Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Predictieve onderhoudsmetingen26804/1854/2021/1/76
Studiegids

Predictieve onderhoudsmetingen

26804/1854/2021/1/76
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Graduaat elektromechanische systemen (Antwerpen), trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • onderhoudstechnieken
In andere opleidingen:
 • Graduaat elektromechanische systemen (Mechelen) als Predictieve onderhoudsmetingen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peeters Joris
Andere co-titularis(sen): Frickel Daniel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod predictieve onderhoudsmetingen behandelt de belangrijkste metingen en meetmethoden waarop predictief onderhoud is gebaseerd. Namelijk: trillingsmetingen, ultrasoonmetingen, infraroodmetingen en olieanalyse. Je leert tevens hoe je al deze gegevens op een analytische wijze moet combineren tot een juiste diagnose van de installatie.
Tijdens deze labozittingen gaan we de theorie van het "predictief onderhoud" aan de praktijk toetsen.
De student zal hier een aantal technieken aanleren die noodzakelijk zijn om op een moderne, industrieel verantwoorde wijze, predictief onderhoud te kunnen plannen en uitvoeren.
Het olod predictieve onderhoudsmetingen bereidt voor op het stellen van een juiste algemene diagnose van de industriële installatie, op basis van de verschillende meetprincipes en het maken van een rapport met aanbevelingen voor de onderhoudsdienst.

Begincompetenties (tekst)

De student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de  inschrijving van een graduaatsopleiding zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

OLR-Leerdoelen (lijst)

05: Storingsonderzoek: Lokaliseert, identificeert en diagnosticeert storingen aan elektromechanische installaties, rekening houdend met situationele elementen en/of onderhoudshistoriek.
De student weet hoe hij de historiek van een machine moet interpreteren.
De student verantwoordt het onderhoud van een machine aan de hand van de onderhoudshistoriek en houdt deze ook bij.
De student verantwoordt de keuze van materialen, lagers en smeermiddelen.
De student benoemt eenvoudige slijtage verschijnselen aan de hand van de meetresultaten.
De student voert betrouwbare metingen uit.
10 OT: Predictief onderhoud: Controleert en analyseert de werking van elektromechanische systemen op basis van de courante meet- en analysetechnieken en voorspelt storingen op basis van deze indicaties.
De student onderscheidt de verschillende tribologische problemen.
De student doet een voorstel over de te ondernemen preventieve interventies.
De student rapporteert over de toestand van de te onderhouden machines.
De student past de begrippen wrijving, rolweerstand en slijtage correct toe tijdens analysetechnieken.
De student kent de verschillende onderhoudsmetingen en hun toepassingen.
De student herkent typische meetfouten en weet hoe deze te verhelpen.

Leerinhoud

 • Inleiding in de tribologie en verklaring van kenmerkende slijtage-beelden.
 • Uiteenzetting over de verschillende smeermiddelen en hun toepassingen.
 • Toelichting over de voornaamste (predictieve) onderhoudsmetingen.
  • Trillingsmetingen
  • Ultrasoonmetingen
  • Infraroodmetingen
  • Olieanalyse
  • Balanceren
  • Uitlijnen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)9,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)10,50 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)56,50 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)9,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)17,50 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)49,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets20,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off30,00
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)25,00Labo
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off55,0025% opdracht indienen voor aanvang van examen en 30% momentopname op examen
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)25,00Labo - niet herneembaar deel. Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie:

 • Aanwezigheid tijdens labozittingen is verplicht.
 • Tijdens labo wordt er permanent geëvalueerd.
 • Een student die 2 of meer keer afwezig is tijdens de labozitting, wettig of onwettig, krijgt een code 'F' van Fail voor het desbetreffende labo. Meer informatie over de code 'F' vind je in het onderwijs- en examenreglement.
 • Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel.
 • Bij elke afwezigheid krijgt de student een 0-score voor de permanente evaluatie van dat labo-onderdeel.
 • De student die hierbij wettig afwezig is, kan één labozitting inhalen. Hiervoor dient de student contact op te nemen met de betrokken lector en de afspraken te volgen zoals beschreven in de cursus. De inhaalzitting moet ten laatste 2 sessies voor het einde van de labozittingen aangevraagd worden.
 • Het maken van voorbereidingen van opdrachten/taken/oefeningen is verplicht.
 • De taken/opdrachten/oefeningen tellen mee als permanente evaluatie.
 • Elk opdracht/taak/oefeningen die niet of niet tijdig wordt ingediend krijgt de student een 0-score voor de permanente evaluatie van dat onderdeel.
 • De student die hierbij wettig afwezig is, kan maximaal één taak/opdracht/oefening inhalen. Hiervoor dient de student contact op te nemen met de betrokken lector. De inhaalzitting moet ten laatste 2 sessies voor het einde van het vak aangevraagd worden.