Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Algemene economie 114292/1931/2021/1/56
Studiegids

Algemene economie 1

14292/1931/2021/1/56
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Bries Tom
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Een algemene economische vorming (actoren, marktwerking, rentebewegingen, conjunctuur, overheidsbeleid...) is vereist om de wederzijdse impact tussen vastgoedtransacties en de globale economisch omkadering te kunnen begrijpen. Een goed begrip van deze verbanden is o.m. vereist voor het  correct uitvoeren van schattingsopdrachten, rendementsberekeningen,... 

De cursus start met een gedragsanalyse van de verschillende marktpartijen (micro-economie), om vervolgens via de globale marktwerking inzicht te krijgen in een aantal macro-economische aspecten (conjunctuur, rentevorming, werkgelegenheid, overheidsbeleid...).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Het beroepsveld kennen en situeren t.o.v. aanverwante vakgebieden.
De student kan consumenten en producenten onderscheiden op diverse criteria
De student kan de belangrijke macro-economische grootheden benoemen en evalueren in de actualiteit en terugkoppelen naar de vastgoedmarkt
De student kan de economische beleidsinstrumenten van een (supranationale) overheidsinstantie bespreken en evalueren in de actualiteit
De student kan de elasticiteit van de vraag en het aanbod benoemen, grafisch weergeven, berekenen en interpreteren
De student kan de impact van economische begrippen op de immobiliënsector herkennen
De student kan de prijsvorming van een goed in de verschillende marktvormen weergeven
De student kan verbanden leggen tussen een monetair beleid en inflatie
De student kan verbanden leggen tussen het nationaal inkomen en de tewerkstelling
De student kan verbanden leggen tussen preferenties, budget en prijzen
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

1. Economie: inleidende begrippen & terminologie.

2. Marktmechanismen: consument & producent
a. Consumenten:
* Consumptie- en spaargedrag.
* Preferenties.
* Budget.
* Prijzen.
* Inkomen.
* Vraagelasticiteit .
b. Producenten:
* Productie.
* Kosten en opbrengsten.
* Aanbodelasticiteit .
c. Prijsvorming:
* Ondernemingsvormen & kenmerken.
* Volkomen concurrentie, oligopolie, monopolie, monopolistische concurrentie.

3. Belangrijke macro-economische grootheden:
* Economische kringloop.
* Nationaal inkomen & rekeningen & BBP.
* Werkgelegenheid & loonvorming.
* Inflatie & koopkracht.
* Indexcijfers.
* Conjunctuur.
* Geld.

4. De overheid:
a. Budgettair beleid:
* Inkomsten versus uitgaven.
* Financieringssaldo.
* Overheidsschuld.
b. Economische politiek:
* Prijsvorming.
* Rente.
c. Monetaire beleid:
* Loon.
* Inkomen.
* Budgettaire toestand.

Studiematerialen (lijst)

Economie vandaag 2020Verplicht€ 32,50
  • Auteur: Sonia De Velder, Ivan De Cnuydt

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Slides aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.
- De Velder, S., De Cnuydt, I. (meest recente versie) Economie vandaag. Gent: Academia press.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- De Borger, B., Van Pouck, A. (meest recente versie). Algemene economie. Antwerpen: De Boeck.
- Dejonghe, T., Van Opstal, W. (meest recente versie). Economie ontrafeld: van vraag naar oplossing. Gent: Academia    Press.
- De Cnuydt. (meest recente versie). Bedrijfeconomie, een inleiding. Gent: Academia Press.
- Kenneth De Beckker, Michel Dombrecht, Dirk Heremans, Jacques Vanneste, (meest recente versie) Geld en financiewezen, Antwerpen: De Boeck
- Trips, J. (meest recente versie) Integraal projectmanagement. Gent: Academia Press.
- De Tijd. (meest recente versie). Wegwijs in de financieel-economische berichtgeving. Antwerpen: Uitgeversbedrijf TIJD.

KRANTEN:
- De Tijd

WEBSiTES
- http://economie.fgov.be/nl/
- http://www.fiscus.fgov.be/
- http://netto.tijd.be/
- http://www.fsma.be/LanguageChoice.aspx
- http://www.nbb.be/
- http://www.unizo.be/

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen46,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets60,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk Toetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off40,00Toetsmethode: casusBron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk Toetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets60,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk Toetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off40,00Toetsmethode: casusBron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk Toetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)