Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
SNB Werkplekleren33696/1853/2021/1/59
Studiegids

SNB Werkplekleren

33696/1853/2021/1/59
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 30 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Meersman Patrick, De Ridder Ward, Devenyns Geert, Laurent Koen, Livens Wim, Van Riel Karolien, Willemen Vaya
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Enterprise Networking OF simultaan te volgen met Enterprise Networking) EN (eerder ingeschreven voor Enterprise Infrastructure OF simultaan te volgen met Enterprise Infrastructure) EN (eerder ingeschreven voor Groupware & Collaboration Services OF simultaan te volgen met Groupware & Collaboration Services) EN binnen trajectschijf 1 al minstens 54 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Serverbeheer EN geslaagd of getolereerd voor Routering & Switching .
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 780,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'SNB werkplekleren' behandelt de uiteindelijke geïntegreerde praktijktest van de opleiding en geeft inzicht in de professionele bedrijfswereld.
Het olod 'SNB werkplekleren' bereidt voor op een functie in het werkveld.

Omwille van de coronamaatregelen kan het werkplekleren uitzonderlijk ook uitgevoerd worden van thuis uit of (gedeeltelijk) vervangen worden door een opdracht opgesteld door een bedrijf uit de sector, mits toestemming van de opleiding.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student configureert netwerkdevices volgens de geldende standaarden.
De gegradueerde installeert, configureert en test professionele netwerkinfrastructuur volgens de noden van de organisatie op basis van een bestaand plan.
De student test netwerkdevices.
De student installeert en configureert netwerkdevices op het netwerk op basis van een bestaand plan.
De gegradueerde installeert, configureert en test clients en servers in een professionele virtuele of fysieke omgeving.
De student test servers en clients.
De gegradueerde implementeert en onderhoudt besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student onderhoudt de geïnstalleerde systemen.
De gegradueerde ondersteunt de gebruikers bij het optimaal en veilig gebruik van de besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student verleent professionele ondersteuning bij het correcte gebruik van de door hem/haar geïmplementeerde systemen, services en applicaties.
De student configureert servers en clients op het netwerk volgens afgesproken criteria.
De student communiceert over het geleverde werk, aangepast aan de doelgroep.
De gegradueerde automatiseert steeds terugkerende taken binnen een systeem- en netwerkomgeving aan de hand van relevante en actuele technieken.
De student automatiseert terugkerende taken aan de hand van relevante en actueel beschikbare technieken binnen een productieomgeving.
De gegradueerde monitort de systemen en netwerken en suggereert verbeterpunten en structurele oplossingen bij vastgestelde problemen.
De student monitort proactief de productieomgeving.
De student geeft advies over verbeteringen aan systeem- en netwerkconfiguraties, gebaseerd op monitoringresultaten.
De gegradueerde bepaalt proactief wat nodig is om de continuïteit van de systeem-en netwerkinfrastructuur van de organisatie te garanderen en kaart deze noden aan bij de relevante betrokkenen.
De student kaart problemen tijdig aan bij relevante betrokkenen.
De student geeft een overzicht van noodzakelijke acties en tools om de continuïteit van de systeem- en netwerkinfrastructuur te verzekeren.
De gegradueerde herkent veiligheidsrisico’s, informeert en past de relevante procedures en best practices inzake systeem- en netwerkbeveiliging toe.
De student volgt bij veiligheidsinbreuken de gedefinieerde procedures om de impact van de inbreuk op systemen, data en gebruikers te minimaliseren.
De student rapporteert veiligheidsrisico's op het netwerk aan de leidinggevende.
De gegradueerde verzamelt informatie, documenteert, communiceert en rapporteert over het geleverde werk, afgestemd op de doelgroep. De gegradueerde gebruikt hiervoor het gepaste anderstalige vakjargon.
De student rapporteert over zijn/haar werkzaamheden en gemaakte vorderingen binnen een project.
De student documenteert zijn/haar werkzaamheden op de werkplek.
De gegradueerde handelt deontologisch en gaat op een professionele manier om met data en privacy. De gegradueerde past de relevante wetgeving en normering toe.
De student volgt de adviezen van een leidinggevende omtrent dataveiligheid en privacy op.
De student handelt deontologisch in een reële IT-context.
De gegradueerde volgt relevante IT-evoluties op en verbetert continu de eigen praktijk. De gegradueerde identificeert de eigen ontwikkelingsnoden.
De student schrijft een zelfreflectie rond verschillende soft- en hardskills.
De student reflecteert over de werkplek aan de hand van een SWOT-analyse.
De student reflecteert over de opleiding aan de hand van een SWOT-analyse.
De student geeft zijn/haar eigen ontwikkelingsnoden aan en onderneemt actie.
De gegradueerde werkt constructief en actief samen in een multidisciplinair team en participeert actief tijdens overlegmomenten.
De student werkt constructief en proactief samen in een team binnen de professionele bedrijfscontext.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)0,50 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)9,00 uren
Werkplekleren en/of stage (dagtraject)540,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)230,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio30,0010% documenteren, 10% rapporteren, 10% reflecteren. Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarStage70,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht. Omwille van Coronamaatregelen kan de evaluatievorm stage uitzonderlijk (gedeeltelijk) vervangen worden door een projectopdracht.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Indien de student een tekort heeft op het deelexamen 'Stage' krijgt de student automatisch een code ‘F’ van 'Fail' voor dit deelexamen. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).

Aanwezigheid op de werkplek is verplicht. Een student die ongewettigd afwezig is op de werkplek, krijgt een code ‘F’ van Fail voor het deelexamen stage en dus ook voor het volledige opleidingsonderdeel in zowel eerste als tweede examenkans. Studenten kunnen met hun werkplek afspreken om gewettigde afwezigheden in te halen, maar enkel als dit praktisch haalbaar is voor de werkplek. De afwezigheden en bijhorende rapportage, moeten uiterlijk ingehaald worden op de laatste examendag van de eerste examenkans. De verplichte aanwezigheid geldt op alle dagen die op de werkplek gepresteerd worden en dit gedurende het volledige academiejaar. Dit komt omdat de competentiegerichte leerprocessen met specifieke accenten op vaardigheidstrainingen en attitudevorming enkel kunnen verworven en geëvalueerd worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting.

Indien de coronamaatregelen het niet toelaten aanwezig te zijn op de werkplek, of indien de student (gedeeltelijk) een alternatieve opdracht uitvoert, zal er met de stagebegeleider worden afgesproken hoe de werktijd wordt opgevolgd. In alle gevallen is de student steeds verplicht om tijdens de werkuren aan zijn opdracht te werken. Wanneer dit niet wordt nageleefd, kan er ook een code 'F' worden toegekend voor het opleidingsonderdeel.

Een alternatieve opdracht zal enkel toegekend worden door de Hogeschool wanneer de student in de onmogelijkheid verkeert om een stage uit te voeren.

Bij sommige evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie kan aanwezigheid tijdens een specifiek contactmoment vereist/verplicht zijn. Afwezigheid op zulk moment resulteert in een 0 voor dat evaluatie onderdeel.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.