Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Multidisciplinair projectwerk - MRT32185/1854/2021/1/88
Studiegids

Multidisciplinair projectwerk - MRT

32185/1854/2021/1/88
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Graduaat elektromechanische systemen (Antwerpen), trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • meet- en regeltechnieken
In andere opleidingen:
 • Graduaat elektromechanica (uitdovend - Mechelen) als Projectwerk Procesautomatisering
 • Graduaat elektromechanische systemen (Mechelen) als Multidisciplinair projectwerk - MRT
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Aouad Rachid
Andere co-titularis(sen): El Meziani Saïd
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 35 studiepunten afgewerkt hebben EN ((eerder ingeschreven voor Communicatievaardigheden OF simultaan te volgen met Communicatievaardigheden) EN (eerder ingeschreven voor Professionele vaardigheden OF simultaan te volgen met Professionele vaardigheden)).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

In dit OLOD worden de studenten getraind om in een multidisciplinair team samen te werken en leiding te geven aan een projectteam. In teamverband creatief zoeken naar oplossingen voor de gestelde problemen in een opdracht. Dit OLOD loopt parallel met de eindstage en is mede het sluitstuk van de opleiding. 

Begincompetenties (tekst)

De student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de inschrijving van een graduaatsopleiding zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.
De student moet in het kader van volgtijdelijkheid binnen het opleidingsprogramma al minstens 35 credits verworven hebben.

OLR-Leerdoelen (lijst)

06: Adviseur EMS: Adviseert en informeert gebruikers, collega’s en leidinggevenden over de toestand van de elektromechanische installaties en formuleert verbetervoorstellen met het oog op gebruik en werking.
De student stelt een concreet plan van eisen op van het project en presenteert dit door gebruik te maken van diverse communicatietechnieken.
07: Teamwork: Werkt constructief en flexibel samen in team voor het plannen en uitvoeren van goedgekeurde aanpassingen en neemt hierin verantwoordelijkheid op.
De student motiveert en activeert, als leider, een multidisciplinair team.
De student werkt constructief samen in team en neemt verschillende rollen op (teamlid, leidinggevende ...).
De student reflecteert kritisch over het projectmatig werken en het eigen leerproces.
De student licht de opdracht kritisch door rekening houdend met het projectplan en de vooropgestelde deadlines en evalueert in team de technische haalbaarheid.
De student neemt de verschillende taken en rollen op in een vergadering en is besluitvaardig.
08: Levenslang leren: Onderhoudt zijn deskundigheidsniveau door technologische ontwikkelingen op te volgen en is zelfkritisch.
De student analyseert en beoordeelt een automatiseringsprogramma conform de functiebeschrijving, rekening houdend met procedures en veiligheidsvoorschriften.
De student documenteert zich zelfstandig aan de hand van (anderstalige) wetenschappelijk relevante literatuur met het oog op een efficiënte aanpak van het project.
09: Communicatie: Rapporteert op doeltreffende wijze aan collega’s en leidinggevenden over zijn werkzaamheden in functie van de opvolging.
De student toont aan dat hij kennis heeft van verschillende gespreksvaardigheden: non verbale communicatie, (actief) luisteren, vragen stellen, eigen mening en omgaan met feedback.
De student rapporteert schriftelijk en op gestructureerde wijze aan de leden van het projectteam en aan de projectcoach.
10 MRT: aanpassing processturing: Controleert en analyseert de werking van processor gestuurde productie- en proceslijnen en/of producten en voert er aanpassingen aan uit volgens vaste procedures.
De student analyseert en beoordeelt een automatiseringsprogramma conform de functiebeschrijving, rekening houdend met procedures en veiligheidsvoorschriften.
11 MRT: Indienstname software: Wijzigt programma’s, laadt aangepaste en goedgekeurde programma’s in het automatiseringssysteem en controleert de goede werking ervan.
De student voert de opdracht uit gebruikmakend van de verworven kennis uit de opleiding.
12 MRT: Onderhoudswerk: Formuleert voorstellen voor mogelijke preventieve, correctieve en adaptieve interventies met betrekking tot meet- en regeltechnische aspecten op basis van een analyse van meetresultaten en andere data en voert deze uit onder toezicht van de leidinggevende.
De student voorspelt aan de hand van het uitgewerkte projectplan mogelijke storingen.

Leerinhoud

 • Een opdracht analyseren en in team een projectplan opstellen.
 • Een opdracht in team uitvoeren rekening houdend met de opgelegde deadlines en de kennis verworven tijdens de opleiding.
 • In Nederlandstalige/Engelstalige catalogi informatie opzoeken.
 • Kritisch reflecteren, zowel over het projectmatig werken als het eigen proces.
 • Schriftelijk en gestructureerd rapporteren. 
 • Presenteren van het project.
 • De concrete leerinhouden van de gemengde teamopdrachten zijn niet relevant en variëren naargelang de opdracht.  

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Vormen van groepsleren (dagtraject)39,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)65,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht50,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarPortfolio25,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie25,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Projectwerk/groepswerk
De uitgewerkte projecten zijn het resultaat van eigen werk dat ontwikkeld is binnen dezelfde groep. Samenwerken tussen twee of meerdere groepen voor een deel of voor de volledige proef is m.a.w. niet toegelaten en kan als fraude beoordeeld worden. Meer informatie over fraude vind je in het onderwijs- en examenreglement.

Permanente evaluatie

 • Aanwezigheid tijdens labozittingen is verplicht.
 • Tijdens labo wordt er permanent geëvalueerd.
 • Een student die 2 of meer keer afwezig is tijdens de labozitting, ongeacht wettig of onwettig, krijgt een code F van Fail voor het desbetreffende labo. Meer informatie over de code F vind je in het onderwijs- en examenreglement.
 • Een code F voor een deelexamen resulteert in een code F voor het gehele opleidingsonderdeel.
 • Bij elke afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat labo-onderdeel van permanente evaluatie.
 • De student die hierbij wettig afwezig is kan één labozitting inhalen. Hiervoor dient de student contact op te nemen met de betrokken lector en de afspraken te volgen zoals beschreven in de cursus. De inhaalzitting moet ten laatste 2 sessies voor het einde van de labo-zittingen aangevraagd worden.