Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Ruimtelijke ordening 114288/1931/2021/1/17
Studiegids

Ruimtelijke ordening 1

14288/1931/2021/1/17
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Asselman Luc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Ruimtelijke ordening bepaalt hoe gronden en gebouwen mogen worden gebruikt en aangepast.

Inleiding tot en geschiedenis van de ruimtelijke ordening. Ruimtelijke planning door plannen van aanleg. Voorbeelden ruimtelijke projecten. Opzoeken van het stedenbouwkundig statuut van een woning op internet.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Stedenbouwkundige inlichtingen verzamelen, analyseren en toepassen in een ruimtelijke context.
De student kan de algemene werking van de RO schematisch weergeven, de actualiteit en evolutie van de RO opvolgen en het nut ervan duiden
De student kan de belangrijkste stappen geven van het tot stand komen van de RO wetgeving en de hun geschiedkundige achtergrond
De student kan een gewestplan, APA en BPA lezen, de bestemmingsgebieden en symbolen benoemen, en de stedenbouwkundige voorschriften ervan toepassen op een onroerend goed
De student kan het schema van de oude en nieuwe planfiguren van de RO geven
De student kan het stedenbouwkundig statuut van een onroerend goed opzoeken op internet
De student kan van de plannen van aanleg hun inhoud, wijze van totstandkoming, kenmerken en gevolgen opsommen en uitleggen
De student kan de bezochte stedelijke projecten en probleembuurten beschrijven en toelichten
De student kan de mogelijke afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften in de VCRO en zijn uitvoeringsbesluiten, toelichten en toepassen
De student kan voorbeelden van stedelijke projecten beschrijven en toelichten
De student kan van het K.B. van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen (met alle wijzigingen, aanvullingen en aanpassingen) en de omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen: de inhoud van de bestemmingsvoorschriften weergeven, uitleggen en toepassen, de opgenomen begrippen duiden en de plaats binnen de RO kaderen.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

1. Inleiding
* Schets van het studiegebied
* Nut van ruimtelijke ordening

2. Geschiedenis van de ruimtelijke ordening
* Middeleeuwen
* 19° eeuw
* 20° eeuw
* Besluitwetten
* Wet op de stedenbouw
* DRO – VCRO

3. Plannen van aanleg: APA, BPA en gewestplannen met uitgebreide studie van het K.B. van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen (met alle wijzigingen, aanvullingen en aanpassingen) en de omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen:
* Toepassingsgebied
* Bestemming en gebruik van de grond
* Voorschriften betreffende de toepassing van de gewestplannen

4. Voorbeeld van evolutie RO in een gemeente aan de hand van kaarten en luchtfoto's

5. Afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften VCRO
* Afwijkingsmogelijkheden
* Basisrechten voor zonevreemde constructies
* Zonevreemde functiewijzigingen
* Planologische attesten

6. Opzoeken van het stedenbouwkundig statuut van een woning op internet

7. Actualiteit ruimtelijke ordening

8. Voorbeelden van ruimtelijke projecten


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door titularis+ cursusdocumenten op elektronisch leerplatform.
TIMMERMANS,R., Vastgoedwetboek, Mechelen, Kluwer, laatste uitgave.

WEBSITE:
www.ruimtevlaanderen.be
www.geopunt.be

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEKEN:
HUBEAU, B. (ed.), Ruimtelijke ordening voor beginners, Brugge, die Keure, 256 p.
HUBEAU, B., VANDEVYVERE, W. en DEBERSAQUES, G. (eds.), Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw – Deel I, Brugge, die Keure, 1419 p.
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Visie en praktijk - De krachtlijnen van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen, AROHM.

WEBSITE:
www.krantenkoppen.be

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,00 uren
Werkplekleren en/of stage2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen55,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets95,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on5,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: permanent product
Beoordelaar: lector(en)
Deelcijfer wordt vanaf 10/20 automatisch overgedragen naar 2 de zittijd.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets95,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on5,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: permanent product
Beoordelaar: lector(en)
Deelcijfer wordt vanaf 10/20 automatisch overgedragen vanuit 1 ste zit.

Toetsing (tekst)

De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet binnen de voorziene deadline kan inleveren, volgt de hierna volgende procedure:

- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht (portfolio..) binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, en op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van het semester waarin de opdracht  initieel diende ingeleverd te worden.
- Laattijdig indienen resulteert in een nul voor dit (deel)examen.