Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Plaatsbeschrijving en expertise 424951/1931/2021/1/70
Studiegids

Plaatsbeschrijving en expertise 4

24951/1931/2021/1/70
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Bouhadan Azeddine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Technische uitrusting 3.

Korte omschrijving

Een landmeter- of vastgoedexpert kan verschillende expertises uitvoeren. Het vak plaatsbeschrijving en expertise 4 bespreekt de taken en de verantwoordelijkheden van een expert. Een muurovername en  plaatsbeschrijving zijn twee expertises die in dit vak uitgebreid aan bod komen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan de wetgeving over de gemene muur begrijpen
De student kan de wetgeving van de gemene muur toepassen op specifieke cases
De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student handelt volgens de deontologische code en kan de aansprakelijkheid van de expert en de gevolgen inschatten
Doelgericht advies geven en expertises verrichten
De student kan advies geven over de wetgeving gemene muur
De student kan de inhoud en verloop van verschillende soorten expertises beschrijven
De student kan de verschillende soorten plaatsbeschrijvingen definiƫren
De student kan een huurschade berekenen
De student kan een PV van muurovername opmaken
De student kan een PV van plaatsbeschrijving opmaken
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

1. Expertise:
* Definitie
* Soorten expertisen
* Het private deskundigenonderzoek
* Het gerechtelijk deskundigenonderzoek
* Aansprakelijkheid van de expert
* Verzoeningscommissie bouw
2. Plaatsbeschrijvingen
* Inleiding
* Locatieve plaatsbeschrijving
* Huurschade
* Constructieve plaatsbeschrijving
* PV van plaatsbeschrijving
* Cases en oefeningen
3. Gemene muur
* Begrippen
* Rechten en plichten van mede-eigenaars
* Einde van de gemene muur
* Evolutie gemene muur
* Eigenschappen en functies
* Omheiningen en afsluitingen
* Overname gemene muur
* Wijze van meten en berekenen
* Moeilijkheden
* PV van muurovername
* Cases en oefeningen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op elektronisch leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- TIMMERMANS,R ., Vastgoedwetboek, Mechelen, Kluwer, laatste uitgave.
- DE LATHOUWER, R., GONTHIER, W., (2007). Het onroerend goed in de praktijk: De "gemene" muur, Kluwer, 110 p
- VANVOLSEM, J., 40 vragen en antwoorden over huurschade, Kluwer
- AVONDSTOND, J., Deskundigen en expertises, UKHN
- DECLERCQ, H., De gemene muur, Die Keure, 262 p
-CLAEYSSENS, K., Opmaken van een plaatsbeschrijving, Gent, Story Publishers, 47 p
-CLAEYSSENS, K., LIETAER, C., DERUYTER, G., De gemene muur en muurovername, Gent, Story Publishers, 136 p

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werkplekleren en/of stage4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie30,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarKennistoets40,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)30,00Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: zie elektronisch leerplatform
Beoordelaar: lector(en)
Deelcijfer wordt overgedragen naar 2 de zittijd.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie30,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeKennistoets40,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on30,00Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: permanent product
Beoordelaar: lector(en)
Deelcijfer wordt overgedragen vanuit 1 ste zittijd.

Toetsing (tekst)

Aan het begin van het semester zal gedetailleerde informatie ivm de permanente evaluatie via het digitaal leerplatform aan de student worden meegedeeld.

De opdracht" opmaken plaatsbeschrijving van een woning" kan bij afwezigheid niet ingehaald worden. Student heeft 0 voor dit deelexamen. 

De student die omwille van medische redenen of overmacht niet kan deelnemen aan het bijbehorende plaatsbezoek, zal op een, door de docent, later gekozen tijdstip het plaatsbezoek kunnen inhalen. Hieruit vloeit dan ook een andere groepsindeling voort.

De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet of laattijdig indient, kan een inhaalexamen buiten de examenreeks aanvragen volgens volgende procedure:
- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, en op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van het semester waarin de opdracht initieel diende ingeleverd te worden.
- Laattijdig indienen resulteert in een nul voor dit (deel)examen. 

Het cijfer van deze opdracht wordt altijd overgedragen naar 2 de zittijd.