Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Aardrijkskunde 1 vakinhoud 1B34588/1839/2021/1/27
Studiegids

Aardrijkskunde 1 vakinhoud 1B

34588/1839/2021/1/27
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Aardrijkskunde
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Timmermans Annie
Andere co-titularis(sen): Heyrman Rita
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 76,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 15,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kunnen geografisch bronmateriaal adequaat toepassen en geografische basiskennis-begrippen-relaties in passende context gebruiken
kunnen zowel videoboodschappen als tekstmateriaal in vreemde taal schematiseren en in verband brengen met de leerinhouden
bouwen aan referentiekaart van de wereld en kunnen deze binnen geopolitieke en historische context plaatsen
kunnen eigen geografisch referentiekader relateren aan andere denk-en referentiekaders en hier gepast mee omgaan
kunnen demografische vraagstukken en bevolkingsdynamieken vanuit meerdere socio-culturele invalshoeken benaderen (IC versus DC)
kunnen bodems op wereldschaal en in België omschrijven en linken aan andere geografische inhouden
kunnen uitleggen hoe bodems ontstaan in de tijd en in de ruimte
kunnen nieuwe vakbegrippen en inzichten toepassen
kunnen uit statistisch en grafisch materiaal gefundeerde besluiten trekken i.v.m. groei, spreiding en bevolkingspolitiek
kunnen de bodemkundige begrippen en processen identificeren, kunnen de bodemprofielen en bodemsoorten analyseren
Kunnen de kennis en het inzicht over bodemkunde samenvatten door middel van een digitaal leerpad.
kunnen een bodemprofiel herkennen op basis van geografische hulpbronnen (fotomateriaal en terreintechnieken)
Kunnen de evolutie van een bodem relateren aan duurzaamheid en economische beweegredenen
kunnen onderzoekend handelen bij de uitvoering van cases intra- en extramuros.
Kunnen GIS-technieken toepassen binnen thematische cases en inhoudelijke vraagstukken gerelateerd aan de betrokken thema’s.
kunnen eigen communicatiestijl en deze van medestudenten analyseren en van feedback voorzien in presentatie
kunnen de Belgische en/of Europese bevolkingsproblematiek (ontgroening) plaatsen in een internationale context en de gevolgen afleiden van internationale politieke acties en/of beslissingen van staten, supranationale organisaties
kunnen door actualiteitsverwerving, toetsing en klassikale bespreking in combinatie met de cursusinhouden, een steeds meer gefundeerde mening over internaitonaal maatschappelijke, economische en politieke vraagstukken gerelateerd aan de behandelde thema’s opbouwen
Kunnen bodems en bodemprofielen op basis van zichtbare kenmerken herkennen in context van terreinonderzoek
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kunnen nieuwe inhouden i.v.m. demografie inzichtelijk omschrijven en verklaren vanuit het aangeboden bronmateriaal
kunnen uit aangeboden cijfergegevens de statistische waarden (centrummaten, spreidingsmaten) berekenen en interpreteren.
kunnen statistisch materiaal van eigen woongemeente verzamelen en verwerken tot een demografische casestudy en er de passende besluiten uit trekken

Leerinhoud

Het OLOD Aardrijkskunde 1 vakinhoud 1B omvat twee thematische cursussen:

Thema 3, bevolkingsvraagstukken
Verwerking van bevolkingsgegevens
ruimtelijke spreiding van de wereldbevolking
evolutie van de wereldbevolking
migraties

Thema 4, bodemkunde
basisbegrippen in de bodemkunde
bestanddelen van een bodem
structuur van een bodem
bodemvorming en beïnvloedende factoren
bodemclassificatie op verschillende schaalniveaus
duurzaam bodemgebruik

leerbevordering thema 3

kunnen geografisch bronmateriaal adequaat toepassen en geografische basiskennis-begrippen-relaties in passende context gebruiken
kunnen nieuwe begrippen en inzichten toepassen
kunnen nieuwe inhouden i.v.m. demografie inzichtelijk omschrijven en verklaren vanuit het aangeboden bronmateriaal
kunnen uit aangeboden cijfergegevens de statistische waarden (centrummaten, spreidingsmaten) berekenen en interpreteren.
kunnen uit statistisch en grafisch materiaal gefundeerde besluiten trekken i;v.m; groei, spreiding en bevolkingspolitiek.
kunnen zowel videoboodschappen als tekstmateriaal in vreemde taal schematiseren en in verband brengen met de leerinhouden
zelfontwikkeling thema 3
kunnen onderzoekend handelen
kunnen statistisch materiaal van eigen woongemeente verzamelen en verwerken tot een demografische casestudy en er de passende besluiten uit trekken
bouwen aan referentiekaart van de wereld en kunnen deze binnen geopolitieke en historische context plaatsen
kunnen eigen geografisch referentiekader relateren aan andere denk-en referentiekaders en hier gepast mee omgaan
kunnen eigen communicatiestijl en deze van medestudenten analyseren en van feedback voorzien in opeenvolgende presentaties (leerlijn)
kunnen demografische vraagstukken en bevolkingsdynamieken vanuit meerdere socio-culturele invalshoeken benaderen (IC versus DC)
kunnen de Belgische en/of Europese bevolkingsproblematiek (ontgroening) plaatsen in een internationale context en de gevolgen afleiden van internationale politieke acties en/of beslissingen van staten, supra-nationale organisaties
kunnen door actualiteitsverwerving, toetsing en klassikale bespreking in combinatie met de cursusinhouden, een steeds meer gefundeerde mening over internaitonaal maatschappelijke, economische en politieke vraagstukken gerelateerd aan het behandelde thema bevolking opbouwen

Leerbevordering thema 4
identificeren de bodemkundige begrippen en processen, en analyseren de bodemprofielen en bodemsoorten, met gebruik van GIS
vatten de kennis en het inzicht over bodemkunde samen door middel van een digitaal leerpad.
kunnen een bodemprofiel herkennen op basis van terreintechnieken tijdens geografisch veldwerk
kunnen bodems op wereldschaal en in België omschrijven en linken aan andere geografische inhouden
kunnen uitleggen hoe bodems ontstaan in de tijd en in de ruimte
relateren de evolutie van een bodem aan duurzaamheid en economische beweegredenenTopografische kennis
   

Studiematerialen (lijst)

Cursus aardrijkskunde 1B, thema 3 - BevolkingsvraagstukkenVerplicht€ 3,00
  • Auteur: Rita Heyrman
Cursus aardrijkskunde 1B, thema 4 - BodemkundeVerplicht€ 2,00
  • Auteur: Annie Timmermans
StudiewijzerVerplicht
Handboek Plantyn Algemene WereldatlasVerplicht€ 29,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets80,00Schriftelijk examen
Semester 1Vaardigheidstoets hands on20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets80,00Schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on20,00