Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Dodoens
Leopoldstraat 42 - 2800 Mechelen
gw@ap.be
Vlaamse Gebarentaal C31441/1869/2021/1/04
Studiegids

Vlaamse Gebarentaal C

31441/1869/2021/1/04
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Graduaat tolk Vlaamse Gebarentaal, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Titularis: De Graeve Sabine
Andere co-titularis(sen): Heymans Ellen
Onderwijstalen: Vlaamse gebarentaal
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 243,00 uren

Korte omschrijving

Binnen het opleidingsonderdeel Vlaamse Gebarentaal C verwerft de student de Vlaamse Gebarentaal op het niveau B1 conform het Europees referentiekader.

Onderwijsorganisatie (tekst)

De student vergoedt zelf de verplaatsings- en deelnamekosten die gepaard gaan met het bezoek aan Werelddovendag.

Begincompetenties (tekst)

De student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de inschrijving van een graduaatsopleiding zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

OLR-Leerdoelen (lijst)

04 – Niveau taalvaardigheid van het Nederlands: De gegradueerde begrijpt het gesproken en geschreven Nederlands op het niveau C1 conform het Europees referentiekader.
De student leest grammaticale aspecten zoals zinsbouw, gebarenvolgorde, werkwoordelijke constructies, wijsgebaren, lokalisering, ruimtegebruik, bezit en existentie, werkwoordstijden, niet-manuele markeringen, rolnemen, classifiers, iconiciteit en tijdsaspect correct af in de Vlaamse Gebarentaal op niveau B1 conform het Europees referentiekader.
06 – Niveau taalvaardigheid van de Vlaamse Gebarentaal: De gegradueerde begrijpt de gesproken en geschreven Vlaamse Gebarentaal op het niveau C1 conform het Europees referentiekader.
De student begrijpt correct de belangrijke punten van teksten en vertellingen in Vlaamse Gebarentaal over vertrouwde zaken die duidelijk uitgevoerd werden, dit zijn thema’s die betrekking hebben op het dagelijks leven, werk, school, vrije tijd, reizen, gevoelens, actuele onderwerpen en andere thema’s dit tijdens dit opleidingsonderdeel werden aangebracht, dit op het niveau B1 conform het Europees referentiekader. 
De student begrijpt foutloos het lexicon van de Vlaamse Gebarentaal op het niveau van een onafhankelijk gebruiker in drie regionale varianten voor volgende thema’s: vingerspellen; cijfers, getallen en hoeveelheden; kennismaking, individu & familie; beroep & arbeid; lichaam & gezondheid; voeding & winkelen; kledij & uiterlijk; karakter, gevoelens & gedrag; wonen & huishouden; privéleven & samenleving; vervoer & verkeer; sport & vrije tijd; opvoeding & onderwijs; landen, talen & nationaliteiten; reizen & toerisme; natuur, milieu & ecologie; algemene begrippen; grammatica, taal & communicatie; ruimte & tijd; kleuren & vormen; vraagwoorden; werkwoorden; bijvoeglijke naamwoorden; bijwoorden; structuurwoorden en GOC’s. 
De student interpreteert de kenmerken van tekstsoort, stijl, register, vertelstructuur en prosodie in de Vlaamse Gebarentaal correct op niveau B1 conform het Europees referentiekader.
07 – Niveau taalvaardigheid van de Vlaamse Gebarentaal: De gegradueerde drukt zich in de gesproken en de geschreven vorm van de Vlaamse Gebarentaal uit op het niveau C1 conform het Europees referentiekader.
De student past de kenmerken van tekstsoort, stijl, register, vertelstructuur en prosodie in de Vlaamse Gebarentaal correct toe op niveau B1 conform het Europees referentiekader. 
De student past grammaticale aspecten zoals zinsbouw, gebarenvolgorde, werkwoordelijke constructies, wijsgebaren, lokalisering, ruimtegebruik, bezit en existentie, werkwoordstijden, niet-manuele markeringen, rolnemen, classifiers, iconiciteit en tijdsaspect correct toe in de Vlaamse Gebarentaal op niveau B1 conform het Europees referentiekader. 
De student produceert correct teksten en vertellingen in Vlaamse Gebarentaal over vertrouwde zaken die duidelijk uitgevoerd werden, dit zijn thema’s die betrekking hebben op het dagelijks leven, werk, school, vrije tijd, reizen, gevoelens, actuele onderwerpen en andere thema’s dit tijdens dit opleidingsonderdeel werden aangebracht, dit op het niveau B1 conform het Europees referentiekader. 
De student produceert foutloos het lexicon van de Vlaamse Gebarentaal op het niveau van een onafhankelijk gebruiker in drie regionale varianten voor volgende thema’s: vingerspellen; cijfers, getallen en hoeveelheden; kennismaking, individu & familie; beroep & arbeid; lichaam & gezondheid; voeding & winkelen; kledij & uiterlijk; karakter, gevoelens & gedrag; wonen & huishouden; privéleven & samenleving; vervoer & verkeer; sport & vrije tijd; opvoeding & onderwijs; landen, talen & nationaliteiten; reizen & toerisme; natuur, milieu & ecologie; algemene begrippen; grammatica, taal & communicatie; ruimte & tijd; kleuren & vormen; vraagwoorden; werkwoorden; bijvoeglijke naamwoorden; bijwoorden; structuurwoorden en GOC’s. 
02 – Niveau empathisch handelen: De gegradueerde communiceert met diverse leden van de Vlaamse horende gemeenschap en de Vlaamse Dovengemeenschap op contextgevoelige en cultuurgevoelige wijze, met het gewenste inlevingsvermogen en met respect voor de desbetreffende cultuur, waarden en normen.
De student neemt onvoorbereid en op zelfredzame en kwalitatieve wijze deel aan een gesprek in Vlaamse Gebarentaal over onderwerpen die vertrouwd zijn, over onderwerpen die betrekking hebben op het ruimere dagelijkse leven en onderwerpen die deel uitmaken van het persoonlijk interesseveld van de student, dit op niveau B1 conform het Europees referentiekader. 

Leerinhoud

De student leert de vaardigheden om de Vlaamse Gebarentaal correct uit te voeren en af te lezen op het niveau B1 conform het Europees referentiekader.

  • De student manifesteert zich als onafhankelijk gebruiker van de Vlaamse Gebarentaal en kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden bij het contact met doven in diverse situaties, zowel bij aflezen als bij het zelf produceren van de taal.
  • De student begrijpt eenvoudige vertel- en verhaalstructuren in de Vlaamse Gebarentaal en kan deze principes in het eigen taalgebruik zelf toepassen.
  • De student begrijpt de betekenis die schuilt achter non-manuele informatie en kan deze zelf toepassen.
  • De student kan lexicaal en grammaticaal correcte beschrijvingen geven van meer abstracte begrippen zoals ervaringen, gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities.

Dit opleidingsonderdeel bereidt de student rechtstreeks voor op het opleidingsonderdeel Vlaamse Gebarentaal D.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt ter beschikking gesteld via het digitale leerplatform.

De student vergoedt zelf de verplaatsings- en deelnamekosten die gepaard gaan met het bezoek aan Werelddovendag.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing5,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges52,00 uren
Practicum en/of oefeningen13,00 uren
Werkplekleren en/of stage3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen170,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie30,00

Toetsing (tekst)

De student woont verplicht het evenement Werelddovendag bij.
De evaluatie bestaat uit een opdracht doorheen het jaar, een tussentijds examen en een eindexamen.