Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Ruimtelijke ordening 214289/1931/2021/1/51
Studiegids

Ruimtelijke ordening 2

14289/1931/2021/1/51
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Apostel Katrijn
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel verwerft de student Inzicht in ruimtelijke planning.
Volgende vragen worden onderzocht: Wat is ruimtelijke planning?Hoe gebeurt ruimtelijke planning? Hoe helpen “instrumenten” en “planfiguren” de plannen en ideeën over een gebied realiseren?

De student verkrijgt Inzicht in stedenbouwkundige voorschriften en in procedures voor bestemmingswijziging, bouwvoorschriften, …

De studenten zullen de hedendaagse stad met haar eigen problematiek en nieuwe structuren van naderbij bekijken. .

OLR-Leerdoelen (lijst)

Stedenbouwkundige inlichtingen verzamelen, analyseren en toepassen in een ruimtelijke context.
De student kan de instrumenten van ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waalse Gewest duiden en relateren aan vergunningen
De student kan de werking van de VCRO toelichten en de eventuele gevolgen ervan op een onroerend goed evalueren
De student kan een RUP lezen, het stedenbouwkundig statuut van een onroerend goed opzoeken en de voorschriften hierop toepassen.
De student kan de evolutie van de ruimtelijke ordening in een voorbeeldgemeente en de achtergronden, beschrijven en illustreren
De student kan de actualiteit en evolutie van de RO opvolgen, met in het bijzonder het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, met zijn gevolgen, toelichten.
De student kan de inhoud van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening met betrekking tot de vorm en inhoud van beleidsplannen, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, verordeningen, recht van voorkoop, onteigening, … toelichten.
De student kan de bijzonderheden betreffende sommige grootschalige stedenbouwkundige projecten van het decreet betreffende de complexe projecten toelichten.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

Inleiding in ruimtelijke ordening en VCRO:
a) Algemene inhoud VCRO
b) Doelstellingen en begrippen: ruimtelijke draagkracht, ruimtelijke kwaliteit, ruimtelijk rendement, harmonie, …
c) Actoren binnen ruimtelijke planning: De ambtenaren van de RO, adviesorganen, Vlaams Bouwmeester, …
d) Toepassen van VCRO op bouwproject
e) Actualiteit ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening in Vlaanderen:
a) Ruimtelijke structuurplannen:
- Algemene opbouw en inhoud van structuurplan
- Inhoud Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
- Procesverloop opmaak structuurplan
b) Ruimtelijke beleidsplannen
- Algemene opbouw en inhoud van ruimtelijk beleidsplan
- Inhoud Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
- Procesverloop opmaak beleidsplan
c) Ruimtelijke uitvoeringsplannen
- Algemene opbouw en inhoud van een ruimtelijk uitvoeringsplan
- Procesverloop opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan
- Planschade en planbaten
d) Stedenbouwkundige verordeningen
e) Recht van voorkoop, onteigening en aankoopplicht
f) Decreet betreffende complexe projecten van groot lokaal en strategisch belang
g) Niet-juridische plannen en documenten:
- Masterplannen
- Beeldkwaliteitsplannen
- Visienota’s

Inleiding RO van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

HANDBOEK:
TIMMERMANS,R., Vastgoedwetboek, Mechelen, Kluwer, laatste uitgave.
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Krijtlijnen voor een nieuwe generatie. Ontdek het Structuurplan Vlaanderen.

WEBSITE:
www.ruimtevlaanderen.be

www.ruimtelijkeordening.be/VCRO

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

LITERATUUR:
HUBEAU, B. (ed.), Ruimtelijke ordening voor beginners, Brugge, die Keure, 256 p.
HUBEAU, B., VANDEVYVERE, W. en DEBERSAQUES, G. (eds.), Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw – Deel I, Brugge, die Keure, 1419 p.
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Visie en praktijk - De krachtlijnen van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen, AROHM, 2000.

WEBSITE:
www.krantenkoppen.be

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on30,00Toetsmethode: casusBron: open boekToetsmedium: schriftelijk Toetsmoment: permanent productBeoordelaar: lector(en)Deelcijfer wordt vanaf 10/20 automatisch overgedragen naar 2 de zittijd
AcademiejaarKennistoets70,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk Toetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on30,00Toetsmethode: casusBron: open boekToetsmedium: schriftelijk Toetsmoment: permanent productBeoordelaar: lector(en)Deelcijfer wordt vanaf 10/20 automatisch overgedragen vanuit 1 ste zittijd
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk Toetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht  niet of laattijdig indient, kan een inhaalexamen buiten de examenreeks aanvragen volgens volgende procedure:

- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, en op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van het semester waarin de opdracht initieel diende ingeleverd te worden.
- Laattijdig indienen resulteert in een nul voor dit (deel)examen.Te gebruiken documenten op het examen: (vastgoed)wetboek + wetgeving.

Gebruik onder voorwaarden: zie digitap/Info studenten vastgoed/Vastgoedwetboek info/Aanduidingen in codex.