

Leerinhoud

Dit vak zorgt voor een ontwikkeling als persoon en als mens in een pluralistische maatschappij. Hiervoor werken de studenten projectmatig en/of thematisch. Er is speciale aandacht voor de ontdekkende en onderzoekende aanpak. De studenten worden in kleine, heterogene groepen onderverdeeld; ze zetten expertise vanuit het andere onderwijsvak en vanuit islamitische godsdienst in. De studenten zullen werken rond het uitwerken van een educatief lessenpakket rond actuele en maatschappelijke thema's, het organiseren van een iftar-event op AP (transversale eindtermen) en daarnaast zal er een bezoek gebracht worden aan een gebedshuis voor een moskee rondleiding. De studenten worden door de lector gecoacht in de ontdekkingstocht naar een oplossing voor de verschillende vragen en/of uitdagingen. Tot slot hebben we nog aandacht voor een kritische(re) kijk op de ontwikkelingen binnen de islamitische godsdienst en hoe je leerlingen ook kan leren met deze nieuwe bril te kijken.

Studiematerialen (lijst)

Powerpoint-presentatiesVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Knutselmateriaal voor het maken van een didactisch spelVerplicht€ 30,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
Vormen van groepsleren12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen59,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht100,00De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. De student dient voor alle opdrachten ten minste een 10 op 20 te halen om voor dit vak in zijn geheel te slagen. Als de student in de eerste examenperiode voor de opdrachten een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit gedeelte niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De opdrachten waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet die wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Schriftelijk en mondelinge toelichting.