Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Learn@work 232260/1853/2021/1/26
Studiegids

Learn@work 2

32260/1853/2021/1/26
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Deken Dany, Devenyns Geert, Laurent Koen, Rosseau Marc, Van den Poel Jan, Van Riel Karolien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Learn@work 1 OF (geslaagd voor CMS Intro EN geslaagd voor Network Security) OF (geslaagd voor CMS Intro EN simultaan te volgen met Network Security) OF (geslaagd voor Network Security EN simultaan te volgen met CMS Intro)) EN (geslaagd voor Serverbeheer Windows OF geslaagd voor Serverbeheer intro) EN (geslaagd voor Serverbeheer OF geslaagd voor Serverbeheer) EN (geslaagd voor Routering & Switching OF geslaagd voor Routering & Switching) EN (geslaagd voor Datacom & netwerken OF (geslaagd voor Netwerken EN geslaagd voor Datanetwerken)) EN geslaagd voor Linux.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

In het olod 'Learn@work 2' gaan studenten individueel of in kleine groepen aan de slag op de werkplek. Binnen een afgebakende periode draaien studenten gedurende enkele dagen mee met minstens twee verschillende profielen (technische support, helpdeskmedewerker, netwerkbeheerder, systeembeheerder etc.),observeren ze en voeren ze een aantal taken van deze profielen uit volgens de procedures en werkwijzen van de werkplek. 
Het olod 'Learn@Work 2' bereidt voor op het olod 'SNB werkplekleren'.

Omwille van de coronamaatregelen kan - mits toestemming van de opleiding - het uitvoeren van de taken uitzonderlijk ook doorgaan van thuis uit of (gedeeltelijk) vervangen worden door een opdracht, bij voorkeur opgesteld door een bedrijf actief in de IT-sector of door een bedrijf met een voldoende grote IT-afdeling. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student past de bedrijfseigen procedures correct toe binnen strikt afgebakende taken.
De gegradueerde installeert, configureert en test professionele netwerkinfrastructuur volgens de noden van de organisatie op basis van een bestaand plan.
De student configureert, test of troubleshoot de routing of switching infrastructuur.
De gegradueerde ondersteunt de gebruikers bij het optimaal en veilig gebruik van de besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student configureert, test of troubleshoot clients of servers.
De student voert gebruikersondersteunende taken uit.
De gegradueerde monitort de systemen en netwerken en suggereert verbeterpunten en structurele oplossingen bij vastgestelde problemen.
De student suggereert verbeterpunten met betrekking tot de uitgevoerde procedures en taken.
De gegradueerde verzamelt informatie, documenteert, communiceert en rapporteert over het geleverde werk, afgestemd op de doelgroep. De gegradueerde gebruikt hiervoor het gepaste anderstalige vakjargon.
De student documenteert de uitgevoerde taken volgens afgesproken criteria.
De gegradueerde handelt deontologisch en gaat op een professionele manier om met data en privacy. De gegradueerde past de relevante wetgeving en normering toe.
De student handelt deontologisch bij het uitvoeren van de taken op de werkplek.
De gegradueerde volgt relevante IT-evoluties op en verbetert continu de eigen praktijk. De gegradueerde identificeert de eigen ontwikkelingsnoden.
De student gaat constructief om met feedback.
De student reflecteert over het eigen handelen en dat van zijn/haar medestudenten.
De student stuurt zichzelf bij op basis van zelfreflectie.
De student toont initiatief bij het vervullen van zijn/haar takenpakket.
De student zoekt zelfstandig informatie op rond niet-gekende tools/technieken/services die in het bedrijf gebruikt worden en documenteert dit.
De gegradueerde werkt constructief en actief samen in een multidisciplinair team en participeert actief tijdens overlegmomenten.
De student stelt proactief vragen.
De student werkt constructief mee binnen het team.

Leerinhoud

  • Werkzaamheden van verschillende profielen observeren
  • Afgebakende taken volgens de procedures en werkwijzen van de werkplek uitvoeren
  • Tijdens intervisiemomenten reflecteren over zijn/haar interesse, groeiproces, de werkplek aan de hand van een groeiportfolio

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Vormen van groepsleren (avondtraject)6,00 uren
Werkplekleren en/of stage (avondtraject)90,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)60,00 uren
Dagtraject
Vormen van groepsleren (dagtraject)6,00 uren
Werkplekleren en/of stage (dagtraject)90,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio40,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarStage60,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht. Omwille van Coronamaatregelen kan de evaluatievorm stage uitzonderlijk (gedeeltelijk) vervangen worden door een projectopdracht.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Indien de student een tekort heeft op het deelexamen 'Stage' krijgt de student automatisch een code ‘F’ van 'Fail' voor dit deelexamen. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).

Aanwezigheid op de werkplek is verplicht. Een student die ongewettigd afwezig is op de werkplek, krijgt een code ‘F’ van Fail voor het deelexamen stage en dus ook voor het volledige opleidingsonderdeel in zowel eerste als tweede examenkans. Studenten kunnen met hun werkplek afspreken om gewettigde afwezigheden in te halen, maar enkel als dit praktisch haalbaar is voor de werkplek. De afwezigheden en bijhorende rapportage, moeten uiterlijk ingehaald worden op de laatste examendag van de eerste examenkans. De verplichte aanwezigheid geldt op alle dagen die op de werkplek gepresteerd worden en dit gedurende het volledige academiejaar. Dit komt omdat de competentiegerichte leerprocessen met specifieke accenten op vaardigheidstrainingen en attitudevorming enkel kunnen verworven en geëvalueerd worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting.

Indien de coronamaatregelen het niet toelaten aanwezig te zijn op de werkplek, of indien de student (gedeeltelijk) een alternatieve opdracht uitvoert, zal er met de stagebegeleider worden afgesproken hoe de werktijd wordt opgevolgd. In alle gevallen is de student steeds verplicht om tijdens de werkuren aan zijn opdracht te werken. Wanneer dit niet wordt nageleefd, kan er ook een code 'F' worden toegekend voor het opleidingsonderdeel.

Een alternatieve opdracht zal enkel toegekend worden door de Hogeschool wanneer de student in de onmogelijkheid verkeert om een stage uit te voeren.

Bij sommige evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie kan aanwezigheid tijdens een specifiek contactmoment vereist/verplicht zijn. Afwezigheid op zulk moment resulteert in een 0 voor dat evaluatie onderdeel.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.