Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Wegenontwerp en rioleringen 312240/1931/2021/1/31
Studiegids

Wegenontwerp en rioleringen 3

12240/1931/2021/1/31
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Lodts Giuliano
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

Bij Wegenontwerp en riolering 3 worden de belangrijkste fasen in een ontwerp en ontwerpgrootheden toegelicht. Aansluitend zal met behulp van software praktisch geoefend worden om een eenvoudig weg- en rioleringsontwerp zelf te maken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.
De student kan m.b.v. specifieke software een weg (grondplan, lengteprofiel, (type)dwarsprofiel) ontwerpen, de nodige plannen opstellen en volumeberekeningen uitvoeren
Uitvoeren van een studie, ontwerpen en uitwerken van de ruimtelijke inrichting, met inbegrip van de sturing van uitvoering met aandacht voor milieu en veiligheid
De student kan cirkel- en overgangsbogen berekenen in het grondplan en/of lengteprofiel en de toepassingsmodaliteiten voor verkanting en bochtverbreding implementerenen
De student kan de bouwklasse van een weg bepalen en de praktische toepassingen hiervan bij het opmaken van een wegontwerp implementeren.
De student kan de inhoudelijke- en de vormvereisten voor het opmaken van een wegontwerp toepassen
De student kan de verschillende ontwerpgrootheden van het wegentracé bepalen .
De student kan de verschillende rioleringsstelsels met hun verschillende onderdelen en randvoorzieningen beschrijven.
De student kan de verschillende stadia van de planningsfase voorafgaand aan het wegontwerp omschrijven
De student kan de verschillende vormen voor kruisingen, aansluitingen en snelheids verlagende voorzieningen beschrijven en implimenteren in het ontwerp
De student kan een eenvoudig rioleringsstelsel dimensioneren en de nodige capaciteit berekenen i.v.m. vertraagde afvoer van hemelwater, buffering en infiltratie
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

1. Bouwklassen (theorie en bijhorende wegopbouw).

2. Het ontwerp:
* Stappenplan
* Het trace
* Het lengteprofiel
* Het dwarsprofiel
* Grondverzet – reglementering

3. Overgangsbogen (cirkel, clotoïde, parbool).

4. Weginrichting:
* Verkeersdrempels – verkeersplateaus
* Rotonde

5. Rioleringsontwerp:
* Rioleringssystemen
* DWA-RWA
* Debietberekening
* Berekening van de rioolparameters
* Buffering
* Infiltratie

6. Toepassing software wegenontwerp:
* Ontwerp van een wegenis met verticale en horizontale overgangsbogen (grondplan,
lengteprofielen, dwarsprofielen)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

CURSUS:
- Eigen cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op elektronisch leerplatform.
- Pythagoras manual

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- Prof. Ir. De Winne, E. Wegen I en II. Gent: Rijksuniversiteit.
- Typebestek 250. Vlaamse Gemeenschap.
- Berlamont, J. Rioleringen.

WEBSITE:
- http://wegen.vlaanderen.be/documenten
- http://mobielvlaanderen.be/vademecums/

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen39,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets60,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)20,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: permanent product
Beoordelaar: lector(en)
Deelcijfer wordt bij min 10/20 overgedragen naar de 2 de zittijd.
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie20,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets60,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)20,00Toetsmethode: casusBron: open boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: permanent productBeoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie20,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Aan het begin van het semester zal gedetailleerde informatie ivm de  opdracht via het digitaal leerplatform aan de student worden meegedeeld.

De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet of laattijdig indient, kan een inhaalexamen buiten de examenreeks aanvragen volgens volgende procedure: - de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, en op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van het semester waarin de opdracht initieel diende ingeleverd te worden.
- Laattijdig indienen resulteert in een nul voor dit (deel)examen.

Het cijfer van de opdracht wordt altijd overgedragen naar 2 de zittijd.