Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Aardrijkskunde 1 vakinhoud 1A34587/1839/2021/1/90
Studiegids

Aardrijkskunde 1 vakinhoud 1A

34587/1839/2021/1/90
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Aardrijkskunde
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Timmermans Annie
Andere co-titularis(sen): Heyrman Rita
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 106,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 15,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
kunnen de lokale energiemarkt plaatsen in een internationale context en de gevolgen afleiden van internationale politieke en economische activiteiten van OPEC, individuele staten, supra-nationale
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kunnen de handelsstromen tussen producenten en consumenten voor de diverse fossiele brandstoffen afleiden uit het aangeboden bronmateriaal en hieruit besluiten trekken omtrent het actuele belang.
kunnen de huidige visie op platentektoniek afleiden van aangeboden bronmateriaal en koppelen aan geologische verschijnselen (o.a. vulkanisme en aardbevingen)
kunnen geologische processen (breuken, plooingen, gebergtevorming, metamorfisme…) inzichtelijk afleiden uit aangeboden bronmateriaal
kunnen vulkanische verschijnselen afleiden uit aangeboden bronmateriaal en relaties leggen geologische processen
kunnen relaties tussen geologische verschijnselen inzichtelijk afleiden en verwoorden
kunnen geografisch bronmateriaal adequaat toepassen
kunnen gesteenten herkennen, benoemen en klasseren op basis van uiterlijke kenmerken adhv een determinatietabel
kunnen mineralen herkennen, benoemen en klasseren op basis van uiterlijke kenmerken door gebruik te maken van de schaal van Mohs en mineralengids
kunnen nieuwe begrippen en inzichten toepassen tijdens geografisch veldwerk
kunnen de bestaande energiereserves van niet-duurzame energiebronnen typeren en afleiden uit het aangeboden bronmateriaal en hieruit de gevolgen afleiden voor het huidige en toekomstige gebruik.
kunnen de voornaamste mondiale milieuproblemen gelinkt aan het gebruik van fossiele brandstoffen inzichtelijk uitwerken en de actuele oplossingen aftoetsen
kunnen verschillende energiebronnen benoemen afgaande op diverse criteria en deze indelingen toepassen in diverse contexten
kunnen de geologische vorming van de fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas, steenkool en uranium) verduidelijken uit het aangeboden bronmateriaal en deze linken aan de actuele economische waarde
bouwen aan referentiekaart van de wereld en kunnen deze binnen geopolitieke en historische context plaatsen
kunnen nieuwe inhouden voor beide thema’s inzichtelijk omschrijven, verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal en toepassen in nieuwe of actuele contexten.
Kunnen mineralen en gesteenten definiëren en kenmerken uit aangeboden monsters en bronmateriaal afleiden
Kunnen geologische tijd en tijdsindelingen omschrijven en gebruiken in correcte context
Kunnen geologische evolutie van België en Europa afleiden uit aangeboden bronmateriaal en inzichtelijk koppelen aan voorkomende geologische processen en kunnen gevolgen voor het huidige landschap afleiden
kunnen de olie- en steenkoolcrisis kaderen binnen een economisch-historische context uit het aangeboden bronmateriaal en hieruit de gevolgen afleiden voor de actuele economische situatie op de energiemarkt
kunnen kernenergie als energiebron typeren door middel van werking, afvalverwerking inzichtelijk uit te werken op basis van aangeboden bronmateriaal en hieruit de actualiteit duiden.
Kunnen GIS-technieken toepassen binnen thematische cases en inhoudelijke vraagstukken gerelateerd aan het betrokken thema
Kunnen geologische en geografische begrippen en relaties in passende context kunnen gebruiken
kunnen statistische gegevens kaderen binnen de huidige energiemarkt en deze tegelijkertijd koppelen aan geopolitiek en actuele energiepolitiek
Kunnen mineralen en gesteenten op basis van zichtbare kenmerken herkennen in context van terreinonderzoek
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kunnen relatie leggen tussen energieverbruik en welvaartsniveau uit aangeboden bronmateriaal

Leerinhoud

Het OLOD aardrijkskunde vakinhoud 1A wordt voorafgegaan door een startblok van één week bestaande enerzijds uit instaptoets en opvolging en anderzijds de opstart naar de leerlijnen (actualiteit, topografie, GIS en TGV).

Het OLOD aardrijkskunde vakinhoud 1A bestaat uit twee themacursussen met aansluitend het deelolod toegepaste didactiek 1.
Thema 1 - De actieve aarde
Structuur van de aarde
Geomagnetisme - Geothermie
Van continentendrift tot platentektoniek
De samenstelling van de aarde
Tijd in de geologie
Enkele geologische processen: vulkanisme, isostasie, orogenese
Geologie van België

Thema 2 - Energie, naar een duurzaam beheer van bronnen.
Relatie energiebronnen en welvaart
De verschillende energiebronnen
Productie en handelsstromen van energiebronnen
Energiecrisissen en hun gevolgen
Eindige energiereserves
Energie en milieu

Aardrijkskunde 1A, Toegepaste didactiek 1
Geografie en/of de schoolaardrijkskunde
Nieuwe eindtermen ruimtelijk bewustzijn
Opbouw van een aardrijkskundeles - introductie lesvoorbereiding
Aardrijkskundige werkwijze in een passende werkvorm.

Leerbevordering thema 1
kunnen nieuwe inhouden i.v.m. de actieve aarde inzichtelijk omschrijven, verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal en toepassen in nieuwe contexten.
kunnen de huidige visie op platentektoniek afleiden van aangeboden bronmateriaal en koppelen aan geologische verschijnselen (o.a. vulkanisme en aardbevingen)
mineralen en gesteenten kunnen definiëren en kenmerken uit aangeboden monsters en bronmateriaal afleiden
kunnen geologische processen (breuken, plooingen, gebergtevorming, metamorfisme…) inzichtelijk afleiden uit aangeboden bronmateriaal
kunnen vulkanische verschijnselen afleiden uit aangeboden bronmateriaal en relaties leggen geologische processen
geologische tijd en tijdsindeling kunnen omschrijven en gebruiken in correcte context
geologische evolutie van België en Europa kunnen afleiding uit aangeboden bronmateriaal en inzichtelijk kunnen koppelen aan voorkomende geologische processen en gevolgen voor het huidige landschap kunnen afleiden
kunnen relaties tussen geologische verschijnselen inzichtelijk afleiden en verwoorden
kunnen geografisch bronmateriaal adequaat toepassen
Zelfontwikkeling
geologische en geografische begrippen en relaties in passende context kunnen gebruiken
kunnen gesteenten herkennen, benoemen en klasseren op basis van uiterlijke kenmerken adhv een determinatietabel
kunnen mineralen herkennen, benoemen en klasseren op basis van uiterlijke kenmerken door gebruik te maken van de schaal van Mohs en mineralengids
kunnen de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU verduidelijken binnen de actuele context
kunnen nieuwe begrippen en inzichten toepassen tijdens geografisch veldwerk in de Scheldepolders
kunnen nieuwe begrippen en inzichten toepassen tijdens geografisch veldwerk in het Antwerps havengebied
kunnen nieuwe begrippen en inzichten toepassen tijdens het geografisch veldwerk in het KBIN en fysisch-geografische excursie binnen vakinhoud 4

leerbevordering thema 2
kunnen nieuwe inhouden i.v.m. Energie inzichtelijk omschrijven en verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal en integreren in nieuwe en actuele contexten
kunnen relatie leggen tussen energieverbruik en welvaartsniveau uit aangeboden bronmateriaal
kunnen verschillende energiebronnen benoemen afgaande op diverse criteria en deze indelingen toepassen in diverse contexten
kunnen de geologische vorming van de fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas, steenkool en uranium) verduidelijken uit het aangeboden bronmateriaal en deze linken aan de actuele economische waarde
kunnen de handelsstromen tussen producenten en consumenten voor de diverse fossiele brandstoffen afleiden uit het aangeboden bronmateriaal en hieruit besluiten trekken omtrent het actuele belang
kunnen de oliecrisis and steenkoolcrisis kaderen binnen een economisch-historische context uit het aangeboden bronmateriaal en hieruit de gevolgen afleiden voor de actuele economische situatie op de energiemarkt
kunnen de bestaande energiereserves van niet-duurzame energiebronnen typeren en afleiden uit het aangeboden bronmateriaal en hieruit de gevolgen afleiden voor het huidige en toekomstige gebruik.
kunnen de voornaamste mondiale milieuproblemen gelinkt aan het gebruik van fossiele brandstoffen inzichtelijk uitwerken en de actuele oplossingen aftoetsen
kunnen kernenergie als energiebron typeren dmv werking, afvalverwerking inzichtelijk uit te werken op basis van aangeboden bronmateriaal en hieruit de actualiteit duiden.
kunnen statistische gegevens kaderen binnen de energiemarkt vandaag en deze tegelijkertijd koppelen aan geopolitiek en actuele energiepolitiek
kunnen de lokale energiemarkt plaatsen in een internationale context en de gevolgen afleiden van internationale politieke en economische activiteiten van OPEC, individuele staten, supra-nationale organisatie.Algemene basiskennis van aardrijkskunde

   

Studiematerialen (lijst)

Cursus aardrijkskunde 1A, thema 1 - De actieve aardeVerplicht€ 5,00
 • Auteur: Rita Heyrman
Cursus aardrijkskunde 1A, thema 2 - Energie, naar een duurzaam gebruik van energiebronnen.Verplicht€ 5,00
 • Auteur: Rita Heyrman
Cursus aardrijkskunde 1A, toegepaste didactiek 1Verplicht€ 2,00
 • Auteur: Rita Heyrman
StudiewijzerVerplicht
Handboek Plantyn Algemene WereldatlasVerplicht€ 29,00
Vakdidactiek aardrijkskunde. Leraar worden en zijnVerplicht€ 36,50
 • Auteur: Steegen An

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
 • Duur: Semester
 • Opmerking: Interactieve werkvormen (TD)
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
 • Omschrijving: Antwerpen Noord veldwerk
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen74,00 uren
 • Omschrijving: Oefeningen die op zelfstandige basis gemaakt worden bij de theorie, ter voorbereiding van het examen.
  Actualiteit volgen.
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets80,00schriftelijk examen
Semester 1Vaardigheidstoets hands on20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets80,00schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on20,00