Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Landmeetpraktijk 22523/1931/2021/1/35
Studiegids

Landmeetpraktijk 2

2523/1931/2021/1/35
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Lobel Frederik
Andere co-titularis(sen): Speckstadt Arne
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Topometrie 2 EN simultaan te volgen met Landmeetinstrumenten 2 EN simultaan te volgen met Topometrie en landmeetinstrumenten 1.

Korte omschrijving

De student krijgt tijdens het vak de basisbeginselen van het landmeten toegelicht in een praktische vorm en gaat zelf aan de slag met de toestellen. Naast de waterpassing wordt ook gezien hoe een theodoliet moet worden opgesteld en hoe eenvoudige metingen worden uitgevoerd.


OLR-Leerdoelen (lijst)

De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student gaat respectvol om met al het meetmateriaal volgens de opgelegde veiligheidsvoorschriften
De student kan bij de rapportering van de meetgegevens een kritisch besluit formuleren in verband met de bekomen meetresultaten en nauwkeurigheden.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan de meetgegevens verwerken tot een overzichtelijk rapport.
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de meetgegevens. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.
De student kan de meetgegevens inlezen en verwerken in een CAD-omgeving.
De student kan een totaalstation opstellen en de opstelgegevens en de oriƫntering invoeren in het meetmenu van het instrument.
De student kan een door- en rondgaande waterpassing uitvoeren en verwerken, de nauwkeurigheid ten opzichte van een vooropgelegde tolerantie beoordelen en de sluitfout vereffenen.
De student kan een trigonometrische hoogtemeting en een voorwaartse insnijding uitvoeren en verwerken.
De student kan, rekening houdend met de gekende foutenbronnen bij het meten, de foutenlast minimaliseren en controlemetingen toevoegen
De student kan met een analoog/digitaal waterpastoestel een waterpassing uitvoeren.

Leerinhoud

1. Inleiding
• Materiaal en veiligheid
• Planning en organisatie van een meting
2. Hoogtemeting met waterpasinstrument (analoog en digitaal)
* Opstellen en controleren van het waterpasinstrument
* Hoogteverschillen meten
* Doorgaande waterpassing met sluiting op het net van de tweede algemene waterpassing
* Vlaktewaterpassing met de raaienmethode
* Opmeten en verwerken van profielen
3. Meten van hoeken en hoogteverschillen met de theodoliet
* Het bepalen van de hoogte van een niet bereikbaar punt door het meten van verticale hoeken en de
afstand
* Uitvoeren van de voerstraalmethode door het meten van horizontale hoeken en afstanden
4. Kennismaking met totaalstation

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de lector + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Handleidingen van de toestellen die tijdens de practica worden gebruikt.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing6,00 uren
Werkvormen
Practicum en/of oefeningen33,00 uren
Werktijd buiten de contacturen39,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)45,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk /digitaal
Toetsmoment: tijdens lesmoment in laatste lesweek van sem 2
Beoordelaar: lector(en)
Deel theodoliet
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)35,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: permanent product
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)20,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: tijdens lesmoment
Beoordelaar: lector(en)
Deel waterpassing
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Aan het begin van het semester zal gedetailleerde informatie ivm de permanente evaluatie via het digitaal leerplatform aan de student worden meegedeeld.

• Een student die 3 of meer keren afwezig is, ongeacht wettig of onwettig, krijgt een code 'F' van 'Fail'.
• Bij elke afwezigheid behaalt de student een 0 score op het betreffende practica.
• Gemiste practica kunnen niet ingehaald worden.

De student die omwille van medische redenen of overmacht het toetsmoment "waterpassing" of " theodoliet" mist , kan die inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:
• De student registreert zijn afwezigheid op het deelexamen in iBaMaFlex ten laatste op de dag van het gemiste deelexamen via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’
• de student bewijst de reden van zijn afwezigheid op een deelexamen waarvoor hij een inhaalexamen wil aanvragen met een geldig medisch attest, zoals omschreven onder begripsbepaling van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
• De student die voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan een inhaalexamen kan op de dag van het inhaalexamen het deelexamen doen.