Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Wegenbouw 12745/1931/2021/1/17
Studiegids

Wegenbouw 1

2745/1931/2021/1/17
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van den Houte Anja
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De cursus is opgebouwd aan de hand van het standaardbestek 250. Het standaardbestek is ook gekend als de bijbel van de wegenbouw. Om wegeniswerken op te volgen, riolering te ontwerpen, kavels uit te werken, heb je kennis nodig van de wegenbouw.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Technische kennis m.b.t. constructie, materiaalherkenning, bouwfysica, bouwpathologie, renovatie en onderhoud.
De student kan de basisgrondstoffen gebruikt in de wegenbouw definiëren en classificeren.
De student kan de laagsgewijze structuur van de wegopbouw benoemen.
De student kan de samenstelling van de verschillende (onder)funderingstypes beschrijven
Uitvoeren van een studie, ontwerpen en uitwerken van de ruimtelijke inrichting, met inbegrip van de sturing van uitvoering met aandacht voor milieu en veiligheid
De student kan aan de wegenbouw gerelateerde werkzaamheden definiëren in functie van het opmaken van een meetstaat.
De student kan de indeling der wegen en de wegbeheerders opsommen.
De student kan de nomenclatuur van de wegonderdelen (in bovenaanzicht en in dwarsdoorsnede) en van de openbare riolering volgens het standaardbestek 250 correct benoemen.
De student kan de samenstelling, uitvoeringstechnieken en controles van verschillende rijbaanverhardingen beschrijven en hanteren.
De student kan de uitvoeringstechnieken en de keuringen betreffende de verschillende soorten lijnvormige elementen beschrijven.
De student kan de uitvoeringstechnieken en de proefmethoden betreffende de aanleg van ondergrondse leidingen en de aansluitingen hierop beschrijven en hanteren.
De student kan op basis van proefresultaten oordelen over de kwaliteit van de wegopbouw.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

1. Terugblik en huidige evolutie van het verkeer en de infrastructuur in Vlaanderen.

2. Juridisch statuut van het domein van de weg.

3. Opbouw en nomenclatuur van de weg.

4. Wegopbouw en materialen. (materialen, uitvoeringstechnieken, vereisten, proeven,…)
* Basisgrondstoffen: grond, zand, steenslag,… primaire en secundaire grondstoffen
* Dichtheid en verdichting – proeven – verdichtingsmateriaal,...
* Voorbereidende werken – droog grondverzet,..
* Rioleringen: RWA, DWA, aansluitingen, doorpersing
* Onderfundering en fundering
* Lijnvormige elementen
* Asfaltverhardingen
* Betonverhardingen
* Bestratingen

5. Meetstaat

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- Prof. Ir. De Winne, E. Wegen I en II. Gent: Rijksuniversiteit.
- Typebestek 250. Vlaamse Gemeenschap.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)