Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
IT Organisatie32141/1853/2021/1/54
Studiegids

IT Organisatie

32141/1853/2021/1/54
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat informatica (uitdovend - Antwerpen) als IT-organisatie
 • Graduaat programmeren als IT Organisatie 
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van de Velde Chris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'IT organisatie' behandelt de informatievoorziening in organisaties en het deontologisch werken met aandacht voor informatieveiligheid en GDPR. Het olod 'IT organisatie' geeft inzicht in organisatiestructuren en -vormen.
Het olod 'IT organisatie' bereidt voor op het functioneren binnen een project in een IT-organisatie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student beschrijft de ITIL en Agile best practices.
De gegradueerde bepaalt proactief wat nodig is om de continuïteit van de systeem-en netwerkinfrastructuur van de organisatie te garanderen en kaart deze noden aan bij de relevante betrokkenen.
De student beschrijft de grondbeginselen van een IT-organisatie.
De student stelt een operationeel projectschema op aan de hand van een gegeven situatie onder supervisie van een projectleider.
De gegradueerde verzamelt informatie, documenteert, communiceert en rapporteert over het geleverde werk, afgestemd op de doelgroep. De gegradueerde gebruikt hiervoor het gepaste anderstalige vakjargon.
De student formuleert een verbetervoorstel voor de gekregen ITIL case.
De student hanteert het correcte ITIL vakjargon.
De student rapporteert aan de hand van ticketing systemen.
De gegradueerde handelt deontologisch en gaat op een professionele manier om met data en privacy. De gegradueerde past de relevante wetgeving en normering toe.
De student legt uit wat informatieveiligheid inhoudt.
De student handelt deontologisch in een gesimuleerde IT-context. 
De gegradueerde werkt constructief en actief samen in een multidisciplinair team en participeert actief tijdens overlegmomenten.
De student past in groep het ITIL-proces toe in een eenvoudige case.

Leerinhoud

 • Situering van de IT-organisatie
 • Grondbegrippen van bedrijfsorganisatie
 • IT-activiteiten (ontwikkeling, analyse, programmering, opvolging, exploitatie)
 • Begrippenkader ITIL
 • Begrippenkader Scrum en Agile
 • Mogelijke organisatievormen: organigram en functies binnen een IT-organisatie
 • Projectmanagement, planning en opvolging van de beschikbare hulpmiddelen
 • Uitwerken van een praktisch voorbeeld door gebruik te maken van de beschikbare hulpmiddelen
 • GDPR/Informatieveiligheid
 • Deontologie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)9,75 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)2,00 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)9,75 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)56,50 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)9,75 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)2,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)9,75 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)56,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht20,00Permanent uitgesteld. Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie40,00Momentopname op examen. Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarKennistoets40,00Momentopname op examen. Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets40,00Momentopname op examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie40,00Momentopname op examen
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00Momentopname na proces

Toetsing (tekst)

Bij sommige evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie kan aanwezigheid tijdens een specifiek contactmoment vereist/verplicht zijn. Afwezigheid op zulk moment resulteert in een 0 voor dat evaluatie onderdeel.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.