Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Dodoens
Leopoldstraat 42 - 2800 Mechelen
gw@ap.be
Consecutief gebarentaaltolken32963/1869/2021/1/51
Studiegids

Consecutief gebarentaaltolken

32963/1869/2021/1/51
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Graduaat tolk Vlaamse Gebarentaal, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Jonckers Kristy
Andere co-titularis(sen): Heymans Ellen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 81,00 uren

Korte omschrijving

Binnen het opleidingsonderdeel Consecutief gebarentaaltolken leert de student consecutief tolken van het Nederlands naar de Vlaamse Gebarentaal.

Begincompetenties (tekst)

De student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de inschrijving van een graduaatsopleiding zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

OLR-Leerdoelen (lijst)

08 – Niveau tolken: De gegradueerde verwerkt consecutief en simultaan boodschappen vanuit het gesproken, opgenomen en geschreven Nederlands naar de gesproken, opgenomen en geschreven Vlaamse Gebarentaal en vanuit de gesproken, opgenomen en geschreven Vlaamse Gebarentaal naar het gesproken, opgenomen en geschreven Nederlands, dit alles bekwaam gebruikmakend van adequate tolkstrategieën, -technieken en -vaardigheden.
De student tolkt vlot, correct gesegmenteerd, doeltaalgericht en met de juiste prosodie; professioneel en inhoudelijk en vormelijk correct en volledig een korte monoloog consecutief van het gesproken Nederlands naar de Vlaamse Gebarentaal waarbij de intentie en communicatieve bedoelingen van de boodschap in bron- en doeltaal dezelfde zijn, dit alles door o.a. bekwaam gebruik te maken van adequate tolkstrategieën, -technieken en -vaardigheden. 

Leerinhoud

Binnen het opleidingsonderdeel Consecutief gebarentaaltolken leert de student op consecutieve wijze boodschappen vertolken van het Nederlands naar de Vlaamse Gebarentaal. Bij consecutief tolken luistert de tolk(student) eerst naar de boodschap in de brontaal en wacht hij/zij op een pauze om vervolgens - steunend op het geheugen en/of op de genomen notities - de boodschap mondeling om te zetten naar de doeltaal.

  • De studenten krijgen een basis notitietechnieken aangereikt.
  • De studenten leren tolken van en naar dezelfde taal als opstap naar het tolken tussen het Nederlands en de Vlaamse Gebarentaal.
  • De studenten leren aan de hand van korte monologen consecutief tolken van het Nederlands naar de Vlaamse Gebarentaal.
  • De studenten reflecteren over het tolkproces en tolkproduct van zichzelf en van collega-studenten.


Het opleidingsonderdeel Consecutief gebarentaaltolken bereidt de student rechtstreeks voor op het opleidingsonderdeel Simultaan gebarentaaltolken en Werkplekleren 4.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt ter beschikking gesteld via het digitale leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,50 uren
Werkvormen
Practicum en/of oefeningen28,00 uren
Werktijd buiten de contacturen49,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,00