Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Engels 1 Taalbeschouwing33034/1839/2021/1/56
Studiegids

Engels 1 Taalbeschouwing

33034/1839/2021/1/56
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Engels
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Engels
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Elsacker Annick
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 106,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
communiceert mondeling en schriftelijk vlot en correct
gebruikt de woordenschat naar vorm en inhoud op een correcte manier
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de basisgrammatica, d.w.z. identificeert de belangrijkste grammaticale categorieën en legt grammaticale regels uit
Studenten kunnen benoemen welke vakspecifieke componenten het didactisch cahier/ een leerplan omvat (TD)
Studenten kunnen vakspecifieke doelen en vakinhouden situeren in een didactisch cahier/ een leerplan (TD)
Studenten kunnen de vakspecifieke lesopbouw in een gegeven of geobserveerde les omschrijven.(TD)
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Studenten kunnen de rol van de didactische principes binnen hun vak verwoorden. (TD)
Studenten kunnen verschillende didactische werkvormen voor het eigen vak situeren binnen het continuüm leerkracht- / leerlinggestuurd. (TD)
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
schat de eigen beginsituatie m.b.t kennis en vaardigheden correct in
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
kan het elektronisch leerplatform gebruiken om grammatica-,woordenschatoefeningen te maken

Leerinhoud

- De studenten verwerken de nodige grammatica. Ze kunnen Engelse grammaticale structuren herkennen en benoemen. Ze kunnen uitleggen hoe die  structuren gevormd worden. Belangrijk hierbij is dat de studenten gebruik kunnen maken van metataal om grammatica te duiden.

- De studenten kunnen de grammaticale regels (op het niveau C1) praktisch toepassen.

- De studenten ontwikkelen inzicht in het onderscheid tussen grammatica op eigen niveau (C1) en grammatica op het niveau van de leerlingen (A1, A2 en B1)

- De studenten bestuderen taalstructuren via een contrastieve methode.

- De studenten activeren woordenschat (B2 / C1).

Studiematerialen (lijst)

Cursus Background information: the English-speaking worldVerplicht€ 5,75
 • Auteur: J. De Brucker en W. Belmans
Cursus Literature: a readerVerplicht€ 1,79
 • Auteur: J. De Brucker en W. Belmans
FonF-opdrachten tijdens de OLC-lessenVerplicht
 • Auteur: Hargreaves S.
SSL- en CLT- opdrachten bij de WEBQUESTSVerplicht
 • Auteur: Belmans W.
StudiewijzerVerplicht
An A to Z of Common ErrorsVerplicht€ 20,50
 • Auteur: J. Cumps & D. Phillips
English Vocabulary in use: Upper-Intermediate Book with Answers and Enhanced eBookVerplicht€ 36,00
 • Auteur: M. McCarthy & F. O'Dell
Oxford Practice Grammar: Advanced with key Practice-Boost CD-ROM PackVerplicht€ 37,00
 • Auteur: G. Yule

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* Wat in de studiewijzer staat grondig doornemen en uitvoeren.
* Altijd alle gevraagde oefeningen voorbereiden
* Alle oefeningen uit je handboeken vooraf maken
* Eigen gestructureerde woordenlijsten (zoals uitgelegd in verplichte leerstof (eerste vijf units uit English Vocabulary in Use) aanleggen,
* Altijd je verplichte Engelstalige fictie- en non-fictieteksten lezen en je voorbereiding op een verzorgde manier schriftelijk verwerken.
* Schriftelijke kijk- en luisterverslagen en samenvattingen VAN EIGEN HAND in je portfolio steken als bewijsmateriaal. Louter gedownloade teksten zonder bronvermelding en zonder enige EIGEN verwerking worden niet gewenst en spreken in het nadeel van de student.
* Fonetische dicteetjes uitschrijven in normale spelling en eigen IPA-oefenlijstjes voor spelling aanleggen.
* Eigen kladnotities regelmatig met enkele medestudenten vergelijken en dan eigen gestructureerde netversies schrijven.
.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
 • Omschrijving: De leerstof wordt geactiveerd a.h.v. thuis voorbereide opdrachten.
 • Opmerking: Interactieve werkvormen (TD)
Practicum en/of oefeningen14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren
 • Omschrijving: Vooral bij de verwerking van de SSL- lees/luister- en schrijfopdrachten, bij de voorbereiding en verwerking van de CLT-opdrachten, bij de voorbereiding en verwerking van de leesopdrachten uit de beide readers (literature en background information), bij de verwerking van de verplichte literaire werken, bij de bestudering van de Engelse grammatica (o.a. omwille van eigen leernoden) en tijdens reflectiemomenten n.a.v. de beschrijving van het eigen leerproces in logboek en portfolio, gebruikt de student zijn reeds verworven competenties om bijkomende competenties te verwerven.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets72,00schriftelijk examen 120 min
Semester 1Projectopdracht18,00schriftelijk
Semester 1Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00TD
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00TD
Tweede examenperiodeKennistoets72,00schriftelijk examen 120 min
Tweede examenperiodeProjectopdracht18,00schriftelijk