Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Stage EMS - MRT32186/1854/2021/1/25
Studiegids

Stage EMS - MRT

32186/1854/2021/1/25
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Graduaat elektromechanische systemen (Antwerpen), trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • meet- en regeltechnieken
In andere opleidingen:
 • Graduaat elektromechanische systemen (Mechelen) als Stage EMS - MRT
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 20 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Adriaensens Raoul
Andere co-titularis(sen): Andries Lucien, Aouad Rachid, Dieltiens Sien, El Meziani Saïd, Peeters Joris, Rotty Laurens, Sienack Luc, Unal Safak, Vandenbosch Johan, Van Gyseghem Gert, Verhulst Marc, Ysewyn Marc
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 35 studiepunten afgewerkt hebben.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 520,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Stage elektromechanische systemen met afstudeerrichting Meet-en regeltechnicus behandelt in een reële werkomgeving de student in de praktijk te werken in een technische omgeving. Bepaalde competenties/vaardigheden dient de student daar te ontwikkelen onder leiding van een stagementor.

Als student zoek je zelf een gepast stagebedrijf, bij voorkeur de stageplek waar de stage periodiek onderhoud werd uitgevoerd, indien deze voldoet aan de voorwaardenlijst voor stagebedrijven, zoals gedefinieerd door de hogeschool. Gedurende het zoekproces naar een geschikte stageplaats en het stagemoment zelf kan je terugvallen op de stagecoördinator en/of je persoonlijk toegekende stagebegeleider.

Alvorens je met de stage kunt starten, dien je een stagevoorstel in en breng je zelf de contractuele verplichtingen in orde inclusief het gezondheidstoezicht (indien van toepassing). De student moet een risicoanalyse door de preventiedienst van het bedrijf laten uitvoeren en zich houden aan de conclusies van deze analyse.

Gedurende de looptijd van deze stageperiode blijft de persoonlijk toegekende stagebegeleider op diverse manieren kwalitatief het leerproces opvolgen en bijsturen waar nodig. Hij doet dat op basis van het portfolio (inclusief de dagrapporten) en door ongeveer 3 bezoeken te plannen. Tijdens die bezoeken zijn ook de student en de stagementor aanwezig. De student maakt een samenvattend verslag op met gemaakte afspraken dat deel uitmaakt van zijn portfolio (zie stage syllabus)!

Begincompetenties (tekst)

 • De student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de inschrijving van een graduaatsopleiding zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.
 • De student moet in het kader van volgtijdelijkheid binnen het opleidingsprogramma al minstens 35 credits verworven hebben, inclusief het VOL-VCA-attest.
 • De student moet een ernstige attitude van veilig en doordacht werken aan de dag leggen (eerst denken, dan doen) met respect en naleving van procedures en het gebruik van voorgeschreven arbeidsmiddelen.
 • De student moet bewust zijn van het feit dat hij/zij in de rol van werknemer-stagiair individueel verantwoordelijk is voor de handelingen die hij/zij verricht. Deze kunnen invloed hebben op zichzelf, de omgeving (milieu), de mensen waarmee hij/zij samenwerkt, maar ook de installaties en de instrumenten en gereedschappen die hij/zij hanteert.
  .

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Installatiewerken: Voert zelfstandig gestandaardiseerde elektromechanische onderhouds-, aanpassingsen herstelwerkzaamheden uit in een vertrouwd domein en onder toezicht van een leidinggevende.
De student rapporteert over zijn werkzaamheden in een dagrapport en maakt RCA's op over complexe storingen.
De student voert diverse installatiewerken uit.
De student voert zelfstandig gestandaardiseerde elektromechanische onderhoudswerkzaamheden uit in een vertrouwd domein en onder toezicht van een leidinggevende.
De student werkt oplossingsgericht.
02: Basismetingen/testen: Voert elektrische en mechanische basismetingen en -testen uit.
De student werkt oplossingsgericht.
03: Technische lezing/interpretatie (meertalig): Leest en interpreteert zowel elektrische, mechanische, als P&ID-schema’s (proces- en instrumentatiediagrammen) en tekeningen en raadpleegt, ook in minstens één vreemde taal, vaktechnische informatie.
De student raadpleegt vaktechnische informatie in het Nederlands en in minstens één vreemde taal.
De student leest en interpreteert elektrische, mechanische en eenvoudige P&ID-schema's en tekeningen.
04: Veiligheid/professionaliteit: Werkt op een maatschappelijk verantwoorde en kwaliteitsvolle manier en past veiligheidsvoorschriften en reglementeringen toe in een vertrouwd domein.
De student past voorschriften en reglementeringen rond veiligheid, milieu en welzijn toe in een vertrouwd domein.
De student levert kwaliteitsvol werk met aandacht voor afwerking, welzijn, netheid, etc.
De student reflecteert over de naleving van veiligheidsvoorschriften op de werkvloer.
De student werkt tijdsbewust in functie van het productieproces.
05: Storingsonderzoek: Lokaliseert, identificeert en diagnosticeert storingen aan elektromechanische installaties, rekening houdend met situationele elementen en/of onderhoudshistoriek.
De student lokaliseert, identificeert en diagnosticeert storingen aan elektromechanische installaties, rekening houdend met situationele elementen en/of onderhoudshistoriek.
06: Adviseur EMS: Adviseert en informeert gebruikers, collega’s en leidinggevenden over de toestand van de elektromechanische installaties en formuleert verbetervoorstellen met het oog op gebruik en werking.
De student informeert en adviseert gebruikers, collega's en leidinggevenden over de toestand van de elektromechanische installaties.
07: Teamwork: Werkt constructief en flexibel samen in team voor het plannen en uitvoeren van goedgekeurde aanpassingen en neemt hierin verantwoordelijkheid op.
De student werkt constructief samen in teamverband.
De student gaat op een constructieve manier om met feedback.
De student gaat flexibel om met veranderende werkschema's en opdrachten.
08: Levenslang leren: Onderhoudt zijn deskundigheidsniveau door technologische ontwikkelingen op te volgen en is zelfkritisch.
De student vertoont een waarneembaar groeiproces.
De student vult zelf zijn werkplekbeoordeling in en laat zien dat hij zelfkritisch is.
09: Communicatie: Rapporteert op doeltreffende wijze aan collega’s en leidinggevenden over zijn werkzaamheden in functie van de opvolging.
De student rapporteert via opvolgdocumenten doeltreffend over zijn werkzaamheden aan collega's en leidinggevenden (schriftelijk).
De student wisselt doeltreffend informatie uit over zijn werkzaamheden met collega's en leidinggevenden (mondeling).
De student rapporteert over zijn werkzaamheden in een dagrapport en maakt RCA's op over complexe storingen.
10 MRT: aanpassing processturing: Controleert en analyseert de werking van processor gestuurde productie- en proceslijnen en/of producten en voert er aanpassingen aan uit volgens vaste procedures.
De student voert aanpassingen uit volgens vaste procedures (bv. kalibreren van een zuurstofmeting in een proces) en geeft de installatie vrij onder toezicht.
De student controleert en analyseert de werking van de sturing en de regeling, stelt ze af en geeft de installatie vrij onder toezicht.
12 MRT: Onderhoudswerk: Formuleert voorstellen voor mogelijke preventieve, correctieve en adaptieve interventies met betrekking tot meet- en regeltechnische aspecten op basis van een analyse van meetresultaten en andere data en voert deze uit onder toezicht van de leidinggevende.
De student formuleert voorstellen voor mogelijke preventieve, correctieve of adaptieve interventies onder toezicht van een leidinggevende.

Leerinhoud

 • Interne werkprocedures en werkinstructies
 • Interne montage- en demontagevoorschriften
 • Interne veiligheidsinstructies
 • Codex ARAB, AREI
 • EN-normering
 • Catalogi (Nederlands/Engels)
 • Alle kennis en vaardigheden die aan bod gekomen zijn tijdens de opleiding elektromechanische systemen
 • Curatieve onderhoudstaken uitvoeren met aandacht voor taken specifiek voor een beginnend meet- en regeltechnicus

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Vormen van groepsleren (dagtraject)9,00 uren
Werkplekleren en/of stage (dagtraject)375,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)143,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht10,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarStage70,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarPortfolio20,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Algemeen

 • Raadpleeg de syllabus stage en werkplekleren voor meer gedetailleerde informatie i.v.m. evaluatie en richtlijnen voor het praktische verloop van uw stage. Deze stagesyllabus maakt integraal deel uit bij de departementale aanvullingen van het onderwijs- en examenreglement. Enkel de syllabus die bij de start van het desbetreffende academiejaar wordt bekend gemaakt, is geldig.
 • Zonder een correct ingevuld en ondertekend AP-contract kan de stage niet aanvangen.
 • Zonder een goedgekeurd gezondheidsattest uitgeschreven door een arbeidsgeneesheer op basis van een werkpostanalyse (risicoanalyse), kan de stage niet aanvangen.
 • Dit olod komt niet in aanmerking voor tolerantie.
 • Om te kunnen slagen in dit olod moet de student minimum 50% behalen voor de deelevaluatie stage en minimum 50% voor de deelevaluatie portfolio.

Portfolio
Wekelijks stuurt de student zijn aangevulde portfolio door aan zijn begeleidende stagementor en persoonlijk toegekende stagebegeleider.

De portfolio omvat (zie syllabus stage):

 • dagrapporten met een minimale workload van 375 effectief gewerkte stage-uren;
 • om de 10 gepresteerde werkdagen kies je een onderhoudstaak met een gepland karakter die je bespreekt in het kader van een werkvoorbereiding en/of instructie met het oog op toekomstige bijsturing ervan;
 • om de 10 gepresteerde werkdagen verwerk je gedetailleerd en naar eigen keuze een taak die je helemaal uitwerkt volgens de methode van een Root Cause Analyse (complexiteit neemt toe: behandelen van eenvoudigere taken naar steeds complexere storingen);
 • zelfreflectie beoordelingsformulier;
 • samenvattend verslag tussentijds gesprek;
 • Eindreflectieverslag

Op het einde van de stageperiode evalueert de stagementor in het bijzijn van de persoonlijk toegekende stagebegleider de student, aan de hand van een beoordelingsformulier aangeleverd door de hogeschool. Halverwege de stage en bij wijze van remediëring zal dezelfde evaluatie uitgevoerd worden in het bijzijn van de student en met feedback aan de student. Deze feedback wordt afgetoetst aan de zelfreflectie die de student proactief mee opnam in zijn portfolio.

Permanente evaluatie

 • Aanwezigheid tijdens stage is verplicht.
 • Tijdens stage wordt er permanent geëvalueerd.
 • Een student die geen 50 werkende dagen kan bewijzen op basis van dagrapporten (375u/7.5=50), ongeacht wettige of onwettige afwezigheid, krijgt de code ‘F’ van Fail voor het desbetreffende deelexamen. Studenten met gewettigde afwezigheid kunnen in overleg met hun stagementor en met de persoonlijk toegekende stagebegeleider deze afwezigheden opvangen tot uiterlijk einde periode tweede examenkans van het desbetreffende academiejaar (zie academische kalender). Meer informatie i.v.m. afwezigheid tijdens practica, lees je in de campusaanvullingen van het onderwijs- en examenreglement van het departement WT (www.ap.be).
 • Een code ‘F’ voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel.
 • Op basis van de dagrapporten waakt de student erover om in overleg met zijn bedrijfsmentor de werktaken gelijkmatig te spreiden over wat typisch mechanisch onderhoud en elektrisch onderhoud genoemd kan worden. Het is aan de persoonlijk toegekende stagebegeleider om tijdens zijn geplande bedrijfsbezoeken dit thema bij te sturen/op te volgen in consensus met alle betrokken partijen.
 • Bij sommige evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie kan aanwezigheid tijdens een specifiek contactmoment vereist/verplicht zijn. Afwezigheid op zulk moment resulteert in een 0 voor dat evaluatie onderdeel.
 • Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.