Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Stage periodiek onderhoud32178/1854/2021/1/44
Studiegids

Stage periodiek onderhoud

32178/1854/2021/1/44
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Graduaat elektromechanische systemen (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
 • Graduaat elektromechanische systemen (Mechelen) als Stage periodiek onderhoud
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 20 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Adriaensens Raoul
Andere co-titularis(sen): Aouad Rachid, De Mesmaeker Wim, El Meziani Saïd, Houtmeyers Niels, Peeters Joris, Rotty Laurens
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 33 studiepunten afgewerkt hebben.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 520,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Stage periodiek onderhoud geeft je de kans om, in een technisch multidisciplinaire arbeidsomgeving, de competenties die je verworven hebt tijdens je opleiding te borgen. Om dit te bereiken word je in deze fase van de stage dagelijks betrokken bij geplande en periodieke technische werkzaamheden in het verlengde van je toekomstig beroep. Niet enkel kijken, maar doen is nu de boodschap onder begeleiding van een stagementor.

Als student zoek je zelf een gepast stagebedrijf dat aansluit op je opleidingsbehoeften dewelke voldoet aan de voorwaardenlijst voor stagebedrijven, zoals gedefinieerd door de hogeschool. Gedurende het zoekproces naar een geschikte stageplaats en het stagemoment zelf kan je terugvallen op de stagecoördinator en/of je persoonlijk toegekende stagebegeleider.

Alvorens je met de stage kunt starten, dien je een stagevoorstel in en breng je zelf de contractuele verplichtingen in orde inclusief het gezondheidstoezicht (indien van toepassing). De student moet een risicoanalyse door de preventiedienst van het bedrijf laten uitvoeren en zich houden aan de conclusies van deze analyse.

Gedurende de looptijd van deze stageperiode blijft de persoonlijk toegekende stagebegeleider op diverse manieren kwalitatief het leerproces opvolgen en bijsturen waar nodig. Hij doet dat op basis van het portfolio (inclusief de dagrapporten) en door ongeveer 3 bezoeken te plannen. Tijdens die bezoeken zijn ook de student en de stagementor aanwezig. De student maakt een samenvattend verslag op met gemaakte afspraken dat deel uitmaakt van zijn portfolio (zie stage syllabus)!

Begincompetenties (tekst)

 • De student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de inschrijving van een graduaatsopleiding zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.
 • De student moet in het kader van volgtijdelijkheid binnen het opleidingsprogramma al minstens 33 credits verworven hebben, inclusief het VOL-VCA-attest.
 • De student moet een ernstige attitude van veilig en doordacht werken aan de dag leggen (eerst denken, dan doen) met respect en naleving van procedures en het gebruik van voorgeschreven arbeidsmiddelen.
 • De student moet bewust zijn van het feit dat hij/zij in de rol van werknemer-stagiair individueel verantwoordelijk is voor de handelingen die hij/zij verricht. Deze kunnen invloed hebben op zichzelf, de omgeving (milieu), de mensen waarmee hij/zij samenwerkt, maar ook de installaties en de instrumenten en gereedschappen die hij/zij hanteert.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Installatiewerken: Voert zelfstandig gestandaardiseerde elektromechanische onderhouds-, aanpassingsen herstelwerkzaamheden uit in een vertrouwd domein en onder toezicht van een leidinggevende.
De student werkt onder toezicht van een ervaringsdeskundige mee aan een complex elektromechanisch systeem.
02: Basismetingen/testen: Voert elektrische en mechanische basismetingen en -testen uit.
De student schat mechanische basismetingen en -testen correct in met het oog op effectief storingsonderhoud.
De student schat elektrische basismetingen en -testen correct in met het oog op effectief storingsonderhoud.
03: Technische lezing/interpretatie (meertalig): Leest en interpreteert zowel elektrische, mechanische, als P&ID-schema’s (proces- en instrumentatiediagrammen) en tekeningen en raadpleegt, ook in minstens één vreemde taal, vaktechnische informatie.
De student voltooit planmatig montage-en demontagewerkzaamheden onder de noemer periodiek onderhoud volgens goed vakmanschap en veiligheidsregelgeving door gebruik te maken van schema's, tekeningen en werkinstructies.
04: Veiligheid/professionaliteit: Werkt op een maatschappelijk verantwoorde en kwaliteitsvolle manier en past veiligheidsvoorschriften en reglementeringen toe in een vertrouwd domein.
De student gebruikt gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen.
De student past de vooropgestelde veiligheidsnormen en –procedures toe.
De student werkt ordelijk en gestructureerd binnen een redelijke termijn.
07: Teamwork: Werkt constructief en flexibel samen in team voor het plannen en uitvoeren van goedgekeurde aanpassingen en neemt hierin verantwoordelijkheid op.
De student stuurt zichzelf aan en neemt verantwoordelijkheid op binnen het eigen leerproces met het oog op zijn persoonlijke groei in deze beroepscontext.
De student maakt gebruik van zijn sociale vaardigheden om een ondersteunend netwerk binnen de gegeven beroepscontext op te bouwen en te stimuleren met het oog op het bereiken van een efficiënt en effectief werkresultaat.
08: Levenslang leren: Onderhoudt zijn deskundigheidsniveau door technologische ontwikkelingen op te volgen en is zelfkritisch.
De student stuurt zichzelf aan en neemt verantwoordelijkheid op binnen het eigen leerproces met het oog op zijn persoonlijke groei in deze beroepscontext.
09: Communicatie: Rapporteert op doeltreffende wijze aan collega’s en leidinggevenden over zijn werkzaamheden in functie van de opvolging.
De student rapporteert de resultaten van de onderhoudstaken zodat het periodiek onderhoudsplan mogelijk in het teken van curatief storingsmanagement bijgestuurd wordt.

Leerinhoud

 • Interne werkprocedures en werkinstructies
 • Interne montage- en demontagevoorschriften
 • Interne veiligheidsinstructies
 • Codex ARAB, AREI
 • EN-normering
 • Catalogi  (Nederlands/Engels)
 • Alle kennis en vaardigheden die aan bod gekomen zijn tijdens de opleiding elektromechanische systemen
 • Periodieke onderhoudstaken uitvoeren met een spreiding tussen typisch mechanische en elektrische taken over de looptijd van deze stageperiode

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Vormen van groepsleren (dagtraject)24,00 uren
Werkplekleren en/of stage (dagtraject)270,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)226,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht5,00Reflectie op basis van de portfolio. Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarPortfolio35,00Zie syllabus stage. Wekelijks opvolgen van het rapportageproces door de stagebegeleider. Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarStage60,00Zie syllabus stage voor competentie evaluatielijst door de stagementor. Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Algemeen

 • Raadpleeg de stagesyllabus voor meer gedetailleerde informatie i.v.m. evaluatie en richtlijnen voor het praktische verloop van uw stage. Deze stagesyllabus maakt integraal deel uit bij de departementale aanvullingen van het onderwijs- en examenreglement. Enkel de syllabus die bij de start van het desbetreffende academiejaar wordt bekend gemaakt, is geldig.
 • Zonder een correct ingevuld en ondertekend AP-contract kan de stage niet aanvangen.
 • Zonder een goedgekeurd gezondheidsattest uitgeschreven door een arbeidsgeneesheer op basis van een werkpostanalyse (risicoanalyse), kan de stage niet aanvangen.
 • Dit olod komt niet in aanmerking voor tolerantie.
 • Om te kunnen slagen in dit olod moet de student minimum 50% behalen voor de deelevaluatie stage en minimum 50% voor de deelevaluatie portfolio.  

Portfolio
Wekelijks stuurt de student zijn aangevulde portfolio door aan zijn begeleidende stagementor en persoonlijk toegekende stagebegeleider.

De portfolio omvat (zie syllabus stage):

 • dagrapporten met een minimale workload van 270 effectief gewerkte stage-uren;
 • wekelijks kies je een onderhoudstaak met een gepland karakter die je bespreekt in het kader van een werkvoorbereiding en/of instructie met het oog op toekomstige bijsturing ervan;
 • zelfreflectie beoordelingsformulier;
 • samenvattend verslag tussentijds gesprek;
 • gedurende de looptijd van deze stageperiode verwerk je gedetailleerd en naar eigen keuze twee taken die je helemaal uitwerkt volgens de methode van een Root Cause Analyse.

Op het einde van de stageperiode evalueert de stagementor in het bijzijn van de persoonlijk toegekende stagebegleider de student, aan de hand van een beoordelingsformulier aangeleverd door de hogeschool. Halverwege de stage en bij wijze van remediëring zal dezelfde evaluatie uitgevoerd worden in het bijzijn van de student en met feedback aan de student. Deze feedback wordt afgetoetst aan de zelfreflectie die de student proactief mee opnam in zijn portfolio.

Permanente evaluatie

 • Aanwezigheid tijdens stage is verplicht.
 • Tijdens stage wordt er permanent geëvalueerd.
 • Een student die geen 36 werkende dagen kan bewijzen op basis van dagrapporten (270u/7.5= 36), ongeacht wettige of onwettige afwezigheid, krijgt de code ‘F’ van Fail voor het desbetreffende deelexamen. Studenten met gewettigde afwezigheid kunnen in overleg met hun stagementor en met de persoonlijk toegekende stagebegeleider deze afwezigheden opvangen op een ander moment. Meer informatie i.v.m. afwezigheid tijdens practica, lees je in de campusaanvullingen van het onderwijs- en examenreglement van het departement WT (www.ap.be).
 • Een code ‘F’ voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel.
 • Op basis van de dagrapporten waakt de student erover om in overleg met zijn bedrijfsmentor de werktaken gelijkmatig te spreiden over wat typisch mechanisch onderhoud en elektrisch onderhoud genoemd kan worden. Het is aan de persoonlijk toegekende stagebegeleider om tijdens zijn geplande bedrijfsbezoeken dit thema bij te sturen/op te volgen in consensus met alle betrokken partijen.
 • Bij sommige evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie kan aanwezigheid tijdens een specifiek contactmoment vereist/verplicht zijn. Afwezigheid op zulk moment resulteert in een 0 voor dat evaluatie onderdeel.
 • Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.