Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Hydropneumatica21464/1854/2021/1/03
Studiegids

Hydropneumatica

21464/1854/2021/1/03
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Graduaat elektromechanische systemen (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat elektromechanische systemen (Mechelen) als Hydropneumatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Adriaensens Raoul
Andere co-titularis(sen): El Meziani Saïd, Houtmeyers Niels, Peeters Joris
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Hydropneumatica behandelt de kennis van de hydropneumatische componenten en het gebruik ervan in mechatronische toepassingen. 
Het olod Hydropneumatica bereidt voor op het probleemoplossend denken bij de opbouw, de controle en het storingzoeken bij pneumatische, hydraulische en elektropneumatische installaties.

Begincompetenties (tekst)

De student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de inschrijving van een graduaatsopleiding zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Installatiewerken: Voert zelfstandig gestandaardiseerde elektromechanische onderhouds-, aanpassingsen herstelwerkzaamheden uit in een vertrouwd domein en onder toezicht van een leidinggevende.
De student lost de oorzaak van de storing in een praktische hydropneumatische opstelling op.
De student lost de storing van een praktische elektropneumatische opstelling op.
03: Technische lezing/interpretatie (meertalig): Leest en interpreteert zowel elektrische, mechanische, als P&ID-schema’s (proces- en instrumentatiediagrammen) en tekeningen en raadpleegt, ook in minstens één vreemde taal, vaktechnische informatie.
De student interpreteert een hydraulisch/pneumatisch schema en realiseert dit praktisch.
04: Veiligheid/professionaliteit: Werkt op een maatschappelijk verantwoorde en kwaliteitsvolle manier en past veiligheidsvoorschriften en reglementeringen toe in een vertrouwd domein.
De student werkt aan de schakelborden met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.
05: Storingsonderzoek: Lokaliseert, identificeert en diagnosticeert storingen aan elektromechanische installaties, rekening houdend met situationele elementen en/of onderhoudshistoriek.
De student controleert de normale werking van een praktische hydropneumatische opstelling vanuit een schema en zoekt de oorzaken van storingen op.
De student rekent met gangbare eenheden binnen de hydropneumatica (m³/h ; l/min, bar, MPa...).
De student controleert de normale werking van een praktische elektropneumatische opstelling vanuit een schema, zoekt de oorzaken op van storingen en herstelt ze.
06: Adviseur EMS: Adviseert en informeert gebruikers, collega’s en leidinggevenden over de toestand van de elektromechanische installaties en formuleert verbetervoorstellen met het oog op gebruik en werking.
De student motiveert de keuze van hydropneumatische onderdelen aan de hand van opgezochte data en specificaties.
De student verklaart de functies van de persluchtconditioneringscomponenten.
De student verklaart de functie en het gebruik van hydropneumatische en elektropneumatische componenten.
08: Levenslang leren: Onderhoudt zijn deskundigheidsniveau door technologische ontwikkelingen op te volgen en is zelfkritisch.
De student maakt een eenvoudig schema via een simulatieprogramma vanuit een opgave en maakt hierbij een oordeelkundige keuze van componenten.

Leerinhoud


Pneumatica:

 • elektropneumatische componenten benoemen, herkennen en hun werking verklaren
 • elektropneumatische basisschakelingen: schakelen en testen
 • schemalezen: werking van pneumatische en elektropneumatische sturingen verklaren
 • basisschakelingen: opstellen en aansluiten
 • veiligheid: inbouwen/werking noodstop en pneumatische softstart
 • vacuüm: vakjargon en correct gebruik
 • opbouw van en storingzoeken in opstellingen
 • persluchtconditionering en -verdeling: vakjargon en correct gebruik

Hydraulica:

 • hydraulische componenten: benoemen, herkennen, werking verklaren
 • schemalezen: werking van hydraulische installaties verklaren
 • opbouw van eenvoudige kringen
 • servo- en proportionaalschema's interpreteren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld. De cursus zelf is ook beschikbaar via Universitas.
 • Tijdens de contactmomenten heeft de student een papieren versie van de cursus en bijlagen bij zich.
 • PowerPointpresentaties van de hoorcolleges worden via Digitap ter beschikking gesteld.
 • Opgaven van labo's worden via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)9,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)24,50 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)1,50 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)43,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)9,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)21,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)1,50 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)46,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets10,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets10,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off40,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)40,00Schriftelijk en mondeling (labo). Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie:
 • Aanwezigheid tijdens labozittingen is verplicht.
 • Tijdens labo wordt er permanent geëvalueerd.
 • Een student die 2 of meer keer afwezig is tijdens de labozitting, wettig of onwettig, krijgt een code 'F' van Fail voor het desbetreffende labo. Meer informatie over de code 'F' vind je in het onderwijs- en examenreglement.
 • Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel.
 • Bij elke afwezigheid krijgt de student een 0-score voor de permanente evaluatie van dat labo-onderdeel.
 • De student die hierbij wettig afwezig is, kan één labozitting inhalen. Hiervoor dient de student contact op te nemen met de betrokken lector en de afspraken te volgen zoals beschreven in de cursus. De inhaalzitting moet ten laatste 2 sessies voor het einde van de labozittingen aangevraagd worden.
 • Het maken van voorbereidingen van opdrachten/taken/oefeningen is verplicht.
 • De taken/opdrachten/oefeningen tellen mee als permanente evaluatie.
 • Elk opdracht/taak/oefeningen die niet of niet tijdig wordt ingediend krijgt de student een 0-score voor de permanente evaluatie van dat onderdeel.
 • De student die hierbij wettig afwezig is, kan maximaal één taak/opdracht/oefening inhalen. Hiervoor dient de student contact op te nemen met de betrokken lector. De inhaalzitting moet ten laatste 2 sessies voor het einde van het vak “Hydropneumatica” aangevraagd worden.